АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Література Попель П.П. Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. Закл./П.П.Попель, Л.С. Крикля.-К.:ВЦ «Академія», 2009.- с153-171

Читайте также:
 1. V. Література періоду громадянських воєн.
 2. VI. Література періоду принципату
 3. Болгарська література
 4. Використана література
 5. Використана література
 6. Джерела та література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. Додаткова література

Алюміній — метал III групи другого періоду в Періодичній системі системе хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Алюміній у сполуках виявляє ступінь окиснення +3, так як має на зовнішньому енергетичному рівні 3 валентних електрони.
Фізичні властивості Алюмінію:
Алюміній – сріблясто-білий метал, легкий і пластичний, густина його = 2,7 г/см3, температура плавлення = 660 0С. Легко витягується в дріт, прокочується у фольгу. За електропровідністю поступається лише сріблу й міді. Входить до складу легких сплавів.
Хімічні властивості лужних металів.

Одержують Алюміній електролізом Al2O3 у розплавленому кріоліті за температури близько 1000 0С.
Взаємодія з неметалами:

1) З киснем:

4Аl + 3О2 = 2Аl2О3

2) З галогенами:
2Аl + ЗВr2 = 2АlВr3

3) З іншими неметалами при підвищенні температури:

2Аl + 3S = Аl2S3 (сульфід алюмінію)
2Аl + N2 = 2АlN (нітрид алюмінію)
4Аl + 3С = А14С3 (карбід алюмінію)
Алюмотермія: 2Аl + 3W3 = 3W + А12О3
Взаємодія з водою
після зняття оксидної плівки:

2Аl + 6Н2О = 2Аl(ОН)3 + ЗН2
Після зняття оксидної плівки

Алюміній розчиняється в лугах:

2Аl + 2NаОН + 2Н2О = 2NаАlО2 + 3Н2
Розчиняється в розведених кислотах:

2А1 + 6НС1 = 2АlСl3 + ЗН2
2А1 + ЗН24 = Аl2(S04)3 + 3Н2
Алюміній пасивується при взаємодії з концентрованою нітратною кислотою, тому з нею Алюміній взаємодіє лише при нагріванні:

Аl + 6НNO3(конц.) = Аl(NО3)3 + 3NО2 + 3Н2О
Алюміній оксид Аl 2O3

Проявляє амфотерні властивості:

Аl2O3 +6 НС1 = 2АlСl3 + 3Н2О

Аl 2O3 + 2NаОН + 3Н2О = 2 Na[Al(OH)4] – у розчинах

Аl 2O3 + 2NаОН = 2NaAlO2 + Н2О – у процесі сплавлення
Алюміній гідроксид Al(OH)3
Проявляє амфотерні властивості:

Аl (OH)3 + 3НС1 = АlСl3 + 3Н2О

Аl (OH)3 + NаОН = Na[Al(OH)4] – у розчинах

2Аl (OH)3 + Nа2О = 2NaAlO2 + 3 Н2О – у розплаві
Поширення в природі:

За вмістом в земній корі (8.8%) алюміній займає 3 місце . У вільному стані алюміній не зустрічається.
Основні природні сполуки Алюмінію:

1. Нефеліни — (Na,K)2О • АlО3 • 2Si2.
2. Кріоліт — А1F3 • 3NaF
3. Боксити — алюмінієва руда Аl2O3 • хH2O .
4. Каолін — А12О3 • 2SiO2 • 2Н2О.
5. Глиноземи — суміш каоліну з піском SiO2, вапняком СаСО3, магнезитом МgСО3.
Застосування:

— в електротехніці;
— для виробництва легких сплавів
—застосовують у виробництві чугуну та сталі для корозійної стійкості;
— для одержання металів у вільному стані;
— в будівельній промисловості;
— для виготовлення фольги.Завдання для самоконтролю

1. . Які хімічні властивості має Алюміній ?

2. Що таке амфотерність?

3. Які йони утворюються при дисоціації алюміній гідроксиду?

4. Як довести , що Алюміній гідроксид має амфотерні властивості?

5. Напишіть рівняння хімічних реакцій, щоб здійснити ланцюжок перетворень:

1) Al → Аl 2 (SO4)3 → Аl (OH)3 → NaAlO2
2) Al → Аl 2O3 → АlСl3 → Аl (OH)3 → Аl(NO3)3

 

Тема. Металічні руди. Загальні методи добування металів.

План.

1. Загальні поняття про метали.

2. Класифікація металів

3. Металічні руди,

4. Загальні методи добування металів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)