АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції

Читайте также:
 1. В наш час дискретна математика є необхідною компонентою математичної освіти студента-фізика.
 2. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування
 3. Задача 4. Препарат вводять внутрішньовенно за допомогою інфузомату. Який показник встановлює, скільки часу необхідно для досягнення рівноважної концентрації в крові?
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ
 5. Корекція води – не обов’язково тільки при втратах (спека, гіпертермія, задишка).
 6. Методичний інструментарій формування необхідного рівня дохідності
 7. Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності
 8. Необхідності її розв'язання програмним методом
 9. Обґрунтування необхідності прийняття Концепції
 10. Обґрунтування необхідності прийняття Концепції
 11. Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після дачі ними показань.
 12. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала.

Громадська організація «Південна фундація медицини»

Міжнародна науково-практична конференція

«Медичні науки: напрямки та тенденції

Розвитку в Україні та світі»

М. Одеса, 05-06 липня 2013 р.

Загальна інформація

Мета конференції:Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних та фармацевтичнихнаук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.

Місце проведення:м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

 

До участів міжнародній конференції запрошуютьсянауковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних, ветеринарних, фармацевтичних наук.

 

Мова конференції:українська, російська та англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 


 1. Фармацевтичні науки
 2. Клінічна медицина
 3. Профілактична медицина
 4. Теоретична медицина

 

Реєстрація

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції,

до 02 липня 2013 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, (www.medfoundation.od.ua)в розділі «Конференції» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Рахунок одержувача: 26255003624549

ОКПО: 2704411107

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Василенко Наталія Володимирівна

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ____

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: conf@medfoundation.od.ua

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

 

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету до 02 липня 2013 р. (включно) на електронну скриньку conf@medfoundation.od.uaнаступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)