АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОГОРОДЖЕННЯ МІСЦЬ ПЕРЕШКОД ДЛЯ РУХУ ПОЇЗДІВ І МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТНА СТАНЦІЯХ

Читайте также:
 1. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 2. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 3. Вимоги до огородження аеродрому
 4. Висновки за результатами атестації робочих місць
 5. Відправлення поїздів
 6. Відправлення поїздів свого формування
 7. Відчеплення і причеплення вагонів до поїздів на приймально-відправних коліях поїзним локомотивом
 8. Вогні проміжних місць очікування
 9. Д) вихід автопоїзда із повороту, рух причепа із уводом при наявності поперечного нахилу дороги, наїзд його коліс на перешкоду і боковий удар та боковий вітер.
 10. До пункту 2.3.1 Інструкції про проведення виконавчих дій
 11. Документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців
 12. З руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

 

6.4.1. Будь-яка перешкода для руху по станційних коліях і стрілочних переводах має бути огороджена сигналами «Зупинка» незалежно від того, очікується поїзд (маневровий состав) чи ні.

При огородженні на станційній колії місця перешкоди чи проведення робіт сигналами «Зупинка» усі стрілки, що ведуть до цього місця, встановлюються у таке положення, щоб на нього не міг виїхати рухомий склад, і замикаються або закріплюються типовою скобою. На місці перешкоди чи проведення робіт на осі колії встановлюється тимчасовий сигнал «Зупинка» (рис. 6.20).

Рисунок 6.20

Якщо які-небудь з цих стрілок направлені вістряками у бік місця перешкоди чи проведення робіт і не дають можливості ізолювати колію, таке місце з обох боків огороджується тимчасовими сигналами «Зупинка», встановленими на відстані 50 м від меж місця перешкоди чи проведення робіт (рис. 6.21).

Рисунок 6.21

У випадку, коли вістряки стрілок розміщені ближче, ніж на 50 м від місця перешкоди чи проведення робіт, між вістряками кожної такої стрілки встановлюється тимчасовий сигнал «Зупинка» (рис. 6.22).

Рисунок 6.22

При огородженні тимчасовими сигналами «Зупинка» місця перешкоди чи проведення робіт на стрілочному переводі сигнали встановлюються:

з боку хрестовини – проти граничного стовпчика на осі кожної з колій, що сходяться;

з протилежного боку – на відстані 50 м від вістряка стрілки (рис. 6.23).

 

 

Рисунок 6.23

Якщо поблизу стрілочного переводу, що підлягає огородженню, розміщена друга стрілка, яку можна поставити у таке положення, що на стрілочний перевід, де є перешкода, не може виїхати рухомий склад, то стрілка в такому положенні замикається або закріплюється типовою скобою. У цьому випадку тимчасовий сигнал «Зупинка» з боку такої ізолюючої стрілки не ставиться (рис. 6.24).

Рисунок 6.24

Коли стрілку в указане положення поставити неможливо, то на відстані 50 м від місця перешкоди чи проведення робіт у напрямку до цієї стрілки встановлюється тимчасовий сигнал «Зупинка» (див. рис. 6.23).

Якщо місце перешкоди чи проведення робіт знаходиться на вхідній стрілці, то з боку перегону воно огороджується закритим вхідним світлофором, а з боку станції – тимчасовими сигналами «Зупинка», що встановлюються на осі кожної з колій, що сходяться, проти граничного стовпчика (рис. 6.25).Рисунок 6.25

Коли місце перешкоди чи проведення робіт знаходиться між вхідною стрілкою та вхідним світлофором, то з боку перегону воно огороджується закритим вхідним світлофором, а з боку станції – тимчасовим сигналом «Зупинка», встановленим між вістряками вхідної стрілки (рис. 6.26).

Черговий стрілочного поста, який виявив або отримав інформацію про виникнення перешкоди на стрілочному переводі, повинен негайно встановити один тимчасовий сигнал «Зупинка» на місці перешкоди (до початку робіт по ремонту) та доповісти про це черговому по станції.

 

Рисунок 6.26

6.4.2. Місце, що вимагає зменшення швидкості, розміщене на головній колії станції, огороджується тимчасовими сигналами «Зменшення швидкості» та сигнальними знаками «Початок небезпечного місця» та «Кінець небезпечного місця», як показано на рисунках 6.27 і 6.28.

 

Рисунок 6.27

 

Рисунок 6.28

 

Якщо місце, що вимагає зменшення швидкості, розташоване на інших станційних коліях, то воно огороджується тільки тимчасовими сигналами «Зменшення швидкості». Порядок встановлення цих сигналів показаний на рисунку 6.29.

 

Рисунок 6.29

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)