АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За якими ознаками класифікуються видатки бюджету?

Читайте также:
 1. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 2. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 3. Вправа 18. Запишіть 5 мовних кліше (у складі яких є дієслова), якими можна послуговуватися у Вашій фаховій діяльності.
 4. Вправа 19. Запишіть 5 мовних кліше (у складі яких є дієслова), якими можна послуговуватися у Вашій фаховій діяльності.
 5. Діагностика дорогоцінного каміння за ознаками плеохроїзму, люмінесценції, природи походження
 6. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
 7. Економічна діагностика: сутність, класифікація за ознаками
 8. З якими ж конкретними терапевтичними цілями і завданнями застосовуються сьогодні лікувальні фізичні чинники?
 9. З якими риногенними пазухами межує внутрішня стінка орбіти?
 10. За якими властивостями медіатори поділяються на монотропні і метаболотропні?
 11. За якими умовами вибирають реле часу?

а) Роль у відтворенні виробництва; суспільне призначення; цільове призначення.

б) Галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.

в) Суспільне і цільове призначення; роль у відтворенні виробництва; галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.

г) Роль у процесі відтворення; суспільно-цільове призначення; галузі національної економіки, рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.

 

148. Офіційні трансфери охоплюють такі надходження:

а) Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів.

б) Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

в) Додаткові збори на виплату пенсій.

 

149. Бюджетний розпис – це:

а)Документ, в якому встановлюється порядок витрачання коштів розпорядниками.

б)Документ, який приймається з метою визначення умов кредитування розрахунків бюджетних коштів.

в)Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету головним розпорядникам.

 

150. Основними державними фінансовими планами є:

а) Державний бюджет, баланс фінансових ресурсів.

б) Резервні активи, страхові фонди, міжнародні операції.

в) Державний кредит, баланс державних витрат, баланс кредитних операцій.

 

151. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

а) Постановою Кабінету Міністрів.

б) Указом Президента.

в) Верховною Радою України і має силу закону.

г) Розпорядженням Національного Банку України.

 

152. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету у такому розмірі (%):

а) 1.

б) 4.

в) 10.

г) 3.

 

153. Міжбюджетні трансферти – це:

а) Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету іншому.

б) Різновид довготермінового кредиту, що погашається клієнтом у встановлені терміни.

в) Розмір витрат на розрахункову одиницю.

г) Різновид допомоги населенню.

 

154. Відомча класифікація видатків бюджету:

а) Застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

б) Визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.

в) Характеризує операції, при проведенні яких здійснюються ці видаткиг) Характеризує функції, з виконанням яких пов'язані ці видатки.

155. Методи фінансування бюджетного дефіциту:

а) Емісія грошей, місцеві позики, зовнішні позики.

б) Зовнішні і внутрішні запозичення, емісія грошей, цінні папери.

в) Емісійний дохід, державні позики.

г) Емісійний дохід, скорочення бюджетних видатків.

 

156. Тимчасовий касовий розрив – це:

а)Дефіцит бюджету.

б)Профіцит бюджету.

в)Незбіг у часі фінансування видатків з надходженням доходів.

г)Запозичення.

157. Місцеві фінанси — це:

а)система формування, розподілу і використання грошо­вих та інших фінансових ресурсів з метою забезпечення місце­вими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих;

б)витрати, що здійснюють місцеві органи влади в обов'яз­ковому порядку за переліком, визначеним законодавством;

в)витрати, які здійснюють місцеві органи влади на влас­ний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представниць­кими зібраннями.

г)система видатків місцевої влади.

158. У чому полягає сутність бюджетного федералізму:

а)збалансуванні бюджетів, що входять до складу бюджет­ної системи;

формі внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначає центральна вла­да. Місцева та регіональна влада при цьому, як правило, б)відіграє досить пасивну роль;

в)не тільки у формі внутрішніх міжурядових фінансових відносин; це й певна філософія організації політичних відно­син між різними рівнями влади?

г)формування самостійного бюджету.

159. Видатки місцевих органів влади поділяються на:

а)поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов'язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

б)власні, закріплені, передані, податкові та неподаткові;

в)власні та поточні.

г) податкові та неподаткові.

160. Способи формування доходів місцевих бюджетів — це:

а)місцеві податки і збори, частки загальнодержавних по­датків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що на­лежить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кре­дити, комунальні позики, трансферти;

б)громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;

в)власні, закріплені, регульовані.

г)бюджетні трансферти та місцеві запозичення.

 

161. Бюджет міста Києва — це:

а)бюджет розвитку;

б)місцевий бюджет;

в)поточний бюджет.

г)державний бюджет.

 

162. На основі чого визначаються мінімальні розміри місцевих бюджетів:

а)закріплених на постійній основі доходів місцевих бю­джетів;

б)нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

в)власних доходів місцевих бюджетів?

