АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для характеристики фінансового стану використовують певні групи показників

Читайте также:
 1. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 2. IV. ДЕЯКІ ІНШІ ОЗНАЧЕННЯ ГРУПИ
 3. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 4. V. Расчет и построение скоростной характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 5. VI. Расчет и построение электротяговой характеристики ТЭД, отнесенной к ободу колеса электровоза.
 6. VII. Расчет и построение тяговой характеристики электровоза.
 7. Автомобильный транспорт, его основные характеристики и показатели.
 8. Акти цивільного стану
 9. Акустические характеристики звукопоглощающих материалов
 10. Акустическое поле и его характеристики
 11. Алюминотермическое восстановление оксидов металлов. Характеристики алюминотермического процесса.
 12. Аналіз складу, руху та стану основних фондів

а) показники майнового стану, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт залежності, показники прибутковості

б) показник абсолютної стійкості, показники платоспроможності і ліквідності

в) показники майнового стану, показники фінансової стійкості і стабільності, показники платоспроможності і ліквідності, показники ділової активності

г) питома вага основних фондів в активах підприємства, коефіцієнт мобільності оборотних активів, коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, показники рентабельності

76. Показниками майнового стану підприємства є:

а) питома вага оборотних виробничих фондів в загальній вартості оборотних коштів; коефіцієнт мобільності оборотних коштів і коефіцієнт зносу основних фондів

б) коефіцієнт оновлення основних фондів, питома вага довгострокових фінансових інвестицій в активах підприємства

в) питома вага довгострокових інвестицій в активах підприємства, питома вага виробничих активів у загальній сумі всіх активів

г) всі вищеназвані показники характеризують майновий стан підприємства

77. Система фінансового планування на підприємстві включає такі підсистеми:

а) перспективне фінансове планування і річне фінансове планування

б) перспективне фінансове планування, поточне фінансове планування і бюджетування

в) оперативне і річне фінансове планування

г) річне фінансове планування і фінансові завдання кожному виробничому підрозділу

78. В процесі фінансового планування застосовують такі методи:

а) нормативний, оптимізації планових рішень і моделювання

б) балансовий, розрахунково - аналітичний

в) балансовий і нормативний

г) методи, названі в а і б пунктах

 

79. Фінансове планування базується на даних:а) виробничого плану і плану матеріально-технічного постачання

б) плану капітальних вкладень

в) взаємовідносин з фінансовими органами

г) названих у пунктах а, б, в

 

80. Санація підприємств може відбуватися такими шляхами: а) об’єднання підприємства, що перебуває на межі банкрутства з більш потужною компанією

б) випуску нових акцій чи облігацій з метою мобілізації грошового капіталу

в) збільшенням банківських кредитів, перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову та наданням субсидій з боку урядуг) всі вищеназвані шляхи в пунктах а, б, в можуть бути застосовані як фінансова санація підприємств

81. Оцінку ефективності санації здійснюють за такими показниками:а) платоспроможністю і ліквідністю підприємства

б) визначенням конкурентної переваги

в) прибутковістю підприємства

г) за всіма вищеназваними показниками

 

 

82. Домогосподарство — це:

а)сукупність грошових і не грошових доходів та витрат на­селення;

б)сукупність осіб, які спільно проживають в одному жит­ловому приміщенні, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують і витрачають кошти;

в)доходи населення від заробітної плати, продажу власно­го капіталу, землі, продукції підсобних господарств, відсотки на капітал, цінні папери тощо;

г)витрати населення на купівлю продуктів харчування, непродовольчих товарів, оплату послуг.

 

83.Фінанси домогосподарств — це:

а)соціально-економічні грошові відносини, пов'язані з фо­рмуванням і використанням централізованих та децентралізо­ваних фондів фінансових ресурсів;

б)соціально-економічні грошові відносини щодо форму­вання та використання доходів і видатків державних та місце­вих фінансів;

в)соціально-економічні грошові відносини, пов'язані з фо­рмуванням і використанням фондів фінансових ресурсів насе­лення з метою задоволення особистих потреб громадян;

г)соціально-економічні грошові відносини з приводу фор­мування та використання позабюджетних цільових фондів.

 

84. До сукупних доходів домогосподарств належать:

а)грошові доходи домогосподарств у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості;

б)усі грошові та не грошові доходи домогосподарств, отри­мані незалежно від джерел їх надходження;

в)суми грошових і натуральних надходжень, одержані членами домогосподарства.

г)правильної відповіді немає.

85. До складу грошових доходів домогосподарств входять:

а)грошові доходи домогосподарств у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, до­ходів від власності та ін.;

б)усі грошові та не грошові доходи домогосподарств, отри­мані незалежно від джерел їх надходження;

в)суми грошових та натуральних надходжень, одержані членами домогосподарства.

г) правильна відповідь а, б, в.

