АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання, що вирішуються інформаційними системами

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. Взаимодействие между подсистемами и модулями системы
 3. Взаимосвязь ЕКС АС с другими системами и комплексами стандартов
 4. Види риторичної майстерності. (Практичні завдання, які студент готує самостійно й репрезентує публічно).
 5. Внутренние штукатурные работы производятся, как правило, в помещениях, оборудованных действующими системами центрального или местного отопления и вентиляции.
 6. Завдання, зміст та процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.
 7. Завдання, значення та особливості бухгалтерського обліку виконання бюджетів
 8. Мета, завдання, призначення
 9. Міжнародна Організації Праці , її функції та завдання, співвідношення міжнародних норм про працю і трудового законодавства України.
 10. Перелічіть головні завдання, які стоять перед Міжнародним ва-
 11. Принцип (рецепт діяльності) – основне правило, відповідно до якого реалізується діяльність, досягається успіх, вирішуються проблеми.

· головним завданням ІС є накопичення, зберігання інформації, яка довго накопичується і втрата якої часто непоправна;

· наступним завданням ІС, є збереження цілісності інформації і даних;

· ще один клас завдань відноситься до забезпечення зручного і відповідного цілям інформаційної системи призначеного для користувача інтерфейсу

 

Інформаційна схема.Схема в каталозі, що містить метадані.

Інформаційний центр.Місце, де користувачі можуть самі зайнятися обчисленнями.

Інформація.Організовані або оброблені дані.

Користувачі.Люди, яким інформація бази даних потрібна для виконання їх основних ділових обов'язків (керівники, менеджери, конторські службовці).

Метадані. Дані в словнику даних, що описують базу даних.

Модель данихІнтегрований набір понять для опису даних, зв'язків між ними і обмежень, які накладаються на дані в деякі організації.

Модель даних. Концептуальний метод структуризації даних.

Обслуговуючий персонал.Люди, відповідальні за роботу системи бази даних і пов'язаного з нею прикладного програмного забезпечення: адміністратори БД, аналітики, програмісти, системні розробники, менеджери інформаційних систем.

Предметна областьОбласть застосування конкретної бази даних

Представлення даних. Визначення обмеженої частини бази даних.

Прикладна програма. Комп'ютерна програма, що виконує конкретне практичне завдання в бізнесситуації.

Процедура. Письмові інструкції, що описують кроки, які необхідно виконати для вирішення певного завдання в системі.

Система бази даних. База даних, система управління базою даних, відповідне устаткування і персонал.

Система обробки даних. Автоматична система для обробки даних документів організації.

Система управління базою даних (СУБД). Системне програмне забезпечення, що забезпечує управління базою даних.

Система, що інформаційноуправляє .Автоматична система основною метою якої є забезпечення інформацією керівників середньої ланки

Системний каталогСховище даних, які описують інформацію, що зберігається в базі даних, т.б. метадані, або «дані про дані».

Файлові системиНабір програм, які виконують для користувачів операції, наприклад створення звітів. Кожна програма визначає свої власні дані і керує ними. 

Прийняті скорочення:

ІП індекснопослідовні

ІУС (. Система, що інформаційноуправляє)

АБД (адміністратор БД)

SQL Structured Query Language (Структурована мова запитів).

QBE – QuerybyExample (запити за зразком)

СУБД Система управління базою даних

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)