АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПОБУДОВА СІТЬОВОГО ГРАФІКА БУДІВНИЦТВА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Читайте также:
 1. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 2. В процесі будівництва
 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ БУДІВНИЦТВА І ЧАСУ ЧИСТОЇ РОБОТИ
 4. Графіка ХХ століття
 5. Графічна побудова соціограми
 6. Етап 5. Побудова гіпотези.
 7. І.2. Побудова тексту
 8. Комплектування та вибір раціональних складів МДЗ для будівництва каналізаційного колектора на підставі техніко-економічного порівняння варіантів
 9. Лабораторна робота №1. Побудова функціональної моделі застосування у вигляді діаграм потоків даних
 10. Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 11. Організація будівництва захисних споруд
 12. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА»

Мета заняття - на конкретному прикладі засвоїти методику розрахунку сітьового графіка.

Сітьовий графік – це математична модель у вигляді сітки, що відтворює технологічну послідовність виконання робіт і їх взаємозалежність у часі. Головні параметри, що характеризують сітьовий графік: робота, події, зв’язки, критичний шлях, тривалість (довжина) шляху, ранні та пізні початки, запас (резерв) часу.

Роботи на сітьовому графіку позначають стрілками. Стрілки сполучають геометричні фігури, які означають події.

Для розрахунку (пов’язання) сітьового графіка вводять дві фіктивні події – початкову та кінцеву. Ці роботи не потребують витрат часу і ресурсів. Тривалість фіктивної події дорівнює нулю.

Подію на сітьовому графіку зображують якоюсь геомет­ричною фігурою (коло, квадрат, прямокутник), що поділена на чотири сектори. Порядковий номер події показують у верхньому секторі, у нижньому – резерв часу, у лівому – ранній початок, у правому – пізній початок.

Подію-очікування вводять за необхідності набирання міцності, наприклад цементобетону, або з урахуванням виробничого заділу тощо.

Роботи, що виконуються, на сітьовому графіку зображують у чіткій технологічній послідовності і взаємозв’язку. Фактичні роботи (суцільні стрілки) поєднують роботи, що виконують за допомогою одних і тих же ресурсів (машини, робочі, матеріали). Технологічні (логічні) роботи зображують пунктирними стрілками, вони визначають технологічну послідовність виконання робіт.

На сітьовому графіку кожна подія повинна мати хоча б один вихідний і вхідний зв’язок. Винятком вважають фіктивні (початкова та кінцева) події. Фіктивна початкова подія має тільки вихідні зв’язки, а кінцева – тільки вхідні зв’язки.

Шлях – це послідовність робіт, що дорівнює тривалості шляху. Під час розрахунку сітьових графіків кожен шлях повинен починатися з початкової події і закінчуватися кінцевою. Шлях з найбільшою тривалістю називається критичним шляхом. Критич­ний шлях визначає тривалість будівництва. На сітьовому графіку може бути декілька критичних шляхів.

Для ідентифікації конкретної роботи використовують код роботи (i j), що складається з номерів початкової (i -ої) та кінцевої (j -ої) подій (рис. 4.1).

 

 

Рисунок 4.1 – Кодування роботи

 

До тимчасових параметрів подій належать:

- Tрi – ранній термін настання події (i). Це час, що потрібний для виконання усіх робіт, передуючих цій події (i). Цей показник визначається «прямим ходом» по сітьовому графіку, починаючи з початкової події, і характеризується максимальним значенням щодо робіт, що входять у цю подію.

- Tпi – пізній термін настання події (i). Це такий час настання події (i), перевищення якого викличе аналогічну затримку настання завершальної події сіті. Пізній термін настання будь-якої події (i) визначається «зворотним ходом» по сітьовому графіку, починаючи із завершальної події, та характеризується мінімальним значенням щодо робіт, що виходять з цієї події.

- Ri – резерв часу настання події (i). Це такий проміжок часу, на який може бути відкладене настання події (i) без порушення термінів завершення робіт в цілому. Початкові і кінцеві події критичних робіт мають нульові резерви подій.

- i – порядковий номер події.

Розраховані чисельні значення тимчасових параметрів запису­ються у вершини зображення події (рис. 4.2).

 

Рисунок 4.2 – Відображення тимчасових параметрів подій

До тимчасових параметрів робіт належать:

- T рп(ij) – ранній термін початку роботи. Це терміни, раніше яких робота не може виконуватися, оскільки не забезпечено фронт робіт або не буде ресурсів для їх виконання. Ранній термін початку роботи співпадає з раннім терміном настання попередньої події.

- T пп(ij) – пізній термін початку роботи. Це терміни, пізніше яких робота не повинна виконуватися, оскільки станеться збіль­шення терміну будівництва. Пізній термін початку роботи співпадає з пізнім терміном настання попередньої події.

- T рз(ij) – ранній термін закінчення роботи, співпадає з раннім терміном завершення наступної події.

- T пз(ij) – пізній термін закінчення роботи співпадає з пізнім терміном настання наступної події.

- t (i, j) – тривалість роботи (змін).

 

(Rп) t (i,j) (Rс)

 
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)