АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Склад, властивості і обсяг твердих побутових відходів

Читайте также:
 1. БНМ 2.1.12. Деформації твердих тіл
 2. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 3. Будова і властивості напівпровідників
 4. Будова і властивості полімерів
 5. В Сумській області створені всі умови для збільшення обсягів його виробництва, оскільки в області створенні всі умови і науково – технічна база для цього.
 6. Визначення якості та обсягу забруднень довкілля.
 7. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 8. Визначники та їх основні властивості.
 9. Використання і переробка відходів.
 10. Виробнича функція при зміні обсягів двох факторів виробництва. Типи ізоквант.
 11. Виробнича функція при зміні обсягу одного фактору виробництва. Закон спадної віддачі.
 12. Виробнича функція та її властивості

Морфологічний склад. До складу ТБО входять наступні компоненти: папір, картон 20-30%, харчові відходи 28-45%, дерево 1,5-4%, метал чорний 1,5-4,5%, метал кольоровий 0,2-0,3%, текстиль 4-7%, кістки 0,5-2%, стекло 3-8%, шкіра, гума, взуття 1-4%, камені, фаянс 1-3%, пластмаса 1,5-5%, кошторисів (< 15 мм) 7-18%, інше 1-3%.

Процентні співвідношення морфологічного складу ТБО досить умовні, тому що на співвідношення складових впливають ступінь благоустрою житлового фонду, сезони року, кліматичні і інші умови. У складі ТБО постійно збільшується зміст паперу, пластмас, фольги, різного роду банок, поліетиленових плівок і інших упакувань. Особливо великі сезонні коливання харчових відходів - з 28% весною до 45% і більш улітку і восени.

До складу харчових відходів входять картопляні очищення, відходи овочів, фруктів, хліба і хлібопродуктів, м'ясні і рибні відходи, яєчна шкарлупа і ін. Вони містять крохмаль, жири, білки, вуглеводи, клітковину, вітаміни. Вологість харчових відходів коливається від 60-70% навесні до 80-85% улітку і восени. Вологість харчових відходів ресторанів, їдалень і інших підприємств харчування досягає 95%. Баластові домішки харчових відходів представлені костями, боєм скла і фаянсу, металевими кришками і банками.

З метою схоронності і можливості використання харчових відходів їх слід зберігати влітку при t >6-7° С не більш 10 годин, узимку при тій же температурі до 30 годин.

Ємності для зберігання харчових відходів необхідно мити 2% розчином кальцинованої соди або розчином хлорної перевести, що містить 2% активного хлору, і потім полоскати чистою водою.

Фракційний склад. Основна маса ТБО представлена фракціями до 150 мм (80-90%) і тільки менш 2% (баластові домішки) представлені фракціями більш 350 мм.

У табл. 8.1 наведені усереднені дані по фракційному складу ТБО великого міста.

Як видне з наведених у табл. 8.1 даних, фракційний і морфологічний склад ТБО взаємозалежний: чим більше в ТБО харчових відходів, що мають в основному розміри менш 50 мм, тим більше в їхньому складі дрібних фракцій і навпаки, при збільшенні в складі ТБО різних упакувань (картон, дерево, пластмаса, сулії і ін.), що мають розміри більш 150 мм, значну частку в масі відходів будуть становити великі фракції. У різні сезони року фракційний склад міняється.

Таблиця 8.1. Зміст складових ТБО по фракціях, % від загальної маси

Найменування складових ТБО Величина фракцій, мм
350-250 250-150 150-100 100-50 менш 50
Папір 3-8 9-11 9-11 7-9 2-8
Харчові відходи - 0-1 2-10 7-13 17-22
Метал - 0-1 0,5-1 0,8-1,6 0,3-0,5
Дерево 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5
Текстиль 0,2-1,3 1-1,5 0,5-1 0,3-1,8 0-0,5
Кістки - - - 0,3-0,5 0,5-0,9
Стекло - 0-0,3 0,3-1 0,5-1,5 0-0,3
Шкіра, гума - 0-1 0,5-2 0,5-1,5 0-0,3
Камені - - 0,2-1 0,5-1,5 0,5-2
Пластмаса 0-0,2 0,3-0,8 0,2-0,5 0,2-0,5 0,2-0,5
Кошторисів та інші - 0-0,5 0-0,5 0-0,4 7-11
УСЬОГО: 4-10 11-15 18-22 20-30 30-40

