АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що з перерахованого нижче не відноситься до принципів страхування?

Читайте также:
 1. До якого виду операцій відноситься одержання позички на
 2. На підставі висновку якого страхового посередника страховик приймає рішення про укладання договору морського страхування?
 3. Підібрати відповідні терміни (позначені літерами) до кожного з наведених нижче положень (позначених цифрами).
 4. Складіть форму опису готового харчового продукту який відноситься до Вашої спеціалізації.
 5. У дітей віком до чотирьох тижнів безумовні рефлекси представлені трьома групами. До якої із груп відноситься хапальний рефлекс?
 6. Характеристика принципів навчання української мови як другої.
 7. Що відноситься до відвернень?
 8. Що відноситься до додаткового капіталу комерційного
 9. Яке з наступних стверджень відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар?
 10. Який вид попиту характеризують наведенi нижче графіки?
 11. Які з перелічених нижче операцій належать до форм портфельного інвестування?

а) франшиза

б) контрибуція

в) страхова сума

г) страховий ризик

 

248. Згідно класифікації страхування за об’єктами виділяють:

а) особисте, майнове

б) життя, медичне, майнове

в) особисте, майнове, відповідальності

г) життя, майнове, відповідальності

 

249.Страхування вантажів - це:

а) карго страхування

б) змішане страхування

в) каско страхування

г) ризикове страхування

 

250.Метою маркетингової служби страхової компанії є:

а) вивчення страхового ринку

б) здійснення управління страховою компанією

в) ведення господарського обліку

г) контроль за діяльністю страхових агентів

 

 

251.У чому полягає сутність поняття фінансовий ринок:

а) специфічній сфері грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

б) ринку, що складається з ринку цінних паперів та ринку позикових капіталів;

в) сукупності економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позиковий капітал через фінансо­во-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попи­ту й пропозиції?

г) ринок перерозподілу грошових коштів суб'єктів господарювання.

 

252.Фінансовий ринок — це механізм:

а) утворення капіталу;

б) використання капіталу;

в) перерозподілу капіталу;

г) акумуляції капіталу.

253.Як поділяється фінансовий ринок за інституційною ознакою:

а) ринок грошей і ринок капіталів;

б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

в) обліковий та міжбанківський ринки;

г) ринок позикових зобов'язань і валютний ринок.

254.Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяється на:

а) ринок грошей і ринок капіталів;

б) обліковий та міжбанківський ринки;

в) кредитний і фондовий ринки;

г) ринок позикових зобов'язань та валютний ринок.

 

255.Що належить до ринку капіталів:

а) фондовий та валютний ринки;

б) ринок грошей і довгострокових банківських кредитів та депозитів;

в) обліковий, міжбанківський і валютний ринки;

г) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових бан­ківських кредитів?

256.Грошовий ринок включає:

а) фондовий і валютний ринок;

б) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

в) обліковий, міжбанківський і валютний ринки;г) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінан­сових інструментів.

 

257.Що входить до складу ринку цінних паперів:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) первинний і вторинний ринки цінних паперів;

в) біржовий та "вуличний" ринки;

г) обліковий, міжбанківський та валютний ринки?

 

258. Хто є суб'єктами фінансового ринку, які вкладають грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу:

а) фінансові посередники;

б) емітенти;

в) індивідуальні інвестори;

г) портфельні інвестори.

 

259.Кредитори та позичальники — це суб'єкти ринку:

а) страхового;

б) позикових капіталів;

в) цінних паперів;

г) нерухомості.

260.Об'єктами фінансового ринку є:

а) фінансово-кредитні інститути;

б) інститути інфраструктури фінансового ринку;

в) держава, суб'єкти господарювання та домашні госпо­дарства;

г) інструменти фінансового ринку.

261.Емітенти — це:

а) суб'єкти, що залучають фінансові ресурси;

б) суб'єкти, які вкладають грошові кошти у фінансові інс­трументи;

в) суб'єкти, які перерозподіляють фінансові ресурси;

г) суб'єкти, що реалізують різні види страхових послуг.

 

262.Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством — це:

а) фінансові посередники;

б) індивідуальні інвестори;

в) портфельні інвестори;

г) стратегічні інвестори.

