АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Базовий податковий період сплати акцизного податку становить

Читайте также:
 1. III. Докласичний період
 2. V. Література періоду громадянських воєн.
 3. VI. Література періоду принципату
 4. Базовий шурф це
 5. В період нової економічної політики
 6. В процессе анализа необходимо также установить эффективность использования фонда заработной платы.
 7. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 8. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації
 9. Визначити період одного обороту оборотних коштів, днів.
 10. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.
 11. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект віддачі масштабу.

А) Календарний день;

Б) Календарний квартал;

В) Календарний місяць;

Г) Календарний рік;

 

100. Строк подачі декларації з акцизного податку:

А) Щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

Б) Щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду;

В) Щоквартально не пізніше 40 числа наступного періоду;

Г) Щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду;

 

101. Акцизний податок з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований, сплачується:

А) При придбанні марок акцизного податку;

Б) Не пізніше дати відвантаження готової продукції;

В) Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

Г) Щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

 

102. Акцизний податок з підакцизних товарів, вироблених на митній території України, сплачується:

А) Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі податкової декларації;

Б) Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації

В) Не пізніше дати відвантаження готової продукції;

Г) Після реалізації підакцизних товарів на території України;

 

103. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує акцизний податок до бюджету:

А) При придбанні марок акцизного податку;

Б) Не пізніше дати відвантаження готової продукції;

В) Протягом 120 календарних днів придбанні марок акцизного податку;

Г) Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

 

104. Акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів сплачується:

А) До або в день подання митної декларації;

Б) При придбанні марок акцизного податку;

В) Не пізніше дати відвантаження готової продукції;

Г) Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

 

105. Сума податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, розраховується із застосуванням ставок податку, що діють на дату:

А) Відвантаження готової продукції її замовнику;

Б) Ввезення підакцизних товарів на митну територію України;

В) Вивезення підакцизних товарів з митної території України;

Г) Реалізації підакцизних товарів на території України;

 

106. Не підлягають маркуванню марками акцизного податку:

А) Алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну з інших країн;

Б) Алкогольні напої із вмістом спирту етилового від 8,5 відсотка об’ємних одиниць та тютюнові вироби, які ввозяться в Україну;

В) Алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазин безмитної торгівлі;

Г) Еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями;

Д) Алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)