АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Базовий шурф це

Читайте также:
  1. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить

В) місце на ділянці трубопроводу, яке можливо буде знаходитись у найбільш важких умовах експлуатації

Планове діагностування трубопроводу здійснюється в таких випадках

А) при досягненні нормативного чи по завершенні за результатами попереднього діагностування строку служби

235. Позапланове діагностування трубопроводу здійснюється в таких випадках

Б) після землетрусу силою понад 6 балів

Г) переводу трубопроводу на більш високий тиск з підтвердженням розрахунку такого переходу

Д) правильна відповідь закладена у варіантах Б) і Г)

236. Позапланове діагностування трубопроводу здійснюється в таких випадках

А) аварій, які не пов’язані з механічними пошкодженнями трубопроводу при проведенні земляних робіт

Б) при дії несприятливих факторів, які приводять до деформації ґрунту, що виводять трубопровід за межі нормативного радіусу пружного згину

В) правильна відповідь закладена у варіантах А) і Б)

237. В залежності від строку служби трубопроводу, умов його експлуатації технічного стану передбачені наступні види діагностування:

А) планове і позапланове

При діагностуванні можуть бути використані дані технічного обстеження трубопроводу, строк проведення якого не перевищує

Б) 12 місяців

Планове діагностування трубопроводу не включає

А) переізоляцію дефектних ділянок

Планове діагностування трубопроводу включає

Б) визначення технічного стану трубопроводу

Г) діагностування в базовому шурфі

Д) правильна відповідь закладена у варіантах Б) і Г)

На стадії аналізу технічної документації при діагностуванні трубопроводу

В) відслідковування динаміки зміни захисних властивостей ізоляційного покриття

Діагностування трубопроводу без шурфування включає

Б)

Г) діагностування в базовому шурфі

Д) правильна відповідь Б) і Г)

На стадії аналізу технічної документації при діагностуванні трубопроводу

В) відслідковування динаміки зміни захисних властивостей ізоляційного покриття

Діагностування трубопроводу без шурфування включає

А) перевірку стану ізоляційного покриття

Б) перевірку ефективності роботи електрохімічного захисту

В) правильна відповідь закладена у варіантах А) і Б)Діагностування трубопроводу без шурфування включає

Б) виявлення ділянок трубопроводу з аномалією металу труби з поверхні землі

За отриманими результатами діагностування трубопроводу без шурфування

Г) проводиться шурфове діагностування трубопроводу

Основними критеріями необхідності розробки програми шурфового діагностування трубопроводу є

А) витік газу чи нафти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)