АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хто є платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

Читайте также:
 1. Абдель дал мне знак поторопиться — казалось, ему хочется быстрее покинуть это место. Самия Шарифф Мой отец заплатил за билеты первого класса.
 2. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 3. Видобування
 4. Відрядна форма заробітної плати
 5. Відрядно-регреснвні і штрафні системи заробітної плати. Найновіші системи капіталістичної відрядності
 6. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката у таких справах.
 7. Вот только платить за это пришлось слишком большую цену.
 8. Граничні терміни сплати внесків до ПФ роботодавцем та добровільним страхувальником
 9. Далее рассмотрим дополнительные работы которые необходимо отдельно оплатить чтобы нашу коробку довести до состояния дома.
 10. Динаміка використання запасів основних видів корисних копалин за роками
 11. За Тарифним керівництвом N 1, відповідно до Розділу 1 «Правила застосування тарифів», параграфу 1. «№Порядок визначення плати за перевезення вантажів»
 12. Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

А) Суб’єкти господарювання, та підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр;

Б) Юридичні особи, які провадять господарську діяльність;

В) Підприємці, які проводять геологічне вивчення;

Г) Підприємці, які не мають спеціальних дозволів на користування надрами;

 

218. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин є:

А) Вартість видобутих корисних копалин у податковому періоді;

Б) Вартість погашених корисних копалин у податковому періоді;

В) Обсяг видобутої у податковому періоді корисної копалини або обсяг погашених у податковому періоді запасів корисних копалин;

Г) Всі відповіді правильні;

219. До об’єкта оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин належить:

А) Обсяг погашених запасів корисних копалин;

Б) Обсяг фактично видобутих корисних копалин;

В) Обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу, в тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки;

Г) Обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів гірничодобувного виробництва;

220 До витрат платника, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) споживачу, належать:

А) Витрати з оплати праці;

Б) Сума амортизації витрат;

В)Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);

Г) Витрати з обов’язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;

 

Протягом скількох календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період платник має сплатити податкові зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

А) Протягом 25 календарних днів;

Б) Протягом 5 календарних днів;

В) Протягом 10 календарних днів;

Г) Протягом 3 календарних днів;

 

222 Об’єктом оподаткування платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є:

А) Обсяг підземного простору (ділянки) надр для зберігання природного газу та газоподібних продуктів;Б) Обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони;

В) Обсяг погашених запасів корисних копалин;

Г) Обсяг підземного простору (ділянки) надр для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів;

Д) Обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання;

223. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:

А) За корисні копалини, видобуті з надр при створенні, використанні, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду;

Б) За обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами;

В) За використання підземних споруд на глибині не більше ніж 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням;

Г) За видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки;

 

Протягом якого періоду органи державного гірничого нагляду подають органам державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр?

А) Протягом 10 днів після видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу;

Б) Протягом 25 днів після видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу;

В) Протягом 5 днів після видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу;

Г) У місячний строк з дня видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)