г)власних податків і зборів.

 

163. Спеціальний фонд місцевих бюджетів — це:

а)кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку;

б)класичний випадок закріплення джерела доходів за статтею видатків, якщо певні види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;

в)фінансування установ і закладів виробничої та соціаль­ної інфраструктур, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення.

г)фінансування установ комунальної власності.

 

164. У чому полягає сутність поняття "бюджетне регулювання":

а)повноваженні, яке надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;

б)збалансуванні бюджетів, що входять до складу бюджет­ної системи;

в)сукупності усіх юридичних норм, які визначають бю­джетний устрій країни?

г)сукупності коштів держави і місцевих бюджетів.

 

165. Міжбюджетні трансферти — це:

а)кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з од­ного бюджету іншому;

б)різновид довготермінового кредиту, що погашається клієнтом у розстрочку;

в)розмір витрат на розрахункову одиницю.

г)допомога бюджетам нижчого рівня населенню.

166.Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані як комунальна власність у формі:

а)унітарних підприємств;

б)товариств з обмеженою відповідальністю;

в)акціонерних товариств;

г)варіанти відповіді а, б і в правильні.

167.Субсидія — це:

а)форма перерозподілу і використання фінансових ре­сурсів;

б)форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання наперед визначених завдань або цільових програм;

в)вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що на­дається із коштів Державного чи місцевого бюджетів.

г)форма допомоги малозабезпеченим.

168. Факультативні витрати місцевих органів влади — це:
а)витрати, які здійснюють місцеві органи влади в обов'язковому порядку за переліком, визначеним законодавством;

б)витрати, що здійснюють місцеві органи влади на влас­ний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представниць­кими зібраннями;

в)витрати, які здійснюють місцеві органи влади в процесі надання нематеріальних послуг.

г)витрати місцевої влади на фінансування соціальних видатків.

169. Що є причиною виникнення місцевих фінансів:

а)поява держави;

б)наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, покладених на їхні органи влади;

в)поява товарно-грошових відносин?

г)наявність громади і їх представницьких органів.

 

170. У чому полягає сутність місцевих бюджетів:

а)балансові розрахунки доходів і витрат, що мобілізують­ся й витрачаються на відповідній території;

б)головний централізований фонд грошових коштів дер­жави;

в)кошти підприємств і населення?

г)кошторис доходів і витрат.

171. Бюджет розвитку є складовою:

а)загального фонду місцевого бюджету;

б)спеціального фонду місцевого бюджету;

в)фонду нагромадження;

г)поточного бюджету.

172. Державні цільові фонди поділяються на:

а)відомчі;

б)галузеві;

в)економічні;

г)регіональні.

 

173. У відсотках до якого показника здійснюється відраху­вання підприємств до Пенсійного фонду України:

а)валового доходу підприємства;

б)фонду заробітної плати;

в)прибутку;

г)собівартості продукції?

174. З якою метою використовуються кошти Пенсійного фонду України:

а)фінансування розвитку медицини;

б)соціально-культурні цілі;

в)фінансування державних і регіональних програм со­ціальної підтримки пенсіонерів?

г)утримання будинків для пристарілих.

175. Хто має право створювати цільові фонди:

а)загальнодержавні органи влади;

б)місцеві органи влади;

в)варіанти відповіді а і б правильні;

г)правильного варіанта відповіді немає?

176. Цільові фонди створюються шляхом:

а)виділення коштів з бюджету;

б)створення власних джерел доходів;

в)варіанти відповіді а і б правильні;

г)правильного варіанта відповіді немає.

 

177. До позабюджетні цільових фондів належать:

а)Пенсійний фонд України;

б)Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

в)Фонд соціального захисту інвалідів;

г)варіанти відповіді а, б правильні.

 

178. Які цільові фонди України входять до складу Державно­го бюджету України:

а)Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

б)Фонд соціального захисту інвалідів;

в)Фонд охорони навколишнього природного середовища;

г)варіантів відповіді немає?

 

179. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визнача­ється:

а)демографічними причинами;

б)економічними причинами;

в)варіанти відповіді а і б правильні;

г)правильного варіанта відповіді немає.

 

180. Що належить до демографічних причин визначення ве­личини ресурсів пенсійного забезпечення:

а)середня тривалість життя та її динаміка;

б)чисельність осіб пенсійного віку;

в)чисельність працездатного населення та ін.;

г)варіанти відповіді а, б, в правильні.

 

181. Що є економічними причинами визначення величини ре­сурсів пенсійного забезпечення:

а)кономічний стан країни в цілому;

б)співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

в)середня тривалість життя та її динаміка;

г)варіанти відповіді а, б правильні.

