АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробничі потужності підприємства

Читайте также:
 1. Акціонерний капітал та акціонерні підприємства
 2. Аналіз небезпеки підприємства
 3. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей підприємства. Використання матриці Ансоффа.
 4. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства
 5. Бухгалтерські служби підприємства.
 6. Види грошових потоків підприємства
 7. Виробнича діяльність підприємства: сутність та форми організації
 8. Виробничі
 9. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 10. Господарсько-виробничі відносини - це
 11. Державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі регулювання

Одним з основних показників, що характеризує рівень розвитку техніко-технологічної бази підприємства є показник виробничої потужності та показник рівеня її використання.

Виробнича потужність підприємства– це показник, що характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції або надання певних послуг, визначеної номенклатури та якості, за умов раціональної організації виробництва і праці.

Класифікація виробничої потужності підприємства:

· проектна;

· поточна;

· резервна.

Проектна потужність підприємства– це показник, що встановлюється на стадії проектування інвестиційного процесу, де визначаються заходи щодо розширеного відтворення основних виробничих фондів підприємства у тій чи іншій формі.

Вона має бути досягнута протягом певного нормативного терміну її освоєння.

Поточна виробнича потужність підприємства – це показник, що встановлюється періодично протягом його господарської діяльності у наслідок

змін умов виробництва або перевищення проектного показника. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства.

Резервна виробнича потужність підприємства – це показник, що встановлюється для визначення здатності підприємства вирішувати господарські проблеми в екстремальних ситуаціях, а також забезпечення вирішення стратегічних цілей розвитку економіки країни.

Резервні потужності формують постійно на підприємствах певних галузях націо­нальної економіки, зокрема в:

· електроенергетиці і газовій промисловості — для покриття пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт;

· харчовій промисловості – для переробки істотно збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки;

· на транспорті – для перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці;

· в машинобудуванні – для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів тощо.

Виробничі потужності підприємств вимірюються у тих одиницях виміру, в яких планується обсяг виготовлення та здійснюється облік продукції, зокрема:· натуральних;

· умовно-натуральних;

· вартісних.

Основні чинники, що визначають величину виробничих потужностей підприємства:

· номенклатура та якість продукції;

· кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ, можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року;

· прогресивні техніко-економічні норми продуктивності устаткування, а також нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)