АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У яких формах виникли перші страховики?

Читайте также:
 1. IV. Перші кроки римської поезії під впливом грецької
 2. Апофантическое учение о формах
 3. В каких формах осуществляется документирование трудовых отношений в организациях?
 4. Виникнення бібліотечної сфери діяльності .Перші бібліотекознавчі праці.
 5. Восени 1918 р. у результаті поразки в Першій світовій війні та національно-визвольного руху слов'янських народів Австро-Угорська імперія розвалилася
 6. Горизонтальна кар'єра здійснюється в двох формах: ротація і збагачення праці.
 7. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
 8. Контроль за виконанням студентами вимог щодо проходження практики відбувається в двох формах: поточний і підсумковий.
 9. Населення України в доцивілізаційний період. Перші цивілізації на українських теренах
 10. ОХТИРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ – ДРУГІЙ ТРЕТИНІ XVIIІ-го СТОЛІТТЯ
 11. ПЕРШІ КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБРОЙНОЇ СИЛИ
 12. Під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною другою статті 509 цього Кодексу.

а) товариства взаємного страхування

б) страхового товариства з повною відповідальністю

в) акціонерного страхового товариства

г) державної страхової організації

223. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі:

а) смерть застрахованого з будь-якої причини

б) смерть застрахованого внаслідок хвороби

в) смерть застрахованого лише від нещасного випадку

г) дожиття застрахованим до закінчення строку дії договору страхування

 

Які з перерахованих нижче видів страхування не належать до майнового?

а) страхування наземного транспорту

б) страхування від нещасних випадків

в) страхування вантажів та багажу

г) страхування кредитів

225.Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі:

а) страховий тариф, страхова сума, термін дії договору

б) страховий тариф, ризики, франшиза

в) зобов’язання сторін, ризики, розмір страхових резервів

г) якість страхового продукту, тариф, сервіс

 

226.Страхові резерви розміщуються згідно з принципами:

а) тільки прибутковості

б) безпечності, ліквідності, прибутковості

в) безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості

г) безпечності, ліквідності

 

227. На фінансову надійність страховика не впливають:

а) розмір статутного капіталу

б) види страхування, які проводить страховик

в) величина страхових резервів

г) збалансованість страхового портфелю

 

228.При передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:

а) перестраховик

б) цедент

в) як перестраховик, так і цедент

г) вигодонабувач

229.Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

а) страховим тарифом

б) страховою сумою

в) страховою премією

г) тантьємою

 

230.Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

а) брутто – тариф

б) нетто – тариф

в) навантаження

г) ризик – тариф

 

231.Прибутки від страхової діяльності формуються за рахунок:

а) зароблених страхових премій

б) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів

в) комісійних винагород страховим посередникамг) доходів, отриманих від передачі в оренду основних засобів

232.При настанні страхового випадку страхувальник повинен:

а) скласти страховий акт

б) заявити про страховий випадок до компетентних органів

в) обчислити суму збитку

г) вжити заходів для запобігання та зменшення збитків


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)