 

Хімічний склад. Усереднені дані хімічного складу ТБО по кліматичних зонах наведені в табл. 8.2. Україна відноситься до середньої кліматичної зони, за винятком Південного берега Криму, який ставиться до південної. Як видне з результатів, наведених у цій таблиці, по змісту таких елементів, як азот, фосфор, калій і кальцій, ТБО можуть бути віднесені до речовин, з яких можна одержувати коштовні добрива.

 

 

Таблиця 8.2. Хімічний склад ТБО в різних кліматичних зонах,

% від сухої маси

Показнику Кліматичні зони
середня південна
Органічна речовина 56-72 56-80
Зольність 28-44 20-44
Загальний азот 0,9-1,9 1,2-2,7
Кальцій 2-3 4-5,7
Вуглець 30-35 28-39
Фосфор 0,5-0,8 0,5-0,8
Загальний калій 0,5-1 0,5-1,1
Вологість (% від загальної маси) 40-50 35-70

 

Фізичні властивості ТБО: щільність, купність і зчеплення. Щільність ТБО міст України становить у середньому 0,19-0,23 т/м3. Щільність ТБО коливається залежно від благоустрою житлового фонду і сезонів року. Для упорядженого житлового фонду щільність ТБО у весняно-літній сезон становить 0,18-0,22 т/м3, в осінньо-зимовий сезон 0,2-0,25 т/м3, для невпорядкованого житлового фонду із грубним опаленням 0,3-0,6 т/м3. Чим більше паперу і різних пластмасових упакувань, тем менше щільність ТБО. Зі збільшенням вологості щільність ТБО підвищується. У майбутньому щільність ТБО великих міст за рахунок збільшення кількості різних упакувань знизиться до величини, близької 0,1 т/м3. У великих містах Європи і Америки щільність ТБО близька до цього показника.

Купність і зчеплення. Папір і картон, текстиль і пластмасові плівки формують структуру ТБО і надають їм механічну купність. Липкі і вологі компоненти забезпечують зчеплення. Ці властивості ТБО сприяють свдоутворення і зависанню на стінках бункерів і прутах ґрат. Так, через ґрати 30x30 див ТБО самостійно не провалюються, і для їхнього проштовхування потрібні додаткові зусилля. На стінках бункерів з кутами 65-70° відбувається налипання і зависання ТБО. При тривалім зберіганні ТБО злежуються, самоущільнюються і втрачають сипкість.

Компресійні властивості. Для зменшення загального обсягу ТБО під час перевезення і складуванні на полігонах важливо знати їх компресійні властивості, тобто вплив тиску на ступінь ущільнення.

При пошаровім ущільненні на полігонах при питомому тиску, рівному 0,1 Мпа, обсяг пухкого ТБО, вивантаженого з сміттєвоза, зменшується в 3- 4 рази.

При пресуванні ТБО в сміттєвозівозі при питомому тиску, рівному 0,1 Мпа, їхній обсяг зменшується в 1,5- 3 рази.

При підвищенні питомого тиску до 0,3-0,5 Мпа відбувається поломка різного роду впакувань, пресування паперу і плівок, починається видавлювання вологи. Обсяг ТБО залежно від складу і вологості може бути зменшений як мінімум в 5 раз від первісного, отриманого при зборі ТБО в контейнерах. Щільність ТБО при цьому може досягати величини, рівної 0,8 т/м3 і більш.

