АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПОКАЖЧИКИ ПЕРЕГРІВУ БУКС

Читайте также:
  1. МАРШРУТНІ ПОКАЖЧИКИ

На ділянках залізниць, де установлені засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, можуть застосовуватись сигнальні світлові покажчики, що розміщуються на окремих щоглах, а у виняткових випадках на опорах контактної мережі (рис. 8.17).

 

Рисунок 8.17

Поява на сигнальному покажчику смуг прозоро-білого кольору, що світяться, сигналізує про наявність перегрітих букс у складі поїзда, при цьому машиніст зобов’язаний вжити заходів до плавного зниження швидкості до 20 км/год службовим гальмуванням, прямувати з особливою пильністю, спостерігаючи за составом поїзда і готовністю негайно зупинитися при виникненні аварійної ситуації, проїхати поїздом вхідну стрілку станції зі швидкістю не більше 15 км/год, зупинити состав поїзда на колії приймання незалежно від показання вихідного (маршрутного) сигналу світлофора, якщо за допомогою радіозв’язку машиніст не отримав інформації щодо зупинки поїзда на перегоні.

Нормально покажчики перегріву букс не світяться і сигнального значення не мають.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)