АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які принципи побудови фінансової системи?

Читайте также:
 1. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
 2. V. Несколько принципиальных соображений
 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 4. Бытие как сознание и бытие как реальность. Принципиальное различие способов созерцания
 5. В. Показники оцінки фінансової стійкості
 6. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують
 7. Вплив мілітаризації і фінансової політики держави ма місткість ринку
 8. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.
 9. Державне регулювання фінансової підтримки інноваційної діяльності
 10. Дидактичні принципи — це основоположні ідеї, що пронизують усі рівні й компоненти освіти та засвідчують їх системну цілісніть.
 11. Економічні категорії, закони і принципи
 12. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

а)Централізм і функціональне призначення.

б) Комерційний розрахунок і функціональне призначення.

в) Єдність і централізм

г) Єдність і функціональне призначення

 

38. Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує:

а) Фінансові відносини у сфері централізованих державних фінансів.

б) Централізацію фінансових ресурсів для вирішення конкретних завдань і проблем.

в) Відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами - будь-які юридичні та фізичні особи, враховуючи і кредити інших країн.

г) Надбудову, через яку координуються діяльність цієї фінансової системи.

 

39. Страхування як відокремлена ланка фінансової системи відображає:

а) Сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин з приводу формування використання страхових резервів за рахунок коштів страхувальників.

б) Державну централізацію фінансових ресурсів і підприємницьку діяльність держави.

в) Відносини, при яких держава виступає позичальником.

г) Рух вартості між окремими країнами.

 

40. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

а) Державні цільові фонди і страхування.

б) Ринок грошей і ринок капіталів.

в) Фінанси державного сектора і державний кредит.

г) Правильні відповіді а і б.

41. Бюджет держави є складовою ланкою:

а) Загальнодержавних фінансів.

б) Місцевих фінансів.

в) Державних фінансів.

г) Міжнародних фінансів.

 

42. Як відображається збільшення ролі фінансів у ринковій економіці:

а) Гроші, виконуючи функцію обігу, стають капіталом.

б) Ускладненням взаємозв'язку між суб'єктами -власниками.

в) Фінанси перестають бути самостійною сферою грошових відносин.

г) Зниженням ролі фінансів на мікрорівні і збільшенням їхнього значення на макрорівні.

 

43..Вищим органом державного фінансово – економічного контролю в Україні є:

а)Національний банк України.

б)Державна податкова адміністрація України

в)Контрольно – ревізійне управління.

г)Рахункова палата.

44.Фінансове законодавство в Україні приймає:

а)Кабінет Міністрів України.

б)Рахункова палата.

в)Державне казначейство України.

г)Верховна Рада України.

 

45.Головна мета фінансової політики:а)Перерозподіл фінансових ресурсів між окремими верствами населення, галузями, регіонами.

б)Управління фінансовою діяльністю держави та інших суб’єктів економіки внутрішніми заходами.

в)Забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тої чи іншої державної програми економічного та соціального розвитку.

г)Встановлення раціонального, з погляду держави, розподілу та використання фінансових ресурсів.

 

46.Фінансова політика – це:

а)Політика, яка охоплює всі напрямки діяльності держави.

б)Сукупність державних заходів щодо використання фінансових відносин для виконання державою своїх функцій.

в)Концепції визначення основних напрямів, цілей. головних завдань діяльності держави.

г)Стратегія управління фінансовою діяльністю держави та інших суб’єктів економіки.

 

47.Фіскальна політика – це:

а)Кредитна політика.

б)Бюджетно – податкова.

в)Монетарна політика.

г)Фінансова політика.

 

48.В управлінні фінансами визначають декілька функціональних елементів:

а)Виробництво.

б)Планування, контроль, оперативне управління.

в)Облік.

г)Аудит, планування.

 

49.Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

а)Самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування.

б)Кредитування і акціонування.

в)Самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал.

г)Бюджетне фінансування і кредитування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)