АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вивчення теми «Алюміній» у загальноосвітній і профільній школах

Читайте также:
 1. IV. Вивчення нового матеріалу.
 2. V. Вивчення нового матеріалу.
 3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
 4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
 5. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
 6. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
 7. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція).
 8. Вивчення вільних затухаючих коливань математичного маятника
 9. Вивчення громадської думки
 10. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 11. ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
 12. ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Розробка дидактичного забезпечення для вивчення теми “Алюміній” у класах з поглибленим вивченням хімії

 

 

Курсова робота:

студентки 5 курсу

природничого факультету

Завалішиної Оксани

Науковий керівник:

ст.викл. Винник О.Ф.

Харків 2011

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ І. Літературний огляд……………………………………………………3

1.1 Вивчення Алюмінію в загальноосвітній та профільній школах………...4

1.2 Тестування як метод контролю у школах з поглибленим вивченням хімії………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ ІІ. Розробка дидактичного матеріалу для вивчення теми «Алюміній»…………………………………………………………………………17

2.1 Розробка наочних посібників………………………………………………...17

2.2 План - конспект уроку на тему «Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію»………………………...18

2.3 Тестові завдання на тему: «Алюміній. Добування Алюмінію»………….23

Висновки

Література

 

Вступ

Актуальність теми: Профільне навчання хімії забезпечує загальноосвітню та початкову допрофесійну підготовку випускників спеціалізованих класів які мають бажання отримати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, виховання особистості, здатної до самоосвіти і творчої самореалізації.

Для ефективного навчання досить важливим є забезпечення якість дидактичних матеріалів та коректність їх використання.

Як наочні матеріали можуть бути використані: плакати, таблиці, анкети, схеми, тести, фільми, мультимедійні презентації, анімації, моделі.

Об'єкт: Методика використання дидактичних матеріалів при вивченні теми “Алюміній”.

Предмет:Викладання теми “Алюміній” у хіміко-технологічних класах та класах з поглибленим вивченням хімії. Зміст, форми, методи і засоби формування знань з теми “Алюміній” в шкільному курсі хімії.

Мета: Розробка дидактичних матеріалів для вивчення теми "Алюміній" у хіміко-технологічних класах.

Завдання:

· На основі аналізу програми природничого профілю навчання визначити місце теми “Алюміній” в системі вивчення неорганічної хімії; розробити дидактичні матеріали та конспект уроку на тему “Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію”;· розробити тестові завдання для контролю знань з теми «Алюміній. Виробництво Алюмінію».

РОЗДІЛ І. Літературний огляд

Вивчення теми «Алюміній» у загальноосвітній і профільній школах

Перші відомості про Алюміній як хімічний елемент учні отримують у 7 класі вивчаючи тему “Хімічні елементи, їхні назви і символи” [11], у 8 класі особлива увага приділяється вивченню амфотерності алюміній гідроксиду. З металом та його властивостями діти знайомляться в 10 класі вивчаючи тему “Фізичні та хімічні властивості Алюмінію”.

У профільній школі особлива увага приділяється вивченню екологічних проблем металургії та дається більше годин на рішення задач [12].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)