АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сутність понять здоровчооберігаючих технології

Читайте также:
 1. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Сутність і частота народження. Поняття про об'єктивно-маніпуляційних методиках
 2. В чому полягає сутність безпеки життєдіяльності людини?
 3. Визначте сутність та види спілкування.
 4. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу
 5. Вирішення цього протиріччя – одна з важливіших задач технології машинобудування.
 6. Виробнича діяльність підприємства: сутність та форми організації
 7. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 8. Витрати виробництва, їх сутність та види
 9. Внутрішньоособистісний конфлікт: сутність і проблеми попередження та розв’язання
 10. Вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин.
 11. Г) що складає першооснову світу, його сутність
 12. Економічна сутність і функції податків

Основним документом є державний стандарт початкової загальної освіти. Стандарт розділений на освітні галузі однією з них є здоровя і фізкультура.

Мета - формування здоровязбережувальних компетентності шляхом набуття навичок збереження, зміцнення здоровя дбайливого ставлення до нього.

Завдання:

1.Формування знань про здоровя, здоровий спосіб життя безпечну поведінку.

2.Розвиток активної мотивації, дбайливого ставлення до власного здоровя. Удосконалення фізично-соціальну психічну і духовуну складові здоровя.

3.Виховання потреби в здоровї, що є важливою цінністю свідомого прагнення до ведення здорового спосібу життя

4.Розвиток уміня приймати рішення, щодо власних вчинків

5.Набуття власного здоровозбережувального досвіду з урахуваням власного стану здоровязбережувальних

6.Використання в посякденого життєвого досвіду здоровя — збереженної діяльності досвіду людей.

Здоровязбережувальні технології ЗЗТ

Під ЗЗТ в широкому розуміні необхідно розуміти всі педагогічні технології які не шкодять здоровю учням. М. Смірнов говорив “Якщо з ЗЗТ повязати з виріщення вущього здоровя охороного завдання то до ЗЗТ будуть належати педагогічні проблемні методи та технічні, які не шкодять здоровю учнів та вчителів забезпечування

їм безперечні умови перебування на навчанні та роботи в загально-освітніх закладах.

Під ЗЗТ(Ващенко, Свириденко) пропонує розуміти:

-сприятливі умови навчання дитини в школі

-оптимальна організація навчального прцесу

-повноційнний і раціональний огранізованний режим.

Смірнов розглядає ЗЗТ- комплексна побудова на єдиній методобіологічній основі. Система організації психолого

педагогічних прийомів, методів технологїй спрямованих на збереження, охорону та зміцнення здоровя учнів. Формування в них культури здоровя та піклування про здоровя педагогів

Позитивними технологіями є:

-мають за основу компетентний характер збереження здоровяз

-береть до уваги більшість факторів, що впливають на здоровя.

-враховують вікові і індивідуальні особливості учнів

- забезпечують запровадження цілей зміцненяздоровя учнів і форм здорового спообу життя

- контроль виконання настанов зміст яких має здоровя оберігаючих і профілактичний характер

- постійно покращують санітарно-гігієнічні умови в школі- матеріальна і технічна і навчальна база

- заохочування учнів до участі в плануванні оздоровчої діяльності

- обгрунтовують умови послідовності реаліцазії

- здійснюють періодичну оцінку технічно залучують батьків до роботи.

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)