АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хто виступає платником мита?

Читайте также:
  1. Вкажіть, хто із суб’єктів господарювання (СГ) зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ?
  2. Хто є платником єдиного податку з юридичних осіб?

А) Фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

Б) Юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

В) Будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню;

-Г) Всі відповіді вірні;

 

Коли стягується мито?

А) При імпорті товарів;

Б) При експорті товарів;

В) При перетині товарів митного кордону;

Г) При транзиті товарів;

 

Які є види мита по способу нарахування?

А) Вивізне і специфічне;

Б) Специфічне і комбіноване;

В) Ввізне і вивізне;

Г) Адвалерне, специфічне , комбіноване;

 

Які є види мита за напрямом переміщення товарів?

А) Експортне та транзитне;

Б) Імпортне, експортне, транзитне;

В) Транзитне та комбіноване;

Г) Всі відповіді правильні;

 

Які є види мита в залежності від функцій?

А) Протекційне;

Б) Преференційне;

В) Фіскальне;

Г) Всі відповіді правильні;

 

Що є об’єктом оподаткування митом?

А) Кількість товарів, що переміщуються через митний кордон;

Б) Вартість товарів, що переміщуються через митний кордон;

В) Митна вартість товарів або інших предметів, які переміщуються через митний кордон , а також кількість товарів;

Г) Правильні відповіді А і Б;

 

Хто нараховує мито?

А) Державні податкові органи поскільки це непрямий податок і сплачується до державного бюджету України;

Б) Фінансові органи;

В) Митні органи;

Г) Мито нараховує сам платник податку;

 

Що є підставою для внесення (сплати) мита платником?

А) Податкова декларація платника;

Б) Вантажна митна декларація;

В) Товарно-транспортні накладні;

Г) Податкова накладна;

 

В чому встановлені ставки мита?

А) В процентах до митної вартості;

Б) В процентах і в ЄВРО;

В) В ЄВРО;

Г) В гривнях і копійках з кількості (об’єму) товарів, які переміщуються через митний кордон України;

 

Які є види ставок мита?

А) Пільгові та повні;

Б) Пільгові, повні та преференційні;

В) Пільгові і преференційні;Г) Пільгові, повні, преференційні та транзитні;

 

Чи підлягає митному оподаткуванню валюта України

А) Так, підлягає при її вивезенні з України;

Б) Ні, не підлягає оподаткуванню;

В) Може підлягати оподаткуванню в окремих випадках;

Г) Немає правильної відповіді;

 

126. Тарифні преференції це:

А) Звільнення від сплати мита;

Б) Зниження ставок мита при його нарахуванні;

В) Встановлення тарифних квот на ввезення товарів в Україну;

Г) Всі відповіді правильні;

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)