АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 4. Визначення сум податкового зобов’язання контролюючими органами, податкові повідомлення, податкові вимоги.
 5. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 6. Вимоги безпеки під час роботи
 7. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 8. Вимоги безпеки, яким мають відповідати (те чого стосується твій диплом)
 9. Вимоги до вивченості та підготовленості родовищ
 10. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами
 11. Вимоги до документів, що надаються для державної реєстрації

Інформаційний дайджест новин

Міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації

Та суміжних галузей діяльності

Квітень 2014 року

За матеріалами сайтів:

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) — www.iso.org

Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) — www.iec.ch

Європейського комітету стандартизації (CEN)www.cen.eu

Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC) —www.cenelec.eu

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Ростехрегулирование)www.gost.ru

Госстандарта Республики Беларусь — www.gosstandart.gov.by

Госстандарта Республики Казахстан — www.memst.kz

ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів

 

 

Вкрали паспорт? Підроблені або фальсифіковані в'їзні документи? Паспортний контроль мандрівників у пунктах пропускання через державний кордон, у тому числі через аеропорти, є найважливішим завданням. Скорочення випадків підроблення паспортів, кількості помилок і прискорення оброблення — тільки деякі приклади переваг, що виникають у разі використання машинозчитуваних в'їзних документів.

Завдання для вирішення:

Довговічність, можливо, найневизначеніша характеристика. Протягом терміну служби документи згинають, штемпелюють, вони промокають. Більше того, зміна температури й освітленості можуть пошкодити чіп.


Пріоритетність:

Довговічність та якість машинозчитуваних в'їзних документів (MRTD) є пріоритетом як для мандрівників, так і для Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Новини:
Застосування міжнародного стандарту ISO/IEC 18745-1:2014 на методи фізичних випробувань паспортів (довговічність) забезпечить сприятливі умови для поширення в усьому світі передових технологій і компонентів. Це дасть змогу вирішити проблему довговічності.

Хартмут Хемме (Hartmut Hemme), спеціаліст ІSO, який брав участь у розробленні цього стандарту, зауважив: «Новий стандарт забезпечить засоби класифікації та порівняння основних чинників, що впливають на термін служби в'їзних документів. Це стало особливо важливим із появою безконтактних чипів (мікросхем), які мають термін експлуатації до 10 років».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)