АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 13. На основі витягу із тарифікаційного списку загальноосвітньої початкової школи розрахуйте фонд заробітної плати педагогічного персоналу

Читайте также:
 1. XV. СВЕРХЗАДАЧА. СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
 2. Вторая задача анализа на чувствительность
 3. Глава III. ЗАДАЧА
 4. Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.
 5. Движение вектора смещения (вторая задача)
 6. Задание 48-2: (Кейс 2 подзадача 1)
 7. Задача .
 8. Задача 1
 9. Задача 1
 10. Задача 1
 11. Задача 1
 12. Задача 1

На основі витягу із тарифікаційного списку загальноосвітньої початкової школи розрахуйте фонд заробітної плати педагогічного персоналу.

Кількість класів на 01.01 14

Кількість класів на 01.09 -17

Кількість педагогічних ставок на один клас -2,0

Середня зарплата в місяць (грн.) -2420

Задача 14

Визначити потребу в лікарняних ліжках якщо відомо:

чисельність населення – 400000 чол.;

кількість хворих, направлених на госпіталізацію – 12000 чол.;

кількість днів функціонування ліжка протягом року – 320 днів;

середня тривалість перебування хворого в лікарні – 18 днів;

 

Задача 15

На основі витягу із тарифікаційного списку загальноосвітньої школи розрахуйте фонд заробітної плати педагогічного персоналу.

Витяг із тарифікаційного списку загальної середньої школи

Групи класів Кількість класів на 01.01.   Кількість класів на 01.09. Кількість годин на тиждень по групах класів Фонд заробітної плати за місяць (грн.)
I – IV
V – IX
X – XI

 

Задача 16

Визначити потребу в лікарняних ліжках, якщо відомо:

чисельність населення – 510000 чол.;

кількість хворих, направлених на госпіталізацію – 18000 чол.;

кількість днів функціонування ліжка протягом року – 320 днів;

середня тривалість перебування хворого в лікарні – 25 днів;

Задача 17

Визначити кількість лікарських відвідувань та видатки на медикаменти по поліклініці, якщо відомо:

- кількість дільничних терапевтів – 22 чол.;

- кількість годин роботи на день – 7 год., з них в поліклініці – 3 год., надання медичної допомоги вдома - 4 год.*;

- кількість днів роботи в рік – 265 днів;

- грошова норма видатків на медикаменти на одне лікарське відвідування – 5,80 грн.

* норма прийому в поліклініці за 3 год. роботи — 15 чол. на день (5 чол. на годину);

надання допомоги вдома за 3,5 год. — 7 чол. (2 чол. на годину).

 

Задача 18

Визначити середньорічну кількість студентів ВНЗ ІV рівня акредитації, якщо відомо:

кількість студентів на початок року – 1240 студентів;

випуск – 280 студентів;

прийом – 310 студентів;

відсів – 2% від кількості студентів на початок року; 

Задача 19

 

На основі витягу із наказу загальноосвітньої школи № 145 про педагогічне навантаження нарахувати заробітну плату вчителям.

Витяг із наказу по школі №145

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання   Осві- та Стаж робо- ти   Кате-горія   Предмет Кількість годин на тиждень   Класи
Шевченко Олег Васильович вчитель, “вчитель-методист” Вища   34р. Вища, 12 т. р. історія V-IX Х-ХІ
Овсієнко Ірина Михайлівна Вчитель, класний керівник Вища 9р. Перша, 11 т. р. Матема-тика   V-IX Х-ХІ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)