АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік питань

Читайте также:
 1. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)
 2. Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту
 3. Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту
 4. Глава 2. Критерії прийнятності та перелік видів забезпечення
 5. Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи
 6. Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи
 7. Заявляти клопотання про виклик і допит свідків, показання яких можуть мати значення для вирішення питань цього розгляду.
 8. ЗВІТНІСТЬ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
 9. Ключ до питань
 10. Конференцію з питань сім’ї
 11. Конференцію з питань сім’ї
 12. Конференцію з питань сім’ї

Завдання на домашню контрольну роботу

Контрольна робота з дисципліни “Управління персоналом” складається з двох теоретичних запитань. Номери питань для виконання теоретичної частини вибираються у відповідності з таблицею 1. Варіанти вихідних даних для вирішення задач вибираються у відповідності до останньої цифри номеру залікової книжки студента.

 

Таблиця 1

Варіанти для вибору теоретичних питань

 

Остання цифра шифру Перша літера прізвища №№ теоретичних запитань
А-К Л-Я 1; 26 2; 27
А-К Л-Я 3; 28 4; 29
А-К Л-Я 5; 25 6; 21
А-К Л-Я 7; 22 8; 23
А-К Л-Я 9; 24 10; 30
А-К Л-Я 11; 31 12; 32
А-К Л-Я 13; 33 14; 34
А-К Л-Я 15; 35 16; 36
А-К Л-Я 17; 37 18; 40
А-К Л-Я 19; 39 20; 38

 

Добір літератури, статистичної інформації та інших методичних матеріалів для вивчення дисципліни “Управління персоналом” потрібно здійснювати як згідно зі списком рекомендованої літератури, так і самостійно. Увагу слід звернути не лише на спеціальну науково-методичну літературу, а й на періодичні видання. Велику інформаційну цінність мають також статистичні матеріали та результати наукових досліджень.

 

Перелік питань

1. Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення і розвитку.

2. Основні підходи (технології) управління персоналом, сформовані в процесі історичного розвитку.

3. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами.

4. Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту.

5. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом.

6. Організація і структурування кадрових служб в Україні ( з урахуванням передового закордонного досвіду ).

7. Планування трудових ресурсів регіону, підприємства.

8. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку.

9. Особливості добору менеджерів в Україні.

10. Організаційний розвиток кадрових служб в Україні.11. Розробка кадрової політики організації в Україні.

12. Функціонально-вартісний аналіз діяльності управлінського персоналу.

13. Організаційне проектування системи управління персоналом.

14. Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом.

15. Системи управління персоналом, що використовуються в США, Західній та Східній Європі, Японії, Китаї. Можливості використання цього досвіду з урахуванням національних особливостей України.

16. Методологічні основи оцінки ефективності роботи служб управління персоналом.

17. Концепція “людського капіталу”, проблеми теорії й практики її використання в управлінні персоналом.

18. Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу.

19. Проблеми реалізації службової кар’єри.

20. Конфлікт як інструмент розвитку організації.

21. Особливості управління персоналом в управлінні конфліктами і стресами.

22. Специфічні особливості управління персоналом у XXI ст.

23. Соціально-психологічний супровід менеджменту: аналіз, формування, розвиток і корекція всіх суб’єктів праці і життя.

24. Психофізіологічні технології та їх використання в управлінні персоналом.

25. Соціокультурні технології та їх використання в управлінні персоналом.

26. Людський фактор трудової діяльності, врахування його в управлінській діяльності.

27. Тенденції розвитку центрів управління персоналом у країнах Західної Європи, США і Японії.

28. Санкції юридичної відповідальності в роботі служб управління персоналом.

29. Соціально-економічні основи управління персоналом в умовах формування ринку.

30. Основні напрямки перебудови роботи служб управління персоналом в сучасних умовах.

31. Професійна діагностика і оцінювання керівника.

32. Безпека і здоров’я як умова розвитку персоналу організації.

33. Методи психологічного дослідження.

34. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу.

35. Організація кадрового діловодства на підприємстві.

36. Зміст роботи персоналу управління щодо наукової організації праці.

‡агрузка...

37. Професійна орієнтація. Розвиток кадрового потенціалу.

38. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики.

39. Особливості управління персоналом у процесі мотивації персоналу.

40. Управління мобільністю кадрів на виробництві.

 

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)