АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як обчислити показник кількості класів у загальноосвітній школі?

Читайте также:
 1. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 2. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 3. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ
 4. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 5. В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?
 6. В обстежуваного А., 25 років визначали показник споживання кисню за 1 хвилину. Яка величина цього показника в нормі?
 7. В. Показники оцінки фінансової стійкості
 8. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 9. Вивчення теми «Алюміній» у загальноосвітній і профільній школах
 10. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 11. Визначення кількості автомобілів, які діагностуються на постах Д2
 12. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ КЛЕЙКОВИНИ

1) Кількість учнів поділити на норму навантаження одного вчителя на тиждень;

2) Кількість класів по групах класів помножити на середній розмір педагогічної ставки;

3) Кількість учнів поділити на норму наповнення одного класу;

Середньорічну кількість учнів помножити на кількість класів

9. Фінансування видатків на оборону здійснюється за рахунок:

1) Державного бюджету;

2) Місцевих бюджетів;

Державного бюджету та благодійних внесків.

Бюджетів місцевого самоврядування

10.Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету називається:

1) Субсидія;

2) Субвенція;

3) Дотація вирівнювання;

Запозичення.

11. Які показники характеризують бюджет як фінансовий план?

1) Профіцит, баланс, надлишок, дефіцит;

2) Бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок;

3) Рівновага доходів і видатків бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету;

Баланс бюджету, бюджетний дефіцит, надлишок.

Коли завершується друге читання проекту закону про Державний бюджет

Листопада

Листопада

Листопада

Вересня.

13.Зведений бюджет району включає:

1)Показники зведених бюджетів району і бюджетів міст обласного значення;

2)Показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району;

Показники бюджету АРК, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення.

Показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.

14.За рівнем бюджетної системи розрізняють видатки:

1) Економічні та капітальні;

2) Цільові та спеціальні;

3) Загальні та спеціальні;

Державного бюджету та місцевих бюджетів.

15. Одержувачі витрачають бюджетні кошти відповідно до:

Плану використання бюджетних коштів.

2) Кошторису доходів і видатків;

Зведеного кошторису.

4) Бізнес-плану.

16.Прийняття Державного бюджету України з дефіцитом дозволяється у разі:

1) Здійснення Національним банком емісії;

2)Наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту;

Погашення основної суми боргу.

Правильної відповіді немає

17. Хто розробляє проект закону про Державний бюджет:1) ВРУ;

2) НБУ;

3) КМУ;

МФУ.

18. Класифікація доходів бюджету включає:

1) Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти;

2) Надходження від продажу основного капіталу, від реалізації державних запасів товарів, від продажу землі та нематеріальних активів;

Доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)