АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Іс материалдарымен кімдерді таныстырамыз?

Читайте также:
  1. Жастар деп кімдерді атаймыз?

B) медиатор;

C) Күдіктіні;

18. Бұлтартпау шарасы ретінде қосымша шектеуді атаныз:

A) Электрондық бақылау құралдары;

19. Электрондық бақылау құралдарын қолдану тәртібін, шарттары мен негіздерін кім айқындайды?

D) Қазақстан Республикасының Үкіметі;

20. Ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат беру бұлтартпау шарасын күдікті бұзғаны үшін қандай салдар болуы мүмкін?

C) күдікті қатаңырақ бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін;

21. Қылмыстық процестік ұстау жүргізілгенде неше сағат ішінде прокурор мен туысқандары хабарландырылады?

A) он екі сағат;

22. Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексі неше баптан тұрады?

A) Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексі 674 баптан тұрады;

23. Жеке тұлғаға бұлтартпау шарасын қолдану арқылы жауап алу үшін тұрғынжайдан шықпау туралы қандай құжат толтырылады;

B) хабарлама

24. Қандай жағдайда және қандай мақсатпен қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды ұстау жүзеге асырылады ?

E) Істің ерекше жағдайында істің ерекше сипатына байланысты прокурордың санкциясымен тергеудің бірінші кезектік құпиялылығын сақтаумен байланысты

25. қандай заттар мүліктік тәркілеуге жатпайды?

C) Электроника құрылғылары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ

1. Жеке мүлікті тәркілеу қанша мөлшерде қолданылады?

B) Азаматтық талап ету сомасынан кем болмауы тиіс

2. Күштеп акелу қандай уақытта жүзеге асырылады?

D) Тек қана күндізгі уақытта3. Сотқа дейінгі тергеп тексеруде күштеп акелу кіммен жүзеге асырылады?

E) қылмыстық қудалау органымен

4. Кәмелетке толмаған тұлғаларды күштеп акелуге бола ма?

D) Жоқ.

5. Арыз немесе хабарлама қандай есепке алу құжатына тіркеледі?

A) сотқа дейінгі тергеп тексеруді бірыңғай тіркеу кітабына;

6. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдаудың іс жүргізулік тәртібі қандай нормативтік қайнар көзбен реттеледі?

E) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығымен бекітілген Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу, сондайақ Сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы Нұсқаулық;

7. Арыз берушіге көрінеу жалған сөз жеткізгені үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің қандайда бір бабы боиынша қылмыстық жауаптылық туралы ескертіледі ме?

A) Иә, ҚР ҚК 419 бабының 1 бөлігі бойынша;

8. Кінәсін мойындап келу дегеніміз не?

C) адам әлі күдікті деп танылмаған не ол осы қылмыстық құқық бұзушылықты жасады деген күдікпен ұстап алынбаған кезде, адамның қылмыстық қудалау органына өзі жасаған немесе дайындап жатқан қылмыстық құқық бұзушылық туралы жеке өзі, ерікті түрде, жазбаша немесе ауызша хабарлауы;

9. Сотқа дейінгі тергеп тексеру басталған кезде тергеуші қандай процессуалдық құжат толтырады;

B) қылмыстық істі өз өндірісіне алу туралы қаулы;

10. Бағыттама не үшін және кімге беріледі?

B) болған қылмысты тез ашу мақсатында басқада ПБ қызметкерлерін құлақтандыру үшін;

11. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде қылмыстық іс бойынша арызданушы қай кезден бастап жәбірленуші мәртебесіне ие болады?

D) жәбірленуші ретінде тану туралы қаулы шыққаннан бастап;

12. Жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіру қалай рәсімделеді?

C) жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіру туралы хаттама толтырылады;

13. Фотосурет арқылы тануға ұсыну хаттамасында неше фотосурет ұсыну қажет?

A) 3 тен кем емес;

14. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жәбірленушіні немесе күдіктіні сараптама қортындысымен таныстыруға міндетті ме?

B) сезіктіні немесе жәбірленушіні міндетті түрде таныстыруы қажет ;

15. Дәлелдеме ретінде алынған нәрселер қалай рәсімделінеді?

