АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДДДДДДДДД

Читайте также:
  1. ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Доповніть вираз визначення статичного радіуса кочення колеса .

б) В - ширина профілю шини;

Дорожні умови характеризуються.

д) елементами профілю і плану дороги, рельєфом місцевості, видом та станом дорожнього покриття, інтенсивністю руху, перешкодами рухові, режимами руху.

До зовнішніх сил, які діють на транспортний засіб відносять.

а) силу тяжіння, реакції дороги та аеродинамічні реакції;

Для економії палива середня частота обертання колінчастого вала повинна бути % нижче номінальної.

Г) 30-40.

Для тягового розрахунку необхідно знати ряд параметрів, які входять в основні розрахункові формули, а саме.

г) повну масу та розподіл маси по осях, ККД трансмісії, rk; rg та параметри обтікання - kw; F.

Для визначення передавального відношення нижчої передачі додаткової коробки передач використовується формула.

б) Ug.н = Ga· φ max·rg/(Mmax·Uk1·Uг·ηт·kp);

Для нерухомого або автомобіля, що рухається прямолінійно критичний кут перекидання визначається як .

б) βкр.пср = arctg В/(2hg);

Для того щоб під дією випадкових бокових сил водій зміг зберегти прямолінійний рух йому необхідно .

в) зорієнтувати повздовжню вісь під деяким кутом γ до бажаного напрямку руху та повернути керовані колеса на деякий кут θ.

Допустимий мінімальний радіус повороту автопоїзда повинен бути м.

г) 12;

До непідресорених мас автомобіля тягача відносять .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)