АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інстинкт. Евокатор. Релізер. Гіперстимуляція

Читайте также:
  1. Інстинкт. Види інстинктів: міграційні, шлюбні, гніздобудівні.

Інстинкт - це сукупність генетично-зумовлених, вроджених, спадкових, стереотипних видоспецифічних, однакових в усіх особин виду поведінкових актів та їх комплексів. Кожен з інстинктів інстинктивний поведінковий комплекс. Приводиться в дію, вмикається, тільки якимось певним подразником, який називається евокатором або релізером. Наприклад: евокатором материнського інстинкту квочки є писк пташенят її виводку; у чайки евокатором є жовта пляма з червоною плямкою всередині у куточках дзьобиків у чайченят. Якщо замалювати ці червоні плямки, то чайка не впізнає своїх чайченят і не дасть їм їсти; у комашок остання повзе за першою. Евокатором є запах; у жаб евокатором полювання є звук крил комахи; ягня ссе молоко тільки тоді, коли у нього затемнене тім’я; щеня торкається теплої шерсті. Без дії цих евокаторів рефлекс смоктання у них не діє. Ще є такі види евокаторів, як: захід сонця; час доби; пора року. У комплексі інстинктивних актів кінець кожного попереднього є евокатором для наступного. Вони є зчеплені між собою послідовно так, як ланцюжок, наприклад: бджола за своїм розвитком, на протязі свого життя міняє професії, тобто вона є вентилятирнецею, прибиральницею, будувальницею стільників, охоронцем стільників, здобувальницею нектару.Вагнер встановив: вся сукупність даних постембріонального розвитку інстинктів свідчить нам, що там, де з віком інстинкти змінюються, ми спостерігаємо не розвиток, а зміну одних іншими. Причому ця зміна часто відбувається без всілякого внутрішнього зв’язку, спроможностей, що змінюються. Наприклад експеримент Фабра з земляною осою Сфекс: вона живе в комірці. Напавши жертву паралізує отрутою. Фабр маскувався біля нірки. Все проходило без змін. Якщо у ланцюгу інстинктів якась ланка не спрацьовує, то дії перетворюються на безплідні дії, які позбавлені сенсу. Наприклад: самки деяких павуків роблять кокони з павутиння. Це є Евокатором запліднення. Кокон носить з собою. Потім покидає на призволяще. Було таке, що павучиха не поклала туди яйця, але дії були ті самі; у птахів Гагарів, які імітують кладку яйця і його висиджування; Вагнер розповідав про ворону, яка імітувала купання в снігу. Гіперстимуляція (гр. гіпер - над, понад і лат. стімулус – паличка з гострим кінцем, якою вершники підганяли коней та віслюків, штрикаючи їх нею. Це інтенсифікована форма евокаторів. Наприклад: залицяння метелика Оксамитника є колір чорно-фіолетові крила самки; чайка може висиджувати муляж яйця, яке може бути у 10 раз більше за її, звичайне, але колір має бути той самий. Гіперстимуляція в природі є яйце зозулі, яке є більше за розмірами за яйця тих птахів, яким вона підкладає своє яйце.
1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)