При підвищенні питомого тиску до 10-20 Мпа віджимається 80-90% усієї вологи, що втримується в ТБО при зборі. При цьому обсяг ТБО знижується ще в 2-2, 5 рази, а щільність підвищується в 1,3-1, 7 рази. Спресовані в такий спосіб ТБО на якийсь час стабілізуються, тому що змісту вологи в ТБО недостатньо для активної життєдіяльності мікроорганізмів, а доступ кисню через високу щільність утруднений. При подальшім підвищенні питомого тиску до 60 Мпа відбувається майже повне отжатие вологи, але обсяг практично вже не змінюється. Мікробіологічне життя в такому матеріалі вповільнюється.

Абразивні і корозійні властивості. Сдирання тертьових поверхонь відбувається за рахунок баластових фракцій (метал, бій скла, фаянсу, кістки і ін.). У зв'язку із цим ТБО мають абразивність і можуть стирати дотичні з ними взаємозміщені поверхні. При контакті з металами ТБО виявляють корозійний вплив, що пов'язане з їхньою високою вологістю, наявністю у фільтраті розчинів різних солей і кислим середовищем (рн=5-6,5).

Теплотехнічні властивості. Наявність у ТБО великої кількості органічних речовин обумовлює їхню теплотворну здатність. Питома теплоємність ТБО визначається по формулі:

ТБО =21,9 -W + 2000, Дж/кг • гради., де W - вологість ТБО, %.

Питома теплоємність основних компонентів ТБО (у Дж/кг • гради.) наступна: вода - 4190; дерево, картон, папір - 2000-2500; стекло, камені - 800-1000; залізо - 400; алюміній - 860.

Теплотворна здатність ТБО також залежить від їхньої щільності. Так, при зміні щільності від 0,2 т/м3 до 0,5 т/м3 теплотворна здатність ТБО знижується з 2000 до 940 ккал/кг.

Санітарно-бактеріологічні властивості. ТБО містять велика кількість вологих органічних речовин, які, розкладаючи, виділяють гнильні заходи і фільтрат. При висиханні продукти неповного розкладання утворюють насичену забруднювачами і мікроорганізмами (від 300 до 15 млрд на 1 г сухої речовини) пил. У результаті відбувається інтенсивне забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод. Рознощиками патогенних мікроорганізмів є мухи, пацюки, птахи, бездомні собаки і кішки. #

У середовищі ТБО поряд із сапрофітними розвиваються патогенні бактерії - носії різних захворювань. Крім патогенних мікроорганізмів, ТБО містять яйця гельмінтів (глистів). При складуванні ТБО частина патогенних мікроорганізмів гине вже через кілька днів, тоді як інші їхні види можуть існувати в таких умовах протягом декількох років. Яйця гельмінтів зберігають свою життєстійкість протягом багатьох лет. З пилом або фільтратом вони виносяться за межі складування ТБО і є щіткарями забруднення вод і ґрунтового покриву.

Мікроорганізми, що виявляються в ТБО, є збудниками гепатиту, туберкульозу, дизентерії, аскаридозу, респіраторних, алергійних, шкірних і інших захворювань.

Знезаражування ТБО здійснюється наступними методами: спалювання органіки на сміттєспалювальних заводах, обробка дезінфікуючими розчинами, біологічне знезаражування в аеробні (компостування) і в анаєробних (поховання на полігонах) умовах, глибоке пресування з повним віджимом фільтрату, капсулування здрібненого ТБО різними затверджувачами.

Біологічне знезаражування ТБО при похованні їх на полігонах здійснюється в такий спосіб. ТБО перекриваються шаром землі, що припиняє доступ кисню. В анаеробних умовах (при відсутності кисню) розвиваються анаеробні бактерії, що розкладають органічні речовини і убиваючі патогенну мікрофлору. Процес розкладання органіки дуже тривалий і вимагає більших площ для складування ТБО. При цьому можлива утилізація органічних речовин у вигляді біогазу, що містить до 55-60% метану.

