АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витрати виробництва в короткостроковому періоді

Читайте также:
 1. В. І. Ленін про закон переважного зростання виробництва засобів виробництва
 2. Вартість і капіталістичні витрати виробництва
 3. Виникнення рабовласницького способу виробництва
 4. Виробнича функція при зміні обсягів двох факторів виробництва. Типи ізоквант.
 5. Виробнича функція при зміні обсягу одного фактору виробництва. Закон спадної віддачі.
 6. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект віддачі масштабу.
 7. Витрати на електроенергію
 8. Витрати обігу та відшкодування їх
 9. Витрати щодо виробничої бази по роках (грн)
 10. Віддача від масштабу виробництва
 11. ДОВГОСТРОКОВІ ВИТРАТИ. КРИВА ДОВГОСТРОКОВИХ СЕРЕДНІХ ВИТРАТ ФІРМИ

Витрати виробництва – це затрати ресурсів на виробництво продукції, виражені у грошовій формі. У двофакторній функції фірма використовує два ресурси- працю і капітал

Витрати фірми у короткостроковому періоді.

У короткостроковому періоді різні види витрат можуть бути віднесені або до постійних або до змінних. Постійними називаються такі витрати (FC) розмір яких не змінюється в залежності від зміни обсягу виробництва(витрати пов’язанні з утриманням управлінського і адміністративного персоналу, рентні платежі, амортизація, страхові внески і тому подібні).

Змінними називаються такі витрати (VC) обсяг яких змінюється у прямій залежності із зміною обсягу виробництва(витрати на паливо, електроенергію, сировина).

Загальні витрати або валові витрати(TC) це є сума постійних і змінних витрат при кожному конкретному рівні виробництва.ТС= FC+VC. Сукупні витрати є функцією випуску продукції: ТС = F(Q).

Середні витрати — це витрати на одиницю продукції. Для того щоб їх визначити, потрібно сукупні витрати поділити на обсяг виготовленої продукції (Q). В короткому періоді розрізняють середні постійні витрати (AFC), середні змінні витрати (AVC) і середні сукупні (валові) витрати (АТС). Зрозуміло, що останні дорівнюють сумі середніх постійних витрат (AFC) та середніх змінних витрат (AVC).

За допомогою формул середні витрати можна визначити таким чином:

AFC=FC/Q AVC=VC/Q AC=TC/Q=AVC+AFC

Граничні витрати (МС)- додаткові витрати, які пов’язані із виробництвом ще однієї одиниці продукції. Вони несуть підприємцю таку інформацію, яку інші види витрат не дають, а саме показують, яких витрат зазнає фірма у разі збільшення виробництва продукції на одиницю або які кошти заощадить скоротивши обсяг виробництва на одиницю. або

Величину цих витрат підприємець завжди може безпосередньо контролювати.

Граничні витрати в короткому періоді є похідною функції тільки змінних витрат.

 

Криві AVC, АС і МС мають U-подібну форму. Це означає, що вони спочатку зменшуються тому, що зростає гранична віддача, але потім починають збільшуватися або зростати в наслідок спадної граничної віддачі. Крива АС має велике значення для підприємців тому, що вона дозволяє визначити при якому обсязі продукції витрати на одиницю продукцію будують мінімальні.Побудуємо графіки кривих витрат .

Криві витрат виробництва.

Аналіз кривих витрат виробництва дозволяє зробити такі висновки:

- В точці а. де крива граничних витрат (МС) має мінімальне значення, крива сукупних витрат (ТС) має перегин, тобто вона з випуклої стає опуклою. Після точки а при кожному значенні ΔQ величина ΔТС буде зростати.

- Крива граничних витрат (МС) перетинає криві середніх сукупних (АТС) і середніх витрат (AVC) в точках їх найменших значень.

- Крива середніх сукупних витрат (АТС)опукла:

a) при малих обсягах виробництваАТС зменшуються;

b) в точці А, деАТС= МС, значення АТС мінімальне і фірма оптимізує виробництво з огляду на мінімізацію витрат.

- Поняття середніх змінних витрат (AVC) необхідне для оцінки ефективності господарювання фірми, визначення рівноваги і перспектив розвитку:

розширення діяльності;

скорочення виробництва;

вихід із галузі.

Середні сукупні витрати мають важливе значення для теорії фірми. Порівняння середніх сукупних витрат з рівнем цін дозволяє визначити величину прибутку. Це до­зволяє вибрати правильну стратегію фірми у короткост­роковому періоді.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)