АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія металів з кислотами

Читайте также:
 1. Взаємодія АЕС і навколишнього середовища
 2. Взаємодія ГЕС і навколишнього середовища
 3. Взаємодія з іншими засобами
 4. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 5. Взаємодія металів з неметалами
 6. Взаємодія митних органів з правоохоронними та іншими державними органами
 7. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 8. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага та механізм її досягнення
 9. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 10. Взаємодія теорії та практики
 11. Взаємодія ТЕС і навколишнього середовища

Активні метали, які розташовані в ряді напруг до водню, витискують Гідроген із розчинів кислот.

Метали, які розташовані в ряді напруг після водню, з розчинами кислот (окрім нітратної та сульфатної) не взаємодіють:

Якщо метал здатний проявляти кілька ступенів окиснення, то при взаємодії з безоксигеновою кислотою утворюється сіль, у якій метал, як правило, має нижчий ступінь окиснення, наприклад:

Взаємодія металів із солями

Більш активні метали здатні витісняти менш активні з їхніх солей:


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)