АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробнича ситуація № 47

Читайте также:
 1. Блок 8-23. ГЕОЕКОЛОПЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ.
 2. В ділових ситуаціях не слід надавати перевагу одягу яскравих забарвлень, оскільки такий костюм привертає до себе увагу і вимагає особливо вибагливого смаку і певного досвіду.
 3. Виробнича діяльність
 4. Виробнича потужність.
 5. Виробнича програма по рослинництву СК «Агробізнес»
 6. Виробнича програма та її виконання
 7. Виробнича ситуація № 11
 8. Виробнича ситуація № 14
 9. Виробнича ситуація № 18
 10. Виробнича ситуація № 21
 11. Виробнича ситуація № 27
 12. Виробнича ситуація № 35

На початок операційного дня 01.12.2006 ТОВ «Космос» мало на розрахунковому рахунку залишок коштів у сумі 4532,48 грн. Протягом операційного часу у вказаному порядку відбулись наступні події:

надійшли кошти від покупця ПП «Алеко» у сумі 1836,24 грн.

отримано платіжне доручення від ТОВ «Космос» № 101 від 01.12.2006 на перерахування постачальнику коштів у сумі 7234,56 грн.

надійшли кошти від покупця ТОВ «Старт» у сумі 2456,84 грн.

Після закінчення операційного часу надійшло платіжне доручення ТОВ «Космос» № 102 від 01.12.2006 на перерахування постачальнику коштів у сумі 7234,56 грн.

Завдання № 1

Проаналізуйте розрахункові операції та розрахуйте залишок на рахунку після кожної події та на кінець операційного дня.

Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проведення на наведені у завданні банківські операції з руху грошових коштів. Оформіть Журнал реєстрації операцій.

Виробнича ситуація № 48

Національним банком України на поточну дату встановлено курс української гривні до казахстанського тенге рівний 5,4782 грн., а до білоруського рубля рівний 0,0161 грн.

Завдання № 1

Знайдіть суму, яку отримає власник 3540 білоруських рублів при обміні на гривню. Знайдіть суму в казахстанських тенге при обміні 1560 українських гривень. Знайдіть курс білоруського рубля до казахстанського тенге. Проаналізуйте результати виконаних розрахунків.

Виробнича ситуація № 49

Вексель номінальною вартістю 4 500 було виписано 1 вересня поточного року та пред’явлено до обліку у банк 1 жовтня поточного року. Строк сплати по векселю настає 1 грудня поточного року. Вексель був пред’явлений до обліку із обліковою ставкою 32% річних. При розрахунках вважалося, що рік триває 360 днів.

Визначте суму дисконту, суму грошових коштів, яку буде видано клієнту в результаті обліку векселя, якою була б ставка обліку, якщо по цьому векселю клієнту видано 3 000 грн.

 

Завдання № 1

Визначте суму дисконту, суму грошових коштів, яку буде видано клієнту в результаті обліку векселя, якою була б ставка обліку, якщо по цьому векселю клієнту видано 3 000 грн.

Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проведення на банківські операції з обліку векселів, відповідно умовам завдання. 


Виробнича ситуація № 50

Подана наступна інформація про витрати на виробництво і реалізацію продукції ПАТ «Колосок»:

Витрати пов’язані з придбанням сировини – 36 000 грн. (з ПДВ);

Підприємство є платником податку на додану вартість.

Витрати на оплату праці – 14 850 грн.

Сума страхового збору (внесків) до фондів загальнообов’язкового страхування – 6272 грн.

Сума сплачених податків та зборів, крім сум страхових внесків – 15 723 грн.

Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери – 135 грн.

Нараховані відсотки за борговими зобов’язаннями, у зв’язку із веденням господарської

діяльності –780 грн.

Витрати на організацію презентації – 1280 грн.

Сплачено штраф за рішенням суду – 1720 грн.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року – 120 грн.

 

Завдання № 1

Визначте суму витрат підприємства, які зменшують об’єкт оподаткування підприємства.

Обґрунтувати згідно Податкового кодексу.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)