АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік завдань лабораторних робіт

Читайте также:
 1. II Перелік лабораторних та практичних робіт
 2. II. Структура Переліку і порядок його застосування
 3. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 4. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
 5. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 6. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 7. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 8. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 9. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 10. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 11. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 12. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 

Перелік завдань наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Перелік завдань лабораторних робіт

Створення БД та реалізація запитів мовою SQL у відповідності до варіанту
Програмування макета цільової програми з виділенням в ньому постійних та параметричних компонент (фрагментів коду)
Визначення токенів граматики мови, побудова графів переходів для них та програмування регулярних виразів
Побудова й програмування невизначеного та визначеного автоматів для розпізнавання токенів
Програмування лексичного аналізатора
Представлення опису заданої мови в БНФ та графічній формі з використанням токенів  
Синтаксичний аналіз у ручному режимі двох прикладів операторів підмножини мови SQL варіантом як спадним, так і висхідним методами
Побудова таблиці переходів синтаксичного LL(1)-аналізатора.
Програмування предиктивного синтаксичного аналізатора (ПСА)
Програмування обробника синтаксичних помилок
Програмування семантичного аналізатора
Програмування генератора коду (початок)
Програмування генератора коду (закінчення)
  Тестування та здача компілятора
  Всього

 


Загальна схема роботи створюваного компілятора

На рис.1 показано контекст створюваного компілятора.

На рис. 2 показано фази роботи компілятора, до яких, в основному, і «прив’язані» завдання лабораторних робіт.

 

На даній схемі 3 фази етапу синтезу кінцевого рядку (коду цільової мови) згруповані разом в одну «Генератор коду цільової програми обраною мовою».

Методичні вказівки до виконання завдань

При розробці компілятора потрібно не тільки побудовати граматику вхідної мови, але й добре уявляти, як має виглядати цільова (вихідна) програма. Оскільки студенти на перших заняттях ще не знайомі з методами та алгоритмами лексичного і синтаксичного аналізаторів, на перших двох роботах завданням є підготовка до виконання фази «Генератор коду» та «Оброблення помилок». Номера підпунктів цього розділу співпадають з номерами лабораторних робіт. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)