АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Середньорічний темп зростання

Читайте также:
 1. G – темп зростання нац. доходу; S –частка заощаджень в НД; C- капіталоємність продукції
 2. В. І. Ленін про закон переважного зростання виробництва засобів виробництва
 3. Вплив податкової системи на економічне зростання
 4. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
 5. Економічне зростання, його показники і значення
 6. Завдання 2. Побудуйте криву залежності між показниками безробіття (unempl) та економічним зростанням – (gdp).
 7. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність
 8. Зростання органічної будови капіталу і особливості дії закону тенденції норми прибутку до зниження
 9. Історична тенденція капіталістичного нагромадження і зростання сил пролетаріату
 10. Консервативна неокласика. неокласичні теорії економічного зростання.
 11. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 12. Обмеженість факторів виробництва. Умови економічного зростання.

Середньорічний темп зростання фактичних витрат на фонд оплати праці в цілому по підприємству розраховується за формулою середньої геометричної простої (11):

(11)

 

де - добуток ланцюгових темпів зростання (у вигляді коефіцієнтів);

п – кількість ланцюгових темпів зростання.

2 2

зр = √ 1,256 *1,207 = √ 1,516 = 1,231

 

Середньорічний темп приросту витрат на ФОП

 

Середньорічний темп приросту витрат на ФОП в цілому по підприємству визначається за формулою:

       
   


Тпр = (Тзр – 1) * 100%, (12)

 
 


де Тзр - середній темп зростання у вигляді коефіцієнта

 

Тпр = (1,231 – 1) * 100% = 23,1%

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)