 

263.До боргових фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, обліга­ції;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські й ко­мерційні векселі, чеки;

г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

 

264.На які види поділяються фінансові інструменти за ха­рактером фінансових зобов'язань:

а) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цін­них паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

б) коротко- та довгострокові фінансові інструменти;

в) боргові та дольові;

г) первинні та вторинні.

265.З якою метою в основному використовуються деривативи:

а) отримання дивідендів;

б) одержання відсотків;

в) засвідчення права власності на депозит у банку;

г) хеджування цінового ризику.

266.Фінансові інститути на фінансовому ринку — це:

а) емітенти;

б) інвестори;

в) посередники;

г) поживачі.

 

267.Обліковий та міжбанківський ринки — це частини:

а) ринку грошей;

б) инку капіталів;

в) валютного ринку;

г) фондового ринку.

 

268.До дольових фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облі­гації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та ко­мерційні векселі, чеки;

г) акції, паї, інвестиційні сертифікати.

 

269.Частиною якого ринку є ринок цінних паперів:

а) грошей;

б) капіталів;

в) валютного;

г) банківських кредитів?

 

270.Спеціалізовані небанківські установи — це:

а) НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;

б) інвестиційні, ощадні, іпотечні банки, кредитні спілки;

в) страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпо­течні й ощадні банки;

г) кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та стра­хові компанії, пенсійні фонди.

 

271.Валютний ринок — це частина:

а) ринку грошей;

б) ринку капіталів;

в) ринку банківських кредитів;

г) облікового та міжбанківського ринків.

 

272.Що належить до вторинних фінансових інструментів:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облі­гації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та ко­мерційні векселі, чеки, деривативи;

г) ф'ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти.

 

273.Яка з організаційних структур є головною на фінансовому ринку:

а) лізингові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) страхові компанії;

г) фондові біржі?

 

274.У чому полягає сутність поняття "вторинний ринок цінних паперів":

а) продажу і купівлі цінних паперів, які щойно випущені;

б) купівлі і продажу раніше випущених цінних паперів;

в) мобілізації цінних паперів;

г) варіанти відповіді а, б і в неправильні.

 

275.Емітентом називається юридична особа, яка:

а) купує цінні папери;

б) випускає цінні папери;

в) родає цінні папери;

г) немає правильної відповіді.

 

276. Зі скількох рівнів складається банківська система від­повідно до чинного законодавства України:

а) одного;

б) двох;

в) трьох;

г) чотирьох?

 

277.Який із цінних паперів не є борговим зобов'язанням:

а) облігація;

б) казначейське зобов'язання держави;

в) акція;

г) вексель?

 

278.Які акції гарантують виплату дивідендів у попередньо зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку:

а) іменні;

б) прості;

в) привілейовані;

г) на пред'явника?

 

279.Кого вважають співвласником компанії:

а) власників простих акцій;

б) ласників привілейованих акцій;

в) власників облігацій?

г) власник іменних акцій.

 

280.Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:

а) Міністерство фінансів України;

б) аціональний банк України;

в) Фонд державного майна;

г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

 

281.На чому ґрунтується класифікація валютних систем:

а) на тому, який саме актив визнається резервним;

б) золотому вмісті;

в) виникненні паралельного обігу валют на ринку країни?

г) кредитному вмісті.

 

282.Які є види валютного котирування:

а) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;

б) зовнішнє, внутрішнє;

в) пряме, непряме;

г) поточне, форвардне?

 

283.До валютних складових міжнародної валютно-фінансо­вої системи (МВФС) належать:

а) валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки;

б) національний паритет, національні валюти, валютний курс;

в) міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредита­ми, цінними паперами, міжнародні розрахунки;

г) національні валюти, валютний курс і паритет, умови взаємної конвертації й обігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу?

 

284.Які є форми паралельного обігу:

а) доларизація, євроризація, валютне заміщення;

б) доларизація, євроризація;

в) алютне переміщення, валютне заміщення;

г) доларизація, євроризація, валютне заміщення, валютне переміщення?

