АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий тил. Вібрація, шум. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони

Читайте также:
 1. Біологічні препарати і стимулятори росту рослин
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ
 3. Виробничий процес: поняття та структура
 4. Виробничий ринок
 5. Виробничий цикл виготовлення рідких дріжджів.
 6. Виробничі
 7. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 8. Виробничі потужності підприємства
 9. Гідроприводи із замкненою та розімкненою системами циркуляції робочої рідини
 10. Господарсько-виробничі відносини - це
 11. Допустимі умови мікроклімату
 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ В МЕЖАХ РОБОЧОЇ ПЛОЩІ АЕРОДРОМУ

Як характеризуються хімічні чинники виробничого середовища?

Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі чинники поділяються: а) за характером впливу на органом людини на:

подразнюючі; токсичні; сенсибілізуючі; канцерогенні; мутагенні; такі, що впливають на репродуктивну функцію.

б) за шляхами проникнення в організм людини вони бувають такими, що діють через: органи дихання; шлунково-кишковий тракт; шкіряні покрови і слизові оболонки.Що належить до біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників?

Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники включають біологічні об’єкти, дія яких на організм працюючих може призвести до травм або захворювання. До біологічних чинників належать:

а) макроорганізми (рослини і тварини);

б) мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, грибки, коки, бацили і т. ін.)

Виробничий пил - це тонкодисперсні частинки, які утворюються при різних виробничих процесах. Основними джерелами утворення промислового пилу є такі процеси: · механічне подрібнення твердих тіл – подрібнення, різання, розмелювання; · обробка поверхні металу – шліфування, полірування, ворсування та інше; · транспортування, перемішування, пакування подрібнених матеріалів; Крім того, пили, утворюються при горінні палива та інших різних хімічних процесів

Шум – це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів і негативно впливають на людину. Фізична сутність звуку – це механічні коливання пружного середовища (повітря, рідини). Під час звукових коливань утворюються області зниженого і підвищеного тиску, що діють на слуховий аналізатор (мембрану вуха). Шум має акумулятивныий ефект, тобто акустичні подразнення, накопичуючись в організмі людини, все сильніше пригнічують нервову систему. Тому перед втратою слуху від впливу шумів виникає функціональний розлад центральної нервової системи. Особливо шкідливий вплив шуму позначається на нервово-психічній діяльності людини. Процес нервово-психічних захворювань вищий серед осіб, що працюють у гомінких умовах, ніж у людей, що працюють у нормальних звукових умовах.Шуми викликають функціональні розлади серцево-судинної системи; шкідливо впливають на зоровий і вестибулярний аналізатори; знижують рефлекторну діяльність, що часто стає причиною нещасних випадків і травм.Вібрація – це коливання твердих тіл, яке виникає при зсуві центру ваги тіла, що рухається, обертається або при періодичній зміні форми тіла порівняно зі статичним станом цього тіла. Вібрація характеризується частотою (Гц) Методи боротьби з вібрацією зводяться в основному до демпфірування установок, машин, механізмів, використання різноманітного роду амортизаторів, вібропоглинання.

Інфрачервоне випромінювання (ІЧВ) за фізичними властивостями являє собою електромагнітні хвилі довжиною від 0,75 до 420 мкм. Під дією ІЧВ виникає

розігрівання тканин організму людини, що може спричинити шкоду здоров'ю. Чим коротша довжина хвилі інфрачервоних хвиль, тим глибше вони

проникають в тканини тіла. Найбільш короткі можуть проникати на декількасантиметрів, а при опроміненні голови вони проникають через шкіру, череп

і діють безпосередньо на тканини головного мозку.

Мікроклімат виробничих приміщень — це умови внутрішнього середовища цихприміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. Як

фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на теплообмін організму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає тепловий стан організму людини в процесі праці.

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими

показниками:

температура повітря (0С), відносна вологість повітря (%),швидкість руху повітря (м/с),інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінювання (Вт/м2) від

поверхонь обладнання та активних зон технологічних процесів (в ливарному

виробництві, при зварюванні і т. ін.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)