АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка ланка державної податкової служби веде облік платників податку на додану вартість, який перераховується в дохід державного бюджету?

Читайте также:
 1. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 2. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 3. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 4. Бланка формы ДУ-55
 5. Бланка формы ДУ-56
 6. бланка формы ДУ-64
 7. Борьба Ланкастеров и Йорков
 8. Бухгалтерського обліку 3
 9. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 10. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації
 11. Валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід.
 12. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

А) Базова;

Б) Середня;

В) Вища;

Г) Всі відповіді правильні;

 

48. До системи органів ДПС України належать:

А) Спеціалізовані державні податкові інспекції по роботі з великими платниками податків;

Б) ДПС в областях;

В) ДПІ в містах і районах та податкова міліція;

Г) Митні органи та органи Держказначейства;

49. Суб’єктами податкової роботи в Україні є:

А) Органи державної податкової служби і платники податків;

Б) Держава, платники податків і громадяни;

В) Верховна рада, органи виконавчої влади;

Г) Органи державної податкової служби;

 

В який термін новостворене підприємство після державної реєстрації повинно звернутися до податкового органу за своїм місцезнаходженням для того, щоб стати на податковий облік?

А) В 5-ти денний термін після державної реєстрації;

Б) В 20-ти денний термін після державної реєстрації;

В) Протягом 30-ти днів після державної реєстрації;

Г) Протягом 10-ти днів після державної реєстрації;

 

Які документи потрібно подати юридичній особі до податкового органу для того щоб стати на податковий облік?

А) Заяву за відповідною формою та копію статуту (нотаріально завіреного);

Б) Копію свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом;

В) Розрахунки податкових та інших платежів до бюджету;

Г) Всі відповіді правильні;

 

52. З метою обліку нарахованих і фактично сплачених до бюджету податків і зборів в розрізі платників податків органи державної податкової служби ведуть:

А) Книги обліку нарахованих і сплачених податків та платежів;

Б) Особові рахунки платників податків;

В) Зведені реєстри;

Г) Всі відповіді правильні;

 

Які Ви знаєте форми розрахунків платників податків із бюджетом?

А) Платежі за фактичними даними, авансовими платежами;

Б) За фактичними даними;

В) Безготівкові, готівкові;

Г) Немає правильної відповіді;

Чи мають право працівники органів державної податкової служби отримувати безоплатно від суб’єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів та іншу інформацію пов’язану з обчисленням та сплатою податків?

А) Так, мають;

Б) Мають таке право, але з дозволу керівника податкового органу;В) Не мають такого права;

Г) Мають таке право в окремих випадках;

Чи має право контролюючий орган самостійно визначати суму податкового зобов’язання платникам податків?

А) Ні, немає такого права. Платники самостійно зобов’язані нараховувати податкові зобов’язання;

Б) Має право в окремих випадках;

В) Має право, але з дозволу керівника контролюючого органу;

В) Немає правильної відповіді;

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)