АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Переваги і привабливість міському життя

Читайте также:
 1. Базові компоненти соціального життя
 2. Влада як явище суспільного життя
 3. Деякі переваги спортивного взуття
 4. Діаграма термінів життя зернівок після обробки відповідними речовинами та проростання
 5. ЖиТТЯ Є ТІЛЬКИ ТАМ, ДЕ Є ВОДА..
 6. Життя — це вода
 7. Життя, віддане книзі
 8. ЗРІСТ ЖИТТЯ
 9. Інколи структуру системи визначають через політичні інститути з огляду на те, що саме вони організують політичне життя.
 10. Камерні топки з твердим шлаковидаленням. При спалюванні яких палив використовуються ці топки? Їх переваги та недоліки.
 11. КАРБОНАТНО-КАЛЬЦІЄВА ФОРМА ЖИТТЯ
 12. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Сучасне місто забезпечує більшості проживаючих тут і в пригороді людей великі і різноманітні можливостей працевлаштування і одержання тим самим засобів до існування.

У місті розвинена система постачання і торгівлі необхідними для населення продуктами харчування і товарами. Жителі сільської місцевості доставляють надлишки своєї продукції в місто, де сумарна купівельна спроможність населення незрівнянно вище, чим у місцях їх проживання.

У місті забезпечений необхідний рівень медичної допомоги, і особливо екстреної, як в умовах поліклінічного обслуговування, так і в стаціонарі.

Місто надає досить різноманітні можливості для одержання утвору і перекваліфікації, причому чим більше чисельність населення міста, тем, як правило, більшою кількістю навчальних закладів різного профілю і рівня він розташовує.

Житловий фонд міста в основній масі відрізняється високим рівнем благоустрою. Більшість житлових будинків і суспільних закладів мають централізоване тепло-, водо- і газопостачання. Жителям міста самим практично не доводиться опікуватися про видалення відходів життєдіяльності.

У містах одержала розвиток мережа суспільного транспорту.

Багатофункціональна система побутового обслуговування полегшує городянам вирішення багатьох проблем повсякденному життя.

Система організації і поділу праці, упоряджений житловий фонд, розвинена інфраструктура сприяють вивільненню в городян певного резерву вільного часу, який можна використовувати для підвищення свого освітнього, професійного і культурного рівня. Місто надає для цього досить широкі можливості. Тут зосереджений великий бібліотечний фонд як художньої, так і технічної літератури. Порівняльна доступність бібліотек сприяє підвищенню інтелектуального розвитку і професійних знань жителів міста.

Театри, клуби, концертні зали і інші видовищні заклади забезпечують городянам дозвілля високого культурного рівня. Розташовані в місті музеї є коштовним, а в багатьох випадках унікальним джерелом задоволення естетичних і пізнавальних потреб людей.

У ряді міст збереглися пам'ятники історії, культури і архітектури, ведуться розкопки прадавніх поселень, які привертають увагу туристів.

Місто надає своїм жителям гарні можливості для занять спортом, творчістю і іншими формами самовираження особистості.

Зони відпочинку і рекреаційні об'єкти створюють передумови для оздоровчого проведення дозвілля і неформального спілкування городян.

Таким чином, широкі можливості для додатка праці, більш забезпечені умови існування, комфортність житла, наявність вільного часу і можливість використання його не тільки для відпочинку, але і для підвищення свого інтелектуального рівня роблять життя в місті більш привабливої, чому в сільській місцевості, що і обумовлює триваючий ріст чисельності міського населення.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)