86. Сукупні витрати домогосподарств включають:

а)витрати на купівлю продуктів харчування, непродоволь­чих товарів, на оплату послуг, тощо;

б)усі грошові та натуральні витрати, здійснені членами до­могосподарства;

в)витрати на оплату послуг, пов'язані з веденням особис­того підсобного господарства, витрати на купівлю нерухомо­сті, придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст вкладів до банківських установ, аліменти, податки, збори, внески та ін.

г)витрати пов'язані зі сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

87. До грошових витрат домогосподарств належать:

а)витрати на купівлю продуктів харчування та непродо­вольчих товарів;

б)усі грошові та натуральні витрати, здійснені членами до­могосподарства;

в)витрати на оплату послуг і витрати, пов'язані з веденням особистого підсобного господарства;

г)витрати на купівлю продуктів харчування, непродоволь­чих товарів, на оплату послуг, витрати на купівлю нерухомо­сті, будівництво, придбання акцій, сертифікатів, валюти, при­ріст вкладів до банківських установ, аліменти, податки, збори, внески та ін.

88.Прожитковий мінімум — це:

а)вартість грошових і натуральних соціальних допомог, субсидій, пенсій, стипендій, грошових допомог від родичів та інших осіб;

б)вартість грошової допомоги та подарованих домогосподарством родичам та іншим особам продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства;

в) вартісна величина достатнього для нормального функ­ціонування організму людини набору продуктів харчування, а також мінімальної сукупності непродовольчих товарів та міні­мального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

г) правильна відповідь а, б, в.

 

89.Які розрізняють фінанси домогосподарств за соціальною значущістю:

а)фінанси життєзабезпечення, фінанси професійного й со­ціального розвитку, фінанси поліпшення умов життя й середо­вища перебування, фінанси соціальних пріоритетів;

б)фінанси одинаків, фінанси родин, домогосподарств (час­ткових і повних), фінанси великих родин;

в) оплата найманої праці, доходи від особистого підсобного господарства та промислів, доходи від надання послуг, соціаль­ні трансферти?

г) соціальні трансферти та фінанси родини.

90.Фінанси домогосподарств за складом груп, у яких формуються фінансові потоки, поділяються на:

а)фінанси життєзабезпечення, фінанси професійного й со­ціального розвитку, фінанси поліпшення умов життя й середо­вища перебування, фінанси соціальних пріоритетів;

б)фінанси одинаків, фінанси родин, домогосподарств (час­ткових і повних), фінанси великих родин;

в)оплата найманої праці, доходи від особистого підсобного господарства та промислів, доходи від надання послуг, соціаль­ні трансферти.

г) фінанси родини, доходи від продажу цінних паперів та банківських дивідендів.

 

91.Які фонди домогосподарств вирізняють за цільовим призначенням і функціями:

а)незафіксовані, фізично обмежені та зафіксовані;

б)оплата найманої праці, доходи від особистого підсобного господарства та промислів, доходи від надання послуг, соціаль­ні трансферти;

в) фонди життєзабезпечення, фонди розвитку та навчання, фонди відновлення, фонди поліпшення середовища перебуван­ня; фонди формування й підтримки іміджу; резервні фонди?

г) соціального призначення.

 

92. Оподаткування – це:

а) метод розподілу доходів між підприємствами, населенням та урядом;

б) обов’язковий внесок у бюджет, який здійснюється платником податку відповідно до чинного законодавства;

в) право уряду змінювати податкові ставки та використовувати кошти;

г) всі відповіді вірні.

93. Взаємозв’язок між ставкою податків та розміром податкових надходжень у державний бюджет графічно відображається:

а) кривою Філіпса;

б) кривою Лафера;

в) кривою Оукера;

г) всі відповіді неправильні.

94. Фіскальна політика може бути:

а) стимулюючою;

б) стримуючою;

в) автоматичною;

г) всі відповіді правильні.

 

95. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір;

б) ринковий збір;

в) податок з реклами;

г) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

д) єдиний податок.

 

96. Дискреційна фіскальна політика – це:

а) політика, яка передбачає автоматичну дію вбудованих стабілізаторів;

б) політика, яка передбачає свідоме маніпулювання податками та видатками з боку уряду;

в) всі відповіді правильні;

г) всі відповіді неправильні.

97. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) нульова;

б) 20%;

в) 15%;

г) 13%.

98. Хто є кінцевим платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товарів;

б) торгівельне підприємство;

в) споживач товарів та послуг;

г) всі відповіді вірні.

99. Суб’єктами податкової політики є:

а) ВРУ;

б) органи виконавчої влади;

в) органи податкової служби;

г) всі відповіді неправильні.

 

100. Податкова робота – це:

а) діяльність держави;

б) діяльність платників податку;

в) діяльність контролюючих органів;

г) всі відповіді вірні.

 

101 Хто встановлює податки, їх ставки та обов’язкові платежі:

а) ВР АРКрим;

б) ВРУ;

в) обласні ради;

г) всі відповіді неправильні.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)