АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?

Читайте также:
 1. АВТОРЫ: Киселева, Красильников, РЯБКОВ Владимир Михайлович, В.М.Чижиков и А.Д.Жарков, Ариарский М.А.,
 2. Алексей Михайлович Тишайший («всемилостивейший»)
 3. Василий Михайлович, его дед, отец и сыновья
 4. Екатерина Михайлова
 5. Завдання 7 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
 6. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?
 7. Про навчальну практику курсанта 3-го курсу ЛДУ БЖД ДСНС України рядового служби ЦЗ Гордія Олега Михайловича на посаді командир відділення.
 8. Результаты правления Алексея Михайловича.
 9. Сперанский Михаил Михайлович
 10. Укажіть події, які відбувались в Україні в період 1995-2000 рр.
 11. Укажіть три події, що відбулися в Україні в 1905 р.

Варіант 2

 

Яка з фотографій відображає суспільне життя в Україні в 1985 р.?

А Б В Г

 

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

1. Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу

2. Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації

3. Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти

4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці
5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли

А 1,4 Б 1,5 В 2, 4 Г 2, 5 Д 3,4 Ж 3, 5

 

Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?

1 Отримання українцями широких національно-культурних прав

2 Легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству

3 Обіймання українцями високих адміністративних посад у державних органах влади

4 Політичне протистояння між українцями, які проживали на землях, що раніше входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій

5 Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили – Українського національно-демократичного об’єднання

А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 2, 4 Д 2, 5 Ж 3, 5

 

А1, 2

Б1, 5

В2, 5

Г3, 4

Д3, 5

Ж4, 5

 

Завдання 7 передбачає запис хронологічних меж подій, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела

Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?

«Під час, коли українське життя в Росії штучно руйнувалося, спи­нялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищилося ще біль­ше грубо, насильно й варварськи. Через кілька тижнів потому, як узято Львів... нова російська адміністрація тутешня з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації здобутків україн­ського культурного життя в Галичині. Припинено українські часо­писи, позакривано книгарні, просвітні, а далі взагалі всякі україн­ські товариства. Почалися арешти й висилка до Росії “небезпечних”і “підозрілих” українських діячів. Урядування українською мовою й освіта нею припинені. Почали робити заходи для зміни унії росій­ським православієм...».У завданні 8 треба визначити причини запропонованих подій, явищ чи процесів та стисло записати їх двома твердженнями
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)