АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що таке амплітуда коливань ?

Читайте также:
  1. Аналіз сезонних коливань товарних запасів
  2. Введення в теорію коливань і хвиль
  3. Вихідні дані до практичного заняття №2. «Виявлення сезонних коливань та побудова прогнозу із використанням індексу сезонності»
  4. Від чого залежить амплітуда вимушених коливань?
  5. Написати рівняння гармонічних коливань серцевого м’яза людини, якщо він робить 45 скорочень за секунду, а амплітуда коливань 1 см.
  6. Приклад 8.5. Нехай лінія має ті самі параметри, що і в прикладі 8.4. Визначити, на якій віддалі від початку лінії амплітуда напруги буде у два ралі менша, ніж на її вході.
  7. Способи стабілізації амплітуди коливань
  8. Чому під час коливань тіло не зупиняється в положенні рівноваги?
А Б В Г
це розмах коливань це переміщення точки при коливаннях це найбільше відхилення точки від положення рівноваги це середнє відхилення точки від положення рівноваги

Які коливання звуться вільними ?

А Б В Г
що відбуваються під дією сил такі, що вільно змінюють свою амплітуду такі, що відбуваються під дією відновлюючи сил такі, що вільно змінюють свою частоту

 

13. Кількістю руху матеріальної точки називається:

А Б В Г
добуток маси точки на час добуток маси на швидкість добуток маси на квадрат швидкості відношення швидкості до маси

Кінетична енергія матеріальної точки - це

А Б В Г
добуток маси на швидкість добуток маси на швидкість півдобуток маси на швидкість півдобуток маси на квадрат швидкості

Вказати вірне твердження.

А) Другий закон Ньютона зв'язує масу і прискорення матеріальної точки.

Б) Другий закон Ньютона зв'язує силу і прискорення матеріальної точки.

В) Другий закон Ньютона зв'язує силу і масу матеріальної точки.

Г) Другий закон Ньютона зв'язує діючу силу, масу і прискорення матеріальної точки.

Як треба змінити швидкість точки, щоб її кількість руху зросла в 2 рази ?

А Б В Г
збільшити в 2 рази збільшити в 4 рази збільшити в корінь квадратний із 2 разів збільшити в 3 рази

Тіло, що здійснює коливання, рухається до положення рівноваги. Як змінюються прискорення і швидкість руху?

А Б В Г

При підніманні тіла над горизонтом сила тяжіння виконує

А Б В Г
додатню роботу від'ємну роботу не виконує роботи або від'ємну, або додатню - в залежності від висоти

Зміна кінетичної енергії точки на деякому її переміщенні дорівнює


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)