 

285.Яка валюта характеризується стабільним валютним курсом:

а) тверда;

б) вільно конвертована;

в) фіксована;

г) резервна?

 

286.За якої системи валютних відносин діяв золотий паритет:

а) Ямайської;

б) Паризької;

в) Бреттон-Вудської;

г) Лондонської.

 

287.Що відбулося на Ямайській валютній конференції:

а) розв'язали проблеми обміну валют на золото;

б) прийняли рішення про випуск євро;

в) затвердили долар як єдиний резервний засіб;

г) вирішили питання вільного вибору режиму валютного курсу.

 

288.Валюта резервна — це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнарод­ні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, що законно або незаконно використовується на території певної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для рези­дентів і нерезидентів на національну валюту і використовува­тись в угодах із реальними та фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її ви­пускає.

289.Валюта національна — це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнарод­ні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незакон­но використовується на території певної країни;

в) валюта, що має здатність вільно обмінюватись для рези­дентів і нерезидентів на національну валюту і використовува­тись в угодах із реальними та фінансовими активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її ви­пускає.

 

290.У чому полягає сутність міжнародної валютно-фінансової системи:

а) системі, що функціонує самостійно або обслуговує між­народний рух товарів та факторів виробництва;

б) міжнародному русі факторів виробництва та товарів і су­купності інструментів;

в) закріпленій в міжнародних угодах формі організації ва­лютно-фінансових відносин, які функціонують самостійно або обслуговують міжнародний рух товарів та факторів виробництва?

г) системі що, самостійно обслуговує національні валюти, валютний курс.

 

291.Що належить до фінансових елементів МВФС:

а) міжнародні фінансові ринки, механізми торгівлі фінан­совими інструментами, міжнародні розрахунки, що обслуго­вують рух товарів, факторів виробництва та фінансових інс­трументів;

б) міжнародні фінансові ринки, міжнародні механізми ре­гулювання міжнародного курсу, національні валюти;

в) валютний курс і паритет, міжнародні фінансові ринки, валютний курс?

г) ринки цінних паперів, валютний курс, міжнародні розрахунки.

292.Використання іноземної валюти як засобу обігу, одини­ці розрахунку і засобу збереження — це:

а) доларизація;

б) валютне заміщення;

в) конвертованість?

г) єврозація.

293.У чому полягає перевага системи золотого стандарту:

а) дає змогу автоматично вирівнювати платіжні баланси;

б) ринкові валютні курси вільно коливаються;

в) країни можуть здійснювати незалежну кредитно-грошо­ву політику;

г) варіанти відповіді а, б і в правильні.

294.Валюта іноземна — це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнарод­ні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незакон­но використовується на території певної країни;

в) валюта, що може вільно обмінюватись на національну валюту і використовуватись в угодах із реальними і фінансови­ми активами;

г) законний платіжний засіб на території країни, що її ви­пускає.

295.Валюта вільного використання — це:

а) валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнарод­ні резервні активи, що використовуються з метою покриття від'ємного сальдо платіжного балансу;

б) платіжний засіб інших країн, який законно або незакон­но використовується на території певної країни;

в) валюта, яка має здатність вільно обмінюватись для рези­дентів і нерезидентів на національну валюту і використовува­тись в угодах із реальними і фінансовими активами;

г) валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними угодами й активно продається і ку­пується на головних валютних ринках;

296.Які із визначень поняття "міжнародна ліквідність" є правильним:

а)сукупність усіх платіжних інструментів;

б)склад валютного курсу та валютних паритетів;

в)складний економічний механізм, що забезпечує купівлю та продаж окремих валют;

г)готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки?

 

297.Що відбувалося після взаємодії валютного курсу гривні до вартості золота:

а)збільшувалися можливості кредитно-грошового регулю­вання економіки;

б)обмежувались можливості кредитно-грошового регулю­вання економіки;

в)валютні курси встановлювалися без урахування фунда­ментальних економічних закономірностей;

г)темпи економічного розвитку починали випереджати фізичні обсяги золотодобування?

 

298.Як за класифікацією МВФС поділяються всі валюти залежно від ступеня гнучкості:

а)тверді, фіксовані, резервні;

б)тверді, обмежено гнучкі, гнучкі;

в)фіксовані, обмежено гнучкі, гнучкі;

г)конвертовані, неконвертовані, зовнішньо-, внутрішньо-конвертовані?

