АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тестові завдання. 1. Дайте визначення податку:

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VII. Домашнє завдання.
 12. А. Завдання

1. Дайте визначення податку:

А) Це грошові кошти, які надходять в дохід бюджету;

Б) Це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платника податку;

В) Це надходження в бюджет належних сум від платників податків;

Г) Всі відповіді правильні;

Для чого існують податки?

А) Для забезпечення виконання державою її функцій;

Б) Для забезпечення коштами дохідної частини бюджету;

В) Для соціального забезпечення громадян;

Г) немає правильної відповіді;

3. За економічним змістом податки це:

А) Фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів;

Б) Фінансові відносини між бюджетом і платниками податків;

В) Фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення доходів бюджету;

Г) В забезпеченні стабільних надходжень до бюджету;

Які функції виконують податки?

А) Розподільчу і контрольну;

Б) Розподільчу, фіскальну, регулюючу;

В) Фіскальну, контрольну;

Г) Всі відповіді правильні;

5. За допомогою фіскальної функції податків держава:

А) Одержує постійні, стабільні кошти у вигляді податкових надходжень;

Б) Впливає на різні сторони діяльності платників податків;

В) Проводить перерозподіл вартості валового національного продукту;

Г) Забезпечує ефективну податкову політику;

6. Дайте визначення об’єкта оподаткування:

А) Це предмет, який підлягає оподаткуванню;

Б) Це доходи, які підлягають оподаткуванню;

В) Це особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

Г) Всі відповіді правильні;

7. Суб’єкт (платник) податку це:

А) Фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

Б) Предмет, який підлягає оподаткуванню;

В) Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають взаємовідносини з бюджетом;

Г) Немає правильної відповіді;

 

8. Вкажіть джерело податку:

А) Це доход суб’єкта, з якого сплачується податок;

Б) Це предмет, який підлягає оподаткуванню;

В) Це майно, товари, з яких сплачується податок;

Г) Це доходи платника податку, які підлягають оподаткуванню;

 

9. Дайте визначення одиниці оподаткування:

А) Це величина податку на одиницю оподаткування;Б) Це одиниця виміру об’єкта податку;

В) Це частка податку в доході платника;

Г) Це податкова ставка податку;

10. Дайте визначення податкової ставки:

А) Це величина податку на одиницю оподаткування;

Б) Це частка податку в доході платника;

В) Це одиниця виміру об’єкта податку;

Г) Немає правильної відповіді;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)