АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БНМ 2.1.12. Деформації твердих тіл

Читайте также:
  1. Визначення пружності деформації клейковини на приладі ІДК-1
  2. Деформації підйому стопи
  3. Завдання до практичної роботи №2 з дисципліни «Абразивний інструмент і інструмент з надтвердих матеріалів»
  4. Методи підготовки і переробки твердих відходів
  5. Полігони твердих побутових відходів
  6. Полігони твердих промислових відходів
  7. Склад, властивості і обсяг твердих побутових відходів
  8. Технологія складування твердих відходів
  9. Що є наслідком механічної деформації мембрани тактильнх рецепторів, якщо подразник не пошкоджує тканани?

1. Частинки, з яких складаються кристали, при тепловому русі коливаються навколо положень рівноваги, які називають вузлами. Якщо їх мислено з’єднати прямими лініями, то одержимо зображення кристалу, яке називають кристалічною просторовою решіткою.

2. Кожне тіло під дією зовнішніх сил змінює свій розмір чи форму. Це явище називають деформацією.

Під час деформації твердого тіла виникають сили пружності, які є рівнодіючими дуже великого числа сил взаємодії між окремими частинками тіла.

3. Якщо деформація твердого тіла не змінюється, то сила пружності (внутрішня сила) зрівноважує зовнішню силу, яка викликала цю деформацію.

Відношення сили пружності до площі поперечного перерізу деформованого тіла, називається механічною напругою: .

4. Для пружної деформації розтягу, або стискання закон Гука формулюється так: при малих деформаціях напруга σ прямо пропорційна відносному видовженню ε: ,

де Е – модуль Юнга (модуль пружності), який характеризує здатність речовини до пружної деформації.

Закон Гука для випадку розтягу тіла можна записати так: ,

де l – початкова довжина тіла, ∆ l – абсолютне видовження.

У випадку деформації стискання в цій формулі перед видовженням тіла ставиться знак “мінус”.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)