АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Читайте также:
 1. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. V. Несколько принципиальных соображений
 4. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 5. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 6. Бытие как сознание и бытие как реальность. Принципиальное различие способов созерцания
 7. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 8. Глава 1. Загальні положення
 9. Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України
 10. Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення
 11. Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів
 12. Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами

 

Основні напрямки та риси автоматизації. Сучасний стан та перспективи розвитку систем автоматизації технологічних процесів харчових підприємств. Приз-начення систем керування та їх взаємозв’язки.

 

Автоматизація виробництва завжди була однією з основних складових прискорення науково-технічного прогресу в агропромисловому комплексі. Ін-тенсивне застосування мікропроцесорної техніки, персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж дозволяють впроваджувати комп’ютерні технології в автоматизацію та створювати комп’ютерно-інтегровані системи керування, що є основним напрямком розвитку автоматизації на сучасному етапі.

Основними риси сучасних систем автоматизації технологічних процесів є:

розподільність пов’язана з розподільністю процесорів і функцій керува-ння. При цьому технічні засоби, що виконують функцію керування наближаю-ться до об’єкта керування, а іноді вбудовуються в цей об’єкт;

ієрархічність, при якій система керування має багаторівневу архітектуру. Така архітектура передбачає відповідність багаторівневої архітектури системи керування і багаторівневої структури виробництва, при якій об’єктом керував-ння на нижньому рівні є агрегат, а на верхньому рівні – відділення, цех, вироб-ництво, які розглядаються як технологічний комплекс (ТК);

інтеграційність, при якій компоненти системи керування інтегрують різні функції, а сама система може бути інтегрована у більш складну систему. Так, наприклад, на базі систем керування технологічними і організаційно-економіч-ними процесами створюється інтегрована система керування, яка інтегрує фун-кції цих систем і має інтегровану базу даних.

Як правило, система автоматизації технологічних процесів створюється зараз у вигляді АСКТП – автоматизованої системи керування технологічними процесами, яка є одним з видів автоматизованих систем керування (АСК), що мають таке стандартизоване визначення:

АСК – автоматизована система (АС), призначена для автоматизації про-цесів збирання та пересилання інформації про об’єкт керування, її перероб-лення та видачі керівних дій на об’єкт керування.

Існують різні види АСК, причому до найбільш поширених відносяться:

АСК технологічним процесам (АСКТП)– АС, яка призначена для вироб-лення та реалізації керувальних дій на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.АС інтегрована (АСІ) -сукупність двох і більше взаємопов’язаних АС, в якій функціонування однієї (кількох) з них залежить від функціонування іншої (інших) так, що цю сукупність можна розглядати як єдину АС.

АСК підприємством (АСКП) – інтегрована АС, призначена для ефектив-ного керування виробничо-господарською діяльністю підприємства.

Як вказувалось вище, АСКТП виконує свої функції на рівні окремого апа-рата або технологічного комплекса (ТК). У першому випадку може застосову-ватися система локального керування(СЛК),що визначається, яксукупність та взаємодія керівного та керованого елементів. СЛК в свою чергу поділяють на такі системи:

стабілізації (стабільного регулювання), що підтримують постійне значе-ння регульованої величини, яке відповідає технологічному регламенту;

програмного регулювання, що реалізують програму зміни регульованої величини за часом або іншою змінною;

системи оптимізації, що забезпечують найкращий режим роботи об’єкта при певних ресурсах і обмеженнях, який кількісно оцінюється за допомогою критерію оптимальності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)