АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автономна нервова система

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. II. Богословская система
 3. III. Лексика как система (8 часов)
 4. SCADA как система диспетчерского управления
 5. SCADA система Citect
 6. SCADA-система: назначение и функции
 7. SCADA: требования к системам верхнего уровня
 8. Shelter (разработчик USC) – система управления отелем, гостиницей, домов отдыха, пансионатов, санаториев
 9. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 10. аблица 10. Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
 11. Абсорбционный чиллер предназначен для получения холодной воды, которая в последующем может использоваться в качестве хладагента в системах кондиционирования.
 12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Автономна нервова система (systema nervosum autonomicum) це частина нервової системи, що іннервує внутрішні органи, а саме: органи серцево-судинної системи, травного, дихального та сечостатевого апаратів, залози внутрішньої секреції, а також усі непо-смуговані м'язи та всі залози організму, де б вони не знаходились. Таким чином, автономна нервова система іннервує ті органи т а тканини, функції яких майже не залежать від нашої свідомості.

В ембріогенезі автономна нервова система, як і інші відділи нервової системи вищих тварин та людини, розвивається з ектодерми (цей факт доводить єдність усієї нервової системи організму). Із загального зачатка нервової системи виникають симпатобласти, з яких утворюються вузли та сплетення автономної нервової системи.

Автономна нервова система має центральні та периферичні відділи. Центральні відділи локалізуються в середньому та довгастому мозку, в бічних рогах шийного, грудного, поперекового та крижового відділів спинного мозку (Рис. 13).

За будовою та функцією автономну нервову систему поділяють на симпатичну та парасимпатичну частини.

Центри симпатичної частини розміщуються в грудному та поперековому відділах спинного мозку (Рис. 14). її периферичний відділ складається з двох симетричних симпатичних стовбурів (truncus sympathicus), що лежать поряд з хребтовим стовпом на всьому його протязі. Кожен із стовбурів складається з вузлів (ganglia trunсі sympathici), які, залежно від відношення їх до відділів хребтового стовпа, поділяють на шийні, грудні, поперекові та крижові. Шийний відділ має 3 вузли; грудний — 10—12; поперековий та крижовий — по 3—4 вузли. Від симпатичних вузлів відходять нерви, що утворюють різні нервові сплетення (Рис. 15).

Центри парасимпатичної частини лежать у середньому і довгастому мозку, а також у крижовій частині спинного мозку, її периферична частина складається з волокон, що йдуть у складі різних нервів до органів та сплетень (Рис. 16).

Слід зазначити, що функція автономної нервової системи полягає в тому, щоб діяльність внутрішніх органів завжди відповідала потребам організму. Необхідно також пам'ятати, що автономна нервова система е невіддільною частиною єдиної нервової системи організму і функціонує, як і всі її відділи, під впливом кори великого та війкового м'яза. 

Рис. 13. Центральні відділи автономної нервової системи та їхні зв'язки (схема). Вищі центри автономної нервової системи: 1 — смугасте тіло; 2 — ядра підзоровогорбо-вої ділянки; 3 — ядра мозочка; 4 — зв'язки вищих центрів автономної нервової системи з корою великого мозку. Центри парасимпатичної частини автономної нервової системи: 5 — додаткове ядро окорухового нерва; 6 — верхнє слиновидільне ядро; 7 — спинне ядро язикоглоткового та блукаючого нервів та нижнє слиновидільне ядро; 8 — проміжно-бічні ядра 11—IV крижових сегментів сірої речовини спинного мозку. Центри симпатичної частини автономної нервової системи: 9 — проміжно-бічні ядра від VIII шийних до 11 — 111 поперекових сегментів сірої речовини спинного мозку.   Рис. 14. Симпатична частина автономної нервової системи. Прегангліонарні волокна показані одиночними лініями, постгангліонарні — подвійними (схема): CVI1, ThI — ThXIl, LI LII — Lin — сегменти спинного мозку; 7 — верхній шийний ву-зол; 2 — середній шийний вузол; 3,4 — шийно-грудний вузол; S — постгангліонарні волокна до серця та легень; 6 — черевне аортальне сплетення та верхнє брижове сплетення; 7 — постгангліонарні волокна до органів черевної порожнини; 8 — тазове сплетення; 9 —• постгангліонарні волокна до органів малого таза; 10 — постгангліонарні волокна до неспосмугованих м'язів та залоз голови; 11 — непарний вузол.

 

 

Рис. 15. Нерви та сплетення грудної частини автономної нервової системи: 1 — зовнішня сонна артерія; 2 — під'язиковий нерв; 3 — загальна сонна артерія; 4 — плечоголовний стовбур; 5 — верхня порожниста вена; Є — легеневе сплетення; 7 — стравохід; 8 — стравохідне сплетення; 9 — грудна частина аорти; 10 — діафрагма; 11 — шлунок; 12 — передні шлункові гілки; 13 — черевні гілки; 14 — підшлункова залоза; 15 — черевне сплетення; 16, 20, 24 — симпатичний стовбур; 17 — міжреберні нерви; 18 — сполучні гілки; 19 — непарна вена; 21 — підключична артерія; 22 — шийно-грудний вузол; 23 — плечове сплетення; 25 — верхній шийний вузол.   Рис. 16. Парасимпатична частина автономної нервової системи (прегангліо-нарнї волокна зображені одиночними лініями, а постгангліонарнї — подвійними): 1 — середньомозксвий відділ; 2 — бульбарний відділ; 3 — крижовий відділ; 4 — тазові нутряні нерви; 5 — тазові вузли та постгангліонарні волокна до органів малого таза; 6 — прегангліонарні волокна, які проходять у складі блукаючого нерва; 7 — вузли черевного аортального та брижового сплетень (змішані) І постгангліонарнІ волокна до шлунка, печінки, нирок, підшлункової залози та кишок; 8 — вузли грудного аортального сплетення (змішані) і постгангліонарнІ гілки до легень; 9 — вузли серцевого сплетення (змішані) І постгангліонарнІ волокна до серця; 10 — проміжний нерв; 11 — передвузло-ві парасимпатичні волокна проміжного нерва, які проходять у складі барабанної струни; 12 — піднижньощелепний вузол та постгангліонарнІ волокна до під'язикової і піднижньо-щелепної слинних залоз; 13 — язикоглотковий нерв; 14 — вушний вузол і постгангліонарнІ волокна до привушної слинної залози; 15 — крилопіднебінний вузол і постгангліонарнІ волокна до слізної залози і залоз ротової та носової порожнин; 16 — окоруховий нерв; 17 — війковий вузол та постгангліонарнІ волокна до м'яза — звужувача зіниці  

 

‡агрузка...

1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)