АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 8

Читайте также:
 1. XV. СВЕРХЗАДАЧА. СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
 2. Вторая задача анализа на чувствительность
 3. Глава III. ЗАДАЧА
 4. Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.
 5. Движение вектора смещения (вторая задача)
 6. Задание 48-2: (Кейс 2 подзадача 1)
 7. Задача .
 8. Задача 1
 9. Задача 1
 10. Задача 1
 11. Задача 1
 12. Задача 1

На основі вихідних даних :

- розрахувати середньорічну кількість ліжок та ліжко днів у лікарнях району;

- розрахувати видатки на придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів.

 

  Показники по лікарнях грн.
1. Кількість ліжок на початок року
2. З 1-ого жовтня планового року додатково вводяться ліжка
3. Кількість днів функціонування одного ліжка в році
6. Середні видатки на одне ліжко в день (грн.коп.):   на медикаменти     12,20

Примітка: Зміна кількості посад передбачається з моменту введення додаткової кількості ліжок

 

Задача 9

Визначити видатки на харчування та придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів у плановому році міської лікарні, об’єднаної з поліклінікою на основі таких даних.

Назва відділення Кількість ліжок Число днів функціонування 1 ліжка в році/ амбулат. відвід. Норма видатків
на початок року зміна кількості ліжок на харчуван-ня на медика-менти
Дитяче - 12,30 16,6
Інші відділення +150 (з 1.11) 10,85 13,30
поліклініка     - 5,20

Крім того, в кошторисі лікарні передбачені видатки на харчування матерів, що перебувають у лікарні з немовлятами - 20000 грн. на рік. Видатки на безкоштовне отримання ліків, у випадках передбачених чинним законодавством - 16400 грн.

 

 

Задача 10

Учителю 10-11 встановлено 19 години тижневого навантаження. Ставку його заробітної плати як учителю вищої категорії, встановлену відповідно до 11-го тарифного розряду – 1 653 грн. За підсумками атестації йому присвоєне педагогічне звання “учитель-методист”. Визначити оплату навчальних годин (ОНГ) вчителя.

Задача 11

На початок планового року дитячу дошкільну установу із групами від 3-х до 6-ти років відвідувало 200 дітей. З 01 вересня 35 дітей підуть в школу, а з 1 жовтня планується прийняти 45 дітей.

Число днів перебування дитини в дитячій дошкільній установі - 222.

Норма видатків на харчування однієї дитини в день - 10 грн. Визначити видатки на харчування дитячої дошкільної установи. 

Задача 12

Визначити по групах класів (1-4, 5-9, 10-11) середньої загальноосвітньої школи:

кількість педагогічних ставок по групах класів;

кількість педагогічних ставок в середньому на один клас;

середню заробітну плату вчителя в місяць;

середній розмір витрат за перевірку зошитів на 1 клас;

Групи класів Кількість класів Кількість годин занять в тиждень Місячний фонд заробітної плати (грн.) Місячний фонд доплати за перевірку зошитів (грн.)
1-4
5-9
10-11

Примітка: - кількість педагогічних ставок визначається з точністю до десятих


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)