АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Корекція холодопродуктивності Корекция споживаної потужності у режимі охолодженя

Читайте также:
 1. Визначення рівня потужності вібрації
 2. Вимірювач потужності дози ДП-5В
 3. Енергогенеруючі потужності України
 4. Корекція азотистих шлаків
 5. Корекція анемії.
 6. Корекція страхів методами арт-терапії
 7. Листопадова революція 1918 року. Зміни в державному ладі, політичному режимі та партійній системі.
 8. Моделювання безтрансформаторого підсилювача потужності за допомогою програми Micro-Cap v3.0 на ПЕОМ.
 9. Окремі види спеціальних режимів господарювання
 10. Підстави та процесуальний порядок проведення допиту у режимі відео конференції
 11. Побічні дії та ускладнення при застосуванні препаратів, що використовуються при програмній терапії, їх корекція.

2.5.2 Привести енергетичні характеристики теплового насосу (коефіцієнти корекції по електроспоживанню, тепло- та холодопродуктивності) до форми придатної для подальшої комп’ютерної обробки.

2.5.3 Розрахувати значення теплопродуктивності та електроспоживання теплового насоса відповідно для кожного температурного режиму.

;

;

2.5.4 Визначитись з кількістю теплових насосів, режимом їх експлуатації та необхідності пікового догрівача.

2.5.5 Розрахувати для кожного температурного режиму загальну теплову продуктивність теплових насосів, коефіцієнти їх завантаження та загальне електроспоживання.

2.5.6 Визначити загальну фактичну потужність, що споживається всією системою генерування тепла з врахуванням додаткового догрівача для кожного температурного режиму.

2.5.7 Врахувати потужність споживання системи опалення (циркуляційні насоси, внутрішні блоки, фанкойли).

2.5.8 Визначити загальні обсяги теплогенерування, електроспоживання і середньозважений СОР системи опалення за розрахунковий період.

2.5.9 Розрахувати:

· вартість теплозабезпечення при застосуванні теплових насосів;

· обсяг капіталовкладень на впровадження теплових насосів;

· орієнтовний строк окупності.

Сформувати висновки по підрозділу 2.5

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)