 

182. Державний кредит — це:

а)складова загальнодержавних фінансів, що дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для загальнодер­жавних потреб;

б)особлива форма грошових відносин, коли держава є кре­дитором, позичальником або гарантом;

в)грошові відносини, що виникають між державою, юри­дичними і фізичними особами, пов'язані з мобілізацією кош­тів та їх використанням на фінансування державних потреб.

г)грошові відносини з перерозподілу грошових коштів держави.

 

183. Яку роль у державному кредиті відіграють держава, юридичні та фізичні особи:

а)держава — позичальник, а юридичні та фізичні особи — кредитори;

б)держава — кредитор, юридичні й фізичні особи — пози­чальники;

в)держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кре­диторами, так і позичальниками?

г)держава позичальником і кредитором, а юридичні і фізичні особи позичальниками.

 

184. Зовнішній державний кредит — кредит наданий:

а)підприємством підприємству;

б)банком банку;

в)урядом однієї держави урядові іншої держави.

г)фінансово - кредитними установами.

 

185. Які є способи коригування позикової політики:

а)мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів;

б)управління зовнішнім і внутрішнім боргами;

в)рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, об­мін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, анулювання?

г)правильна відповідь б і в.

186. Хто здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики:

а)Міністерство фінансів України;

б)Національний банк України;

в)Казначейство України?

г)Кабінет Міністрів.

187. До державних боргових зобов'язань належить:

а)облігація та казначейський вексель;

б)приватизаційне боргове зобов'язання та житловий чек;

в)варіанти відповіді а і б правильні.

г)правильної відповіді немає.

 

188. За характером виплати доходу державні позики поді­ляються на:

а)виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнарод­ним організаціям та фінансовим інститутам;

б)коротко-, середньо-та довготермінові;

в)фіксовані та плаваючі;

г)дисконтні, виграшні та процентні.

 

189. За допомогою розподільної функції державного кредиту здійснюється:

а)регулювання грошового обігу;

б)формування централізованих грошових фондів дер­жави;

в)фінансування витрат держави;

г)підтримка малого бізнесу.

 

190. Якщо центральний банк продає велику кількість дер­жавних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а)зробити кредит доступнішим;

б)ускладнити придбання населенням державних цінних паперів;

в)збільшити обсяг інвестицій;

г)зменшити загальну масу грошей в обігу.

 

191. Що є джерелом покриття державного боргу:

а)видатки бюджету;

б)доходи бюджету;

в)державні кредити?

г)емісія.

192. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює:

а)Міністерство фінансів України;

б)Національний банк України;

в)Кабінет Міністрів України;

г)Президент України.

 

193. Державний борг буває:

а)бюджетний;

б)зовнішній та внутрішній;

в)інвестиційний;

г)комерційний.

194. У чому полягає сутність поняття "конверсія":

а)зміні дохідності позики;

б)збільшенні термінів дії випущеної позики;

в)об'єднанні кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової по­зики?

г)відмова від зобов'язань.

195. Консолідація — це:

а)зміна дохідності позики;

б)збільшення термінів дії випущеної позики;

в)об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової по­зики.

г)відмова від зобов'язань.

196. Що передбачає уніфікація позики:

а)зміну дохідності позики;

б)збільшення термінів дії випущеної позики;

в)об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової по­зики?

г)анулювання.

 

197. Джерелом покриття держаного боргу можуть бути:

а)прибутки підприємств від використання наданих кре­дитів;

б)трансфертні платежі;

в)доходи бюджету;

г)видатки бюджету.

198. Державний борг — це:

а)загальна сума заборгованості, складена з усіх випуще­них і непогашених боргових зобов'язань, що вступають у дію внаслідок виданих гарантій;

б)загальна сума видатків на обслуговування державних цінних паперів;

в)загальна сума зовнішніх позик органів місцевого само­врядування в разі дотримання умов, визначених у Бюджетно­му кодексі України;

г) загальна сума зовнішніх позик органів центральної державної влади в разі дотримання умов, визначених у Бю­джетному кодексі України.

 

199. Відповідно до Бюджетного кодексу України основний об­сяг державного боргу не має перевищувати:

а) 40% фактичного річного обсягу ВВП;

б) 50 % фактичного річного обсягу ВВП;

в) 60 % фактичного річного обсягу ВВП;

г) 70 % фактичного річного обсягу ВВП.

200. Чи може змінюватися розмір платежів з обслуговуван­ня державного боргу під час скорочення затверджених бю­джетних призначень:

а) так;

б) ні;

в) у разі отримання згоди від Верховної Ради України;

г) у разі отримання згоди від Бюджетного комітету уряду країни?

