АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ex.4. Using new vocabulary retell the text. / Використовуючи нову лексику перекажіть текст

Читайте также:
 1. As well as general vocabulary the dictionary includes
 2. Basic vocabulary
 3. Basic Vocabulary
 4. Basic vocabulary
 5. Basic vocabulary
 6. Basic Vocabulary
 7. Basic vocabulary
 8. Basic vocabulary
 9. Basic vocabulary
 10. BORROWING AS THE SOURCE OF THE VOCABULARY ENRICHMENT
 11. By the term “semantic fields” we understand closely knit sectors of vocabulary each characterised by a common concept.
 12. Compare these sports using the table below.

Самостійна робота 1 (І)

MUST
Необхідність, обов’язок; заборона (у заперечних реченнях)
You must respect your parents. (Повинен, мусиш, треба). You must not go there. (Не можна). Must I learn it by heart? (Чи повинен? Чи треба?).
Припущення
It must be cold outside. (напевно, мабуть).

- 8 -

II. A) Перекладіть на українську мову.

1. Don’t worry! This is not important. – Not important! You must be joking! 2. He never comes to work late! He must have overslept today. 3. You must not argue with the boss. 4. She must stop eating much and she must lose weight. 5. You must stop smoking! If you don’t, you’re going to have serious problems with your lungs some day. 6. You must work hard at your English. 7. You must learn the words. 8. Must we learn the poem today? 9. It must be very difficult to learn Chinese. 10. You must not talk at the lessons. 11. Everybody must come to school in time. 12. Don’t ring him up: he must be very busy.

B) Перекладіть на українську мову, вживаючи модальне дієсловоmust.

1. Він, мабуть, дуже втомився. 2. У них навіть є яхта. Вони дуже багаті. 3. Ти повинен виїхати завтра вранці? 4. Ви не повинні спізнюватися. 5. Я неповинен забувати про свою матір. 6. Ця книга дуже цінна. Ви не повинні їїгубити. 7. Невже вам треба вже йти? 8. Я мушу визнати, я неправий. 9. Я повинна наполегливо працювати над своєю англійською мовою. 10. Виповинні уважно слухати свого вчителя на уроці. 11. Ви не повинні забувати про своїобов’язки. 12. Мої друзі, мабуть, у парку. 13. Я повинен побачити сьогоднісвого друга.

 

Самостійна робота 1(ІІ)

Ex. 1. Match the following English words with their Ukrainian equivalents. / Співставте наступні англійські слова з їхніми українськими еквівалентами:

1) road sighs a) відстань

2) distance b) безпека на дорозі

3) intersection c) приймати

4) cell phone d) відповідне приладдя

5) metal and wooden e) змінювати

6) adopt f) побудувати

7) transmitter g) мобільний телефон

8) change h) дорожні знаки

9) appropriate device i) пересікання

10) safety on the road j) металеві та дерев’яні

11) erect k) передавач

 

- 9 -

Ex. 2.Translate into English. / Перекладіть на англійську мову:

 

1. Першими дорожніми знаками були стовпи. 2. Римляни побудували стовпи через всю свою імперію. 3. Із розвитком автомобільної індустрії дорожні знаки стали більш важливішими. 4. У 1895 була придумана дорожня система знаків італійським клубом подорожей. 5. Сполучені Штати Америки розробили власну дорожню систему, яка була прийнята і декількома іншими країнами. 6. На сьогодні всі дорожні знаки є металевими, на відміну від ХІХ ст., коли дорожні знаки були вироблені із дерева. 7. Знання дорожніх знаків є запорукою безпеки на дорозі. 8. На сьогодні існує сім категорій дорожніх знаків, які кожний водій повинен знати.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)