АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробили П. Еру (Франція) і Ч. Хол (США)

Читайте также:
 1. Ex.4. Using new vocabulary retell the text. / Використовуючи нову лексику перекажіть текст.
 2. Vol. 18, N 1
 3. Библиографическое описание рецензий и рефератов
 4. Богдан-Ігор Антонич (1909-1937)
 5. Валютно-фінансові
 6. Варіант 6
 7. Варіант 9
 8. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 9. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 10. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
 11. Виникнення та формування держави
 12. ВИХІДНІ ДАНІ.

5. Зразу після отримання алюмінію:

5.1. відстоюють та усереднюють в печах-міксерах;

5.2. розплав очищують від натрію та інших лужних металів;

5.3. через розплав пропускають кисень;

5.4. через розплав пропускають хлор;

5.5. швидко охолоджують рідким азотом.

6. Запишіть рівняння реакцій що відповідають перетворенням оксидів Алюмінію при автоклавному вилужнюванні бокситів за способом Байера:

Al2O3+ 2NaOH ® 2NaAlO2

7. Запишіть рівняння електродних реакцій що відбуваються в електролізері для виробництва алюмінію:

7.1. катодної_________________________________________________;

7.2. анодної__________________________________________________.

К+ Al3+ + 3е ®Al0

А- 2AlO33- - 6е ® Al2O3 + 3О2

8. Запишіть рівняння реакції на якому ґрунтується дистиляція алюміній фториду.

__________________________________________________________________

3AlF Û 2Al + AlF3

9. Знайдіть відповідність між позначеннями:

 

9.1.чавунна заливка-1; 9.2.під із шамотної цегли-2; 9.3.шина для підведення струму-3; 9.4.вугільні блоки-4; 9.5.ґарнісаж-5; 9.6.вугільні плити-6; 9.7.сережка-7; 9.8.гнучкі шини-8; 9.9.тверда маса аноду-9; 9.10. опора для аноду-10; 9.11. ребра жорсткості-11; 9.12. рамка аноду-12; 9.13. рідка маса-13; 9.14. тістоподібна маса-14; 9.15. мідна шина-15; 9.16. штир-16; 9.17. алюміній оксид-17; 9.18. алюміній-18; 9.19. розплавлений електроліт-19.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)