201. У чому полягає рефінансування державного боргу:

а) погашенні попередньої державної заборгованості шля­хом випуску нових позик;

б) зміні дохідності позик;

в) сплаті боргу за рахунок золотовалютних резервів країни;

г) зміні умов позичання, пов'язаних із термінами погашен­ня заборгованості?

202. Згідно зі ст. 2 Закону України "Про державний внут­рішній борг України" до складу внутрішнього державного бор­гу входять:

а) позики, здійснені за безумовної гарантії уряду інозем­них країн;

б) позики, надані Україні міжнародними фінансово-кре­дитними інститутами, під гарантії НБУ;

в) позики, здійснені за безумовної гарантії уряду України;

г) кредитні зобов'язання НБУ.

203. Який орган складає звітність за внутрішнім держав­ним боргом:

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Бюджетний комітет;

г) Кабінет Міністрів України?

 

204. Видатки на обслуговування внутрішнього державного боргу України здійснюються за рахунок коштів:

а) загального фонду бюджету;

б) спеціального фонду бюджету;

в) зведеного фонду бюджету;

г) особистих фондів суб'єктів господарювання.

 

205. Які цінні папери виступають формою реалізації внут­рішнього державного боргу:

а) облігації внутрішньої державної позики;

б) векселі державних підприємств;

в) акції державних підприємств;

г) казначейські зобов'язання?

206. Формою реструктуризації зовнішнього державного боргу є:

а) конверсія боргу в акції державних підприємств;

б) конверсія боргу в матеріальні активи;

в) опосередковане списання частинки боргу;

г) зменшення розмірів процентної ставки.

207. У чому полягає головна причина збільшення державного боргу в Україні:

а) зменшенні податків з метою стимулювання економіки;

б) розширенні економічної функції держави;

в) хронічному дефіциті державного бюджету;

г) впливі політичних бізнес-циклів — надмірне зростання державних видатків перед виборами?

208. Хто здійснює обслуговування державного боргу:

а) Національний банк України;

б) Державне казначейство України;

в) комерційні банки держави;

г) Міністерство фінансів України?

 

209. Коефіцієнт обслуговування зовнішнього державного бор­гу визначає:

а) виплати процентів за зовнішніми позиками;

б) відношення всіх платежів із заборгованості до валютних надходжень держави, виражене у процентах;

в) заходи держави з розміщення облігацій та інших цінних паперів;

г) виплати за основною сумою боргу за зовнішніми пози­ками.

210. Однією з реальних проблем зовнішнього державного боргу є:

а) збільшення сукупних державних видатків;

б) перерозподіл національного багатства між членами су­спільства;

в) скорочення виробничих можливостей національної еко­номіки;

г) відплив частини національного продукту за межі краї­ни.

 

211. Який із показників дає змогу найточніше визначити вплив державного боргу на розвиток економіки:

а) абсолютна величина державного боргу;

б) відношення суми боргу до ВВП;

в) відношення суми боргу до фонду валових споживань;

г) відношення суми обслуговування боргу до ВВП?

212.Страховий агент — це:

а)фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

б)штатний працівник страхової компанії;

в)фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

г)юридична особа, котра від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

 

213.Страховий тариф — це:

а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;

б) ставка страхового відшкодування;

в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;

г) ставка страхової суми в особистому страхуванні.

214.Страховий інтерес — це:

а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, до­ходів, життя громадян;

б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

г) страхова сума, в яку оцінюється можливий збиток стра­ховика під час виплати страхового відшкодування страхуваль­никам.

 

215.Що належить до обов'язків страхувальника:

а) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страхо­вика про настання страхового випадку;

б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі стра­ховиком;

в) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;

г) варіанти відповіді а, б, в правильні?

216.Страхування цивільної відповідальності власників тра­нспортних засобів забезпечує захист інтересів:

а) власника транспортного засобу;

б) держави;

в) страхової компанії;

г) потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді.

217.Що вважається страховими подіями під час страхування домашнього майна громадян:

а) нещасні випадки;

б) стихійні лиха;

в) зміни кон'юнктури ринку;

г) вибух парових котлів?

218.Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

а) страхове відшкодування;

б) викупну суму;

в) страхову суму;

г) компенсацію витрат громадян, пов'язаних із підтрим­кою здоров'я.

 

219.Які страхові резерви формують страхові товариства в Україні:

а) резерв збитків;

б) резерв коливань збитковості;

в) технічні резерви?

г) резервні фонди.

 

220.На основі чого визначається розрахунковий норматив­ний запас платоспроможності страховика:

а) розміру статутного фонду;

б) кількості страхових договорів (полісів);

в) страхових премій, сплачених перестраховикам;

г) надходжень страхових премій та страхових виплат?

221.Що з наведеного далі не охоплюється поняттям „страховий захист”?

а) здійснення заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику

б) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією

в) відшкодування збитків, нанесених стихійним лихом

г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.047 сек.)