АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скільки місцевих податків і зборів встановлено Податковим кодексом України?

Читайте также:
 1. Агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
 2. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом
 3. В Сумській області створені всі умови для збільшення обсягів його виробництва, оскільки в області створенні всі умови і науково – технічна база для цього.
 4. Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом,
 5. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 6. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 7. Виконання місцевих бюджетів
 8. Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з підстав, передбачених статтею 394 цього Кодексу.
 9. Встановлення податків
 10. Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів
 11. Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них
 12. Глава 57. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

А) 4;

Б) 5;

В) 8;

Г 14;

Д) 3;

 

229. До місцевих податків і зборів Податковим кодексом віднесено:

А) Екологічний податок;

Б) Єдиний податок;

В) Плату за землю;

Г) Фіксований сільськогосподарський податок;

Д) Туристичний збір;

 

230. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів згідно з Податковим кодексом України в межах своїх повноважень приймають:

А) Верховна Рада АР Крим України;

Б) Обласні ради;

В) Районні ради;

Г) Сільські, селищні, міські ради;

Д) Кабінет Міністрів України;

 

231. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

А) Фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

Б) Юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

В) Особа, що перебуває в спільній частковій власності за належну їй частку житлової нерухомості;

Г) Особи, які перебувають у спільній сумісній власності житлової нерухомості, але не поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб;

Д) Особа, які виховує троє і більше дітей та має власний будинок;

 

232. Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є:

А) Земельна ділянка;

Б)Об’єкт житлової нерухомості;

В) Земельна ділянка і об’єкт житлової нерухомості;

Г) Об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави;

Д) Об’єкт житлової нерухомості, який здається в оренду (суборенду).

 

233. Базовий податковий період для податку на нерухоме майно дорівнює календарному:

А) Місяцю;

Б) Кварталу;

В) Півріччю

Г) Року;

 

234. Для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставки податку на нерухоме майно за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить :

А) 0,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

Б) 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

В) 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

Г) 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року; 

235. Податкове повідомлення-рішення про суму податку на нерухоме майно надсилається органами ДПС платникам до:

А) 1 лютого звітного року;

Б) 1 червня звітного року;

В) 1 липня звітного року;

Г) 1 жовтня звітного року;

 

236. Юридичні особи подають органу ДПС декларацію на нерухоме майно до:

А) 1 січня звітного року;

Б) 1 лютого звітного року;

В) 1 липня звітного року;

Г) 1 грудня звітного року;

 

237. Податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно за звітний рік сплачується фізичними особами протягом:

А) 15 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

Б) 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;;

В) 40 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

Г) 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

238. Юридичними особами сплачується податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно за звітний рік до:

А) 10 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

Б) 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

В) 20 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

Г) 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

 

239. Об’єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:

А Зземельна ділянка;

Б) Комунальні гаражі;

В) Стоянки, паркінги;

Г) Автомобільні дороги загального користування;

 

240. Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку на нерухоме майно за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості не можуть перевищувати :

А) 0,3 % мінімальної заробітної плати;

Б) 0,5 % мінімальної заробітної плати;

В) 1 % мінімальної заробітної плати;

Г) 1,5 % мінімальної заробітної плати;

 

241. Базовий податковий період для збору за місця для паркування транспортних засобів є:

А) Календарний місяць;

Б) Календарний квартал;

В) Календарний півріччя;

Г) Календарний рік;

 

242. Не дозволяється торговельна діяльність при придбанні пільгового торгового патенту по виду товару, а саме:

А) Тютюнові вироби;

Б) Насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

В) Сірників;

Г) Термометрів та індивідуальних діагностичних приладів;

243. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом ) та діяльності з наданням платних послуг на території м.Києва та обласних центрів встановлюється в межах від:

А) 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

Б) 0,09до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

В) 0,08 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати

Г) 0,09 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

 

244. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом) та діяльності з наданням платних послуг на території м.Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів встановлюється в межах від:

А) 0,04 до 0,2розміру мінімальної заробітної плати;

Б) 0,04до 0,3 розміру мінімальної заробітної плати;

В) 0,04 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

Г) 0,04 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

 

245. Збір за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту має бути сплаченим не пізніше як за:

А) 4 календарних дні до початку провадження такої діяльності;

Б) 3 календарних дні до початку провадження такої діяльності;

В); 2 календарних дні до початку провадження такої діяльності;

Г) 1 календарний день до початку провадження такої діяльності;

 

246. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг складає:

А) Шість календарних кварталів;

Б) Вісім календарних кварталів;

В)Десять календарних кварталів;

Г) Дванадцять календарних кварталів;

 

247. Ставка туристичного збору встановлюється від:

А) 0,5 до 1 %до бази справляння збору;

Б) 1 до 1,5 % до бази справляння зору;

В) 1 до 2 % до бази справляння збору;

Г) 1 до 3 % до бази справляння збору;

 

248. Вкажіть термін, протягом якого новостворені фермерські господарства звільняються від сплати податку на землю:

А) Один рік;

Б) Два роки;

В) Три роки;

Г) Чотири роки;

Д) До п’яти років у трудонедостатніх населених пунктах;

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)