АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст

Читайте также:
 1. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 2. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 3. III. Структура Клуба
 4. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 5. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА
 6. IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
 7. VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ.
 8. А) Додавання комплексних чисел.
 9. А) структура текстів драм
 10. Активные операции коммерческих банков, их структура.
 11. Атомная структура материи
 12. Базовая структура цикл.

Ліс - це тип біогеоценозів, рослинний покрив якого сформований з перевагою дерев, що займає площу не менш 0,01 га, із зімкнутістю пологу не менш 30%, з особливим мікрокліматом у поверхні і ґрунтовими умовами, що задовольняють вимогам его специфічного співтовариства, що населяє, організмів.

Серед територій, зайнятих лісовими насадженнями, особливе місце займають зелені зони міст.

Зелена зона - територія за межами міської риси, зайнята лісами і лісопарками, що виконують захисні і санітарно-гігієнічні функції, що і є місцем відпочинку населення.

Лісопарк - великий природній ліс поблизу великого міста або всередині нього, пристосований для масового відпочинку, спорту, розваг і задоволення культурних потреб населення.

Лісу і насадження зелених зон покликано виконувати три основні функції: захисну, санітарно-гігієнічну, рекреаційну.

Правовий режим лісів, групи і категорії захищеності, їхнє господарське використання визначені Лісовим кодексом України.

За формою ведення господарства і керування лісу зелених зон ставляться до лісів, що перебувають у веденні державних органів лісового господарства, міським, закріпленим лісам і лісам заповідників.

Міськими вважаються ліси, що перебувають в адміністративних межах міста. Лісове господарство в них ведуть підприємства і організації місцевих органів самоврядування.

Закріплені ліси - це частина лісів державного значення, наданих міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям і установам для виконання покладених на них спеціальних завдань - наукових, навчальних, оздоровчих і інших.

До лісів заповідників ставляться ліси, що перебувають на виділені у встановленому порядку ділянках землі, у межах яких є охоронювані природні і культурно-історичні об'єкти, що представляють особливу наукову або пізнавальну цінність. Лісове господарство в них ведеться заповідниками як науково-дослідними установами.

Правовою гарантією збереження природоохоронної функції лісів служить установлення категорій захищеності, тобто розподіл їх на групи.

Категорія захищеності встановлюється для частини лісового фонду і непокритих лісом земель цього фонду у зв'язку з особливим захисним, водоохоронним, санітарно-гігієнічним, рекреаційним, науковим, історичним або іншим спеціальним значенням для використання переважно в одній із зазначених цілей.

До лісів першої групи, що мають санітарно-гігієнічне і оздоровче значення, зокрема, ставляться:

· лісу зелених зон міст, інших населених пунктів і промислових підприємств, у тому числі лісу лісопаркових частин зелених зон;

· лісу першого і другого поясів санітарної охорони джерел водопостачання;

· лісу округів санітарної охорони курортів, міські ліси і лісопарки.

У лісах першої групи можуть виділятися додатково особливо захисні ділянки з обмеженим режимом лісокористування. Такі ділянки виділяються державними органами лісового господарства областей і Автономної Республіки Крим на підставі матеріалів лісовпорядження або спеціальних обстежень, проведених державними лісовпорядними організаціями, і затверджуються державними обласними адміністраціями і Кабінетом Міністрів АР Крим.

Порядок виділення категорій захищеності лісів має своєю метою визначення господарської спеціалізації лісів і забезпечення їх необхідної охорони. Поряд із цим установлення обмеженого режиму лісокористування при виділенні відповідних категорій захищеності ставить метою збереження і інших компонентів природного середовища: вод, ґрунтів і тваринного світу. Категорія захищеності лісів являє собою правове поняття екологічної ролі, яку виконують лісу як компонент природного комплексу території, що сприяє підтримці і збереженню ландшафтної і біологічної різноманітності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)