299.Конвертованість з поточних операцій регулює:

а)центральний банк;

б)міністерство фінансів;

в)міністерство економіки

г)уряд держави.

 

300.Специфічне мито нараховується:

а)у % до митної вартості товарів, які обкладаються митом;

б)у встановленому грошовому розмірі за одиницю товарів, які обкладаються митом;

в)у доларовому еквіваленті на одиницю товарів, що обкладаються митом;

г)вірної відповіді немає.

301.Єдиний митний тариф затверджується:

а)Президентом України;

б)ВРУ;

в)Кабінетом Міністрів України;

г)Державною митною службою.

 

302. Митна вартість – це:

а)сума, яка фактично сплачена;

б)сума, яка зафіксована в договорі;

в)сума, яка зазначена до сплати по контракту, з урахуванням транспортних витрат;

г)вірної відповіді немає.

 

303. Від сплати мита звільняються:

а)валюта України, іноземна валюта, цінні папери;

б)транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів;

в)товари, що є власністю юридичних осіб;

г)підакцизні товари, так як вони обкладені акцизним збором.

304. Митна служба фінансується:

а)за рахунок коштів, що збираються митними органами;

б)за рахунок місцевих бюджетів;

в)за рахунок державного бюджету;

г)вірної відповіді немає.

305. Основні задачі митних органів:

а)захист економічних інтересів України та боротьба з контрабандою;

б)здійснення митного контролю та митне оформлення товарів, контроль за дотриманням митного законодавства;

в)ведення звітності та митної статистики.

г)вірної відповіді немає.

306. У чому полягає сутність поняття "ефект фінансового важеля":

а)збільшенні рентабельності власного капіталу шляхом використання позик;

б)збільшенні прибутку за рахунок позик;

в)збільшенні загальної рентабельності активів шляхом за­лучення позик?

г)збільшенні прибутку за рахунок емісії.

307.Плече фінансового важеля:

а)зменшує ефект фінансового важеля;

б)збільшує ефект фінансового важеля;

в)не впливає на ефект фінансового важеля;

г)може і зменшувати, і збільшувати ефект фінансового важеля

 

308.Ціна капіталу — це:

а)вартість матеріальних і нематеріальних ресурсів підпри­ємства;

б)сума коштів, яку витрачають за користування залучени­ми фінансовими ресурсами;

в)сума коштів, яку слід сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, виражена у відсотках від їхнього загального обсягу.

г)вартість коштів вкладених у фінансові інструменти.

 

309.З якою метою розраховують ціну капіталу:

а)визначити рівень фінансових витрат підприємства для підтримки свого економічного потенціалу;

б)обґрунтувати рішення щодо інвестиційних проектів;

в)управляти структурою капіталу;

г)оцінити вартість підприємства;

 

310. У чому полягає сутність ризику утраченої вигоди:

а)небезпеці втратити кошти внаслідок зміни курсу валют;

б)небезпеці втратити кошти у зв'язку з отриманням не­прямих збитків від подій;

в)небезпеці втратити кошти у результаті переважання від­сотків у залучених коштах над відсотками із розміщених за­собів;

г) небезпеці втратити кошти внаслідок їх неповернення?

 

311.Які показники використовують для обґрунтування інвестиційного проекту:

а)рентабельності;

б)внутрішньої норми прибутковості;

в)максимального грошового відплив;

г)варіанти відповіді а, б,в.

 

312.Яке із визначень терміна "ануїтет" правильне:

а)інвестиції, вкладені в статутний капітал підприємства;

б)інвестиції, що приносять певний прибуток через одна­кові проміжки часу;

в) інвестиційні вкладення в цінні папери кількох підпри­ємств?

г) інвестиції вкладені в цінні папери держави.

 

313.Основними факторами, що впливають на розмір дисконтної ставки, є:

а)законодавча база й інфляція;

б)номінальна відсоткова ставка та ризик;

в) величина реальної відсоткової ставки, інфляція та ри­зик.

г) емісія та інфляція.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)