Біологічне знезаражування ТБО при компостуванні здійснюється в такий спосіб. При наявності вологи і кисню в середовищі ТБО розвиваються аеробні бактерії. Спочатку розвивається група мезофільних аеробних бактерій, які розщеплюють деякі органічні сполуки. При цьому виділяється енергія, яка розігріває ТБО до 20-35° С. Після первісного розігріву в середовищі ТБО починає активно розвиватися група термофільних аеробних бактерій, які здатні розщеплювати більш стійкі органічні сполуки. енергія, що виділяється при цьому, розігріває° ТБО до 60 С и більш. Така температура згубна для патогенних мікроорганізмів (табл. 8.3).

 

Таблиця 8.3. Вплив температури на загибель патогенних мікроорганізмів

Вплив температури на патогенні мікроорганізми
Збудники захворювань умови виживання умови загибелі
середовище число днів t°C час у хв.
Туберкульозу Тифу Дизентерії Холери ТБО в ґрунті ТБО ТБО ТБО 150-180 4-115 10-40 55-65 55-60 5-60 5-30 80-60

 

По діючих в Україні санітарних нормах для визначення бактеріального забруднення ТБО користуються титрами (титр - зміст чого- або в одиниці об'єму) мікроорганізмів, обумовлених за спеціальною методикою. У якості тест-об'єкта використовують "коли-титр", тобто кількість кліток кишкової палички, які свідчать про розвиток іншої більш небезпечної патогенної мікрофлори. У країнах Європейського співтовариства як титру використовують фекальний стафілокок.

У табл. 8.4 наведені дані аеробного знезаражування в процесі компостування.

Таблиця 8.4. Ефект аеробного знезаражування в процесі компостування

Мікрофлора У вихідному ТБО У готовому компості
Сальмонелли   0-5
Фекальні колиформи    
(умовні патогени) 2,7- 107  
Загальні колиформи 4,4- 108  

 

Обсяги ТБО. Щорічно на нашій планеті утворюється кілька мільярдів кубічних метрів ТБО. Кількість ТБО, що утворюються в різних країнах світу надушу населення, становить сотні кілограмів у рік і коливаються від 200-300 кг у країнах Скандинавії, до 500-700 кг у США і Канаді. Останні десятиліття спостерігається стійка тенденція до росту кількості ТБО, що доводиться на душу населення, особливо у великих містах.

Норми нагромадження - це кількість ТБО, що утворюються на розрахункову одиницю (людей для житлового фонду; одне місце в готелі; 1 м2 торговельної площі для магазинів і складів; одне посадкове місце в їдалень, кафі, ресторанах, кінотеатрах; однієї дитини в яслах і дитсадках; одного учня в школах, училищах, інститутах і т.д.). ДО ТБО, що входять у норму нагромадження від населення, що і віддаляються спеціальним автотранспортом, ставляться відходи, що утворюються в житлових і суспільних будинках, включаючи відходи від поточного ремонту приміщень, відходи від опалювальних обладнань, кошторисів листи, що обпали, збираються з вулиць і двірських територій, і великі предмети домашнього побуту.

Норми нагромадження ТБО утворюються із двох джерел: житлових будинків і суспільних установ (підприємств громадського харчування, навчальних, видовищних установ, готелів, дитячих садків, перукарень і ін.).

На норми нагромадження і склад ТБО впливають: ступінь благоустрою житлового фонду (наявність водопроводу, каналізації, газу, сміттєпроводів, системи опалення), поверховість, розвиток громадського харчуваннякультура торгівлі, ступінь добробуту населення, кліматичні умови (різна тривалість опалювального сезону), споживання овочів і фруктів.

Уточнення норм нагромадження ТБО, що утворюються в умовах того або іншого міста, проводиться на спеціально обраних контрольних ділянках. У містах з населенням до 300 тис. чел. контрольна ділянка охоплює 2% жителів, у містах з населенням до 500 тис. чіл. - 1%, у містах з населенням більш 500 тис. чіл. - 0,5%. З культурно-побутових об'єктів вибирають не менш двох найбільш характерні. Норми нагромадження визначаються по сезонах року. Виміри проводяться протягом 7 днів і оформляються спеціальними актами, які затверджуються міськвиконкомами як еталон норми нагромадження ТБО на наступні 5 років.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)