АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації

Читайте также:
 1. SWOT-анализ раздела «Профессорско-преподавательский состав
 2. VI. Определение учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, и основания ее изменения
 3. Автор: Баранова Ольга технолог-преподаватель Учебной студии компании «Формула Профи».
 4. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 5. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 6. Величину максимальной нагрузки задает преподаватель. Превышение максимальной нагрузки может привести к разрушению конструкции.
 7. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 8. Виїзна документальна перевірка податкових декларацій платників ПДВ здійснюється
 9. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.
 10. Вимоги до документів, що надаються для державної реєстрації
 11. Вкажіть базу оподаткування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України.

Г) Платник податку ліквідується шляхом приєднання;

258. Об’єктом оподаткування для с/г товаровиробників фіксованим сільсько-господарським податком є:

А) Площа сільськогосподарських угідь, надана йому у користування на умовах оренди;

Б) Площа водного фонду, надана йому у користування на умовах оренди;

В) Площа земель водного фонду, що перебуває у його власності;

Г) Площа багаторічних насаджень, що перебуває у його власності;

Д) Площа водного фонду, що перебуває у його власності;

 

259. Для фіксованого сільськогосподарського податку базовий податковий період визначається як:

А) Календарний місяць;

Б) Календарний квартал;

В) Календарне півріччя;

Г) Календарний рік;

 

260. Базою оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком для с/г товаро-виробників є нормативна грошова оцінка :

А) 1 га с/г угідь;

Б) 1 га ріллі земель водного фонду в Автономній Республіці Крим або області;

В) 1 га водного фонду в Автономній Республіці Крим або області;

Г) Площі багаторічних насаджень, що перебуває у власності с/г товаровиробників;

Д) Площа сільськогосподарських угідь, надана с/г товаровиробникам у користування на умовах оренди;

 

261. Розмір ставок фіксованого с/г податку з одного гектара с/г угідь та земель водного фонду залежить від:

А) Категорії (типу) земель;

Б) Розташування земель;

В) Даних Державного земельного кадастру;

Г) Величини доходів, отриманих на цих землях;

Д) Виду діяльності на с/г угіддях;

 

262. Фіксований с/г податок сплачується щомісячно у розмірі:

А) 1/3 суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку;

Б) 10% суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку;

В) 30% суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку;

Г) 1/12 суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку;

263. Платники фіксованого с/г податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок:

А) Місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки;

Б) Місцевого бюджету за місце знаходженням платника;

В) Зеденого бюджету за місцем розташування земельної ділянки;

Г) Будь-якого бюджету за місцем розташування земельної ділянки; 

264. Відсоток сплати суми фіксованого с/г податку на кожен квартал:

А) Є сталою величиною для всіх кварталів;

Б) Визначена Податковим кодексом для кожного кварталу;

В) Є змінною величиною, яка враховує форс-мажорні обставини;

Г) Для кожного регіону визначається окремо;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)