АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структурна схема алгоритму управління

Читайте также:
 1. Адреса регістра управління завершується на: 11
 2. Актуальність проблеми управління освітою
 3. Алгоритм и блок-схема
 4. Аналіз є однією із функцій управління
 5. Блок-схема алгоритма цикла с параметром представлена на рисунке 5.1.
 6. БП. Управління людським капіталом
 7. Взаимосвязь природы и общества. Ноосфера - первичная структурная единица биосферы.
 8. Выбор типа и схема предочистки ВПУ
 9. Графік виконання робіт із вдосконалення організаційної структури управління поліграфічним підприємством
 10. Группа и её структурная организация. Группа и коллектив.
 11. ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ
 12. Двухполупериодный мостовой выпрямитель (схема Греца)

 

Структурна схема алгоритму управління (див. рис. 4) побудова на математичних виразах, які розглянуті в 1 та 2 питаннях лекції. Інформація про повітряну обстановку (оцінка повітряної обстановки) від алгоритму ПА-1 надходить в блок 1. У ньому проводиться оцінка стану зрдн. У результаті оцінки можливі наступні ознаки:

- “зрдн боєздатний”;

- “зрдн має n ракет до пуску”;

- “зрдн не готовий до бою”.

У блоці 2 вводяться визначені для кожного ЗРК константи: d0 , a0 , ad , ap. За допомогою їх у блоці 3 розраховуються зони поразки за відповідними формулами (13).

Для забезпечення знищення повітряної цілі, яка здійснює маневр, розраховуються межі гарантованої зони ураження (блок 4). При розрахунках враховуються константи, які залежать від типу ЗРК і виду маневру, який здійснює повітряна ціль.

У блоці 5 для подальших розрахунків вводяться такі часові інтервали, як ТЦмін – мінімальний цикл управління, ТЦмакс – максимальний цикл управління, tЦР – час вирішення задачі цілерозподілу, tзан – час зайнятості зрдн вирішенням іншої задачі. Розрахунок підльотного часу цілі здійснюється в блоці 6.

Розрахунок зони цілевказівки здійснюється в блоці 7 за формулами (2, 3). У блоці 8 здійснюється перевірка умови .

Розрахунок зони цілерозподілу здійснюється в блоці 9. У блоці 10 здійснюється перевірка умови .

Розрахунок мінімальної та максимальної висоти зони ураження ЗРК, а також граничного курсового параметра цієї зони здійснюється в блоці 11. Розраховані дані використовуються в блоці 12 для перевірки умов:

(16)

 

Блок 13 – це алгоритм визначення матриці цілерозподілу, який буде розглянутий окремо.

У блоці 14 проводиться екстраполяція положення повітряної цілі на деякий час вперед tе . Екстраполяція параметрів проводиться відповідно до гіпотези про рівномірний і прямолінійний рухи цілі (див. формулу (14).

Перерахунок координат, наприклад j-ї, цілі до точки положення (стояння) i-го зрдн (ЗРК) здійснюється в блоці 15.

Щодо блоку 13 (алгоритму визначення матриці ціле розподілу, або просто алгоритму ціле розподілу), розглянемо окремо, що собою представляє така операція як ціле розподіл.

 
 


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)