АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побутові і виробничі відходи. Санітарне очищення міст

Читайте также:
 1. Виробничі відносини рабовласницького суспільства
 2. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства
 3. Виробничі ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.
 4. Зміст виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини
 5. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори.
 6. Обмеженість ресурсів і виробничі можливості суспільства
 7. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ І ПРОБЛЕМА ВИБОРУ. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
 8. Очищення карти пам'яті.
 9. ОЧИЩЕННЯ ТА ЯКІСНИЙ (ЕЛЕМЕНТНИЙ) АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
 10. Побутові послуги
 11. Природно-виробничі ресурси України

Виробнича і побутова діяльність людини неминуче пов'язана з утвором твердих відходів. Якщо газоподібні і рідкі відходи порівняно швидко поглинаються природним середовищем, то асиміляція твердих відходів триває десятки і сотні років. Місця складування відходів займають величезні території. Щорічно в Україні складується до 1,5 млрд т твердих відходів. Усього в країні їх скопилося до 30 млрд т. Смітника відходів займають більш 150 тис. га. У зв'язку з низьким рівнем технологічних процесів обсяг утвору промислових відходів в Україні в 6, 5 рази вище, чим у США, і в 3, 2 рази вище, чим із країнах ЄЕС.

Проблема відходів - це проблема великих міст, і чим більше місто, тем ця проблема гостріше.

Відходи - невикористовувані для виробництва даної продукції окремі компоненти сировини або виникаючі в ході технологічних процесів речовини і енергія, що не зазнають утилізації в данім виробництві. Відходи одного виробництва можуть служити сировиною для іншого.

Тверді побутові відходи (ТБО) - непридатні для подальшого використання харчові продукти і предмети побуту, що викидаються людиною.

Утилізація - уживання з користю (від лат. слова utilis - користь).

Реутилізація (рецикл) - одержання з використаної готової продукції шляхом її переробки нової продукції того ж або близького їй типу (наприклад, паперу з макулатури, металу з металобрухту і ін.). Використання ТБО в якості вихідного продукту для іншого виробництва також є одним з видів реутилізації.

Вторинні матеріальні ресурси (BMP) - сукупність усіх видів відходів, які можуть бути використані в якості основної і допоміжної сировини для випуску нової продукції. Реальні вторинні матеріальні ресурси - це ті, для яких створені ефективні методи і потужності для переробки і забезпечений ринок збуту. Потенційні BMP - усі види вторинних ресурсів, що не ввійшли в групу реальних.

Фільтрат - рідка складова ТБО, сильно забруднена.

Класифікація відходів. Відходи підрозділяються на:

· побутові (комунальні) - тверді і рідкі відходи, не утилізується в побуті людей, що утворюються в результаті життєдіяльності, і амортизації предметів побуту;

· промислові - залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворювалися при виробництві продукції або виконанні робіт, що і втратили повністю або частково вихідні споживчі властивості;

· сільськогосподарські - відходи, що утворюються в ході сільськогосподарського виробництва;

· будівельні - відходи, що утворюються в процесі будівництва будинків, споруджень (у тому числі доріг і інших комунікацій) і виробництві будівельних матеріалів;

· споживання - виробу і машини, що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зношування;

· радіоактивні - невикористовувані прямі і непрямі радіоактивні речовини і матеріали, що утворюються при роботі ядерних реакторів, при виробництві і застосуванні радіоактивних ізотопів.

Відходи промислового і сільськогосподарського виробництва називаються також виробничими відходами. Вони можуть бути токсичними і нетоксичними.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)