АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача № 27

Читайте также:
 1. XV. СВЕРХЗАДАЧА. СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
 2. Вторая задача анализа на чувствительность
 3. Глава III. ЗАДАЧА
 4. Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.
 5. Движение вектора смещения (вторая задача)
 6. Задание 48-2: (Кейс 2 подзадача 1)
 7. Задача .
 8. Задача 1
 9. Задача 1
 10. Задача 1
 11. Задача 1
 12. Задача 1

Громадянин Петрів В.В. в лютому місяці поточного року подав до податкового органу за місцем свого постійного проживання податкову декларацію про одержані доходи за минулий рік за виконання трудових обов’язків згідно цивільно - трудового договору, а також за виконання одноразових робіт згідно договорів. В декларації відображені доходи:

- одержані за виконання трудових обов’язків за січень - грудень – 24450 грн.

- одержані за виконання одноразових робіт згідно договорів підряду в березні, травні, червні, липні місяцях - 8420 грн. 00 коп.

У джерела виплати доходів був утриманий податок з доходів відповідно 3246 грн. 60 коп. і 1217 грн.32коп.

Протягом року платником на лікування дитини було витрачено 4900 грн. на придбання ліків та донорських компонентів та проведено плату за навчання дитини у вузі – 5400 грн.

Понесені податкоплатником вказані витрати документально підтверджені.

Необхідно:

1. Визначити суму податкової знижки, яка буде врахована при обчисленні річного оподатковуваного доходу;

2. На підставі даних податкової декларації провести відповідний остаточний розрахунок з податку на доходи фізичних осіб.

 

Задача № 28

На підставі нижче вказаних даних визначити суму доходів, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб:

Нарахована зарплата 1235 грн., премія – 850 грн., відрядні – 1600 грн., пенсія -980 грн., матеріальна допомога на лікування надана роботодавцем – 1100 грн., цінний подарунок вартістю 1990 грн.

Задача № 29

На підставі наведених даних визначити суму податку на прибуток, яка підлягає до сплати в бюджет за 9-ть місяців поточного року.

 

№ п/п Показники ВАТ “Весна”
1 півріччя 9-ть місяців
1. Прибуток від операційної діяльності 3239,8 4120,0
2. Прибуток від посередницької діяльності 150,8 290,5
3. Прибуток від реалізації продукції підсобного сільгоспгосподарства 95,0 53,8
4. Прибуток від проведених фінансових операцій 15,0 125,0
5. Прибуток від іншої реалізації 50,2 120,5
6. Сплачено податок на прибуток в бюджет за попередній звітний період 178,4 ?
7. Плата за торговий патент - 45,0

 Задача № 30

На підставі наведених даних визначити суму акцизного податку , яка підлягає до сплати в бюджет та вказати термін сплати. Звітний період в платника - вересень місяць.

Покупці Вид продукції Кількість реалізованої продукції (л)
1. ПП “Мальви” Горілка “Княжий келих”( 40% спирту)
2. Кафе “Фортуна” Лікер “Вишневий “ (30 % спирту)
3. Універмаг “Львів” Вино “Кагор”, міцне
4.Ресторан “Люкс” Пиво

Ставки акцизного податку по вказаних товарах, згідно таблиці ставок (Ст. 215 Податкового кодексу України).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)