A) заттай дәлелдеме ретінде тану және оны іске тіркеу туралы қаулы арқылы;

16. Адвокат қорғауды жүзеге асыру үшін тергеушіге қандай құжат ұсынады?

A) ордер;

17. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілетін жер?

A) сотқа дейінгі тергеп-тексеру қылмыстық құқық бұзушылық жасалған ауданда (облыста) жүргізіледі;

18. Алдын ала тергеудің аяқталуы

E) қылмыстық істі қысқартумен аяқталады;

19. Басқа мемлекеттің азаматын ұстап алған кезде қанша уақыт ішінде сол мемлекеттің елшілігіне, консулдығы немесе өзге де өкілділігіне хабардар етуге тиіс?

E) 24 сағат ішінде ;

20. Прокурор- өз құзыреті шегінде қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеуді жүзеге асыруға өкілетті ме?

A) айрықша жағдайларда ҚПК белгіленген тергеу ретіне қарамастан тергеу жүргізеді;

21. Қылмыс жасауға және басқа да заң бұзушылықтарға ықпал еткен жағдайларды жою жөніндегі анықтаушының (тергеушінің) құжаты қалай аталады?

C) ұйғарым;

22. Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру қанша мерзімде жүргізіледі?

E) бір айдан аспауы тиіс;

23. Алдын ала тергеу істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру қанша мерзімде жүргізіледі?

C) екі ай аспауы тиіс;

24. Қарау куәгерлерсіз жүргізіледі ме?

C) тек тұрғын үйге қарау жүргізуден басқа барлық қарауды куәгерлерсіз жүргізуге болады;

25. Кінәсін мойындап келу сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себеп бола ала ма?

A) себеп бола алады;

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ

 

1. Беттестіру қандай жағдайларда жүргізілді:

A) Бұрын жауап алынған екі адам арасында, егер олардың айғақтарында елеулі қайшылықтар болса, осы қайшылықтардың себептерін анықтау үшін жүргізіледі;

2. Жедел-іздестіру шараларынан алынған нәтижелерді қылмыстық істі тергеу барысында дәлелдеме ретінде қолдануға болады ма?

B) Болады,егерде олар ҚР ҚПК заңнамаларына сәйкес алынса;

3. Прокурор қылмыстық іс материалдарымен күдіктіні және оның қорғаушысын таныстыру уақытын шектей алады ма?

D) иә, егер олар танысу уақытын қасақана созғылары келсе;

4. Беттестіруді жүргізу үшін неше куәгер қатысуы керек?

B) куәгерлер қатыспайды;

5. Қылмыстық құқық бұзушылық сотқа дейінгі тергеп-тексерудің біріңғай тізіліміне енгізілмес бұрын, тінту жүргізуге бола ма?

A) мүмкін емес;

6. Күдіктінің өз кінәсін мойындауының дәлелдемелік маңызы қандай:

C) барлық дәлелдемелермен тең дәрежеде бағалануы және тексерілуі қажет;

7. Қылмыстық істе тұлға қорғаушы көмегіне қай кезден бастап құқылы болады:

A) ұсталғаннан, күдікті ретінде жауап алғаннан, бұлтартпау шарасын таңдағаннан бастап;

8. Кешенді сараптама қандай жағдайда тағайындалады?

D) әртүрлі білім саласының негізінде зерттеулер жүргізу қажет болған кезде;

9. қылмыс жасаған күдіктінің ұстау мерзімін ұзарту мүмкін бе?

B) мүмкін емес, мерзімі заңмен шектелген;

10. Күдіктіге (айыпталушыға) қатысты қылмыстық іс бойынша қауіпсіздік шаралары қолданылады ма?

D) иә, егер оларға қатысты күш қолдануды немесе қылмыстық заңда тыйым салынған өзге де әрекеттер жасаудың нақты қаупі болса;

11. Қауіпсіздік шарасы қашан тоқтатылады?

A) оларды қолданудың қажеттігі болмағанда;

12. Куәнің беті жабулы күйде (маскада), өзі туралы еш мәлімет бермей тану үшін көрсету жүргізу әрекеті мүмкін бе?

D) болады, куәнің өтінішімен, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында;

13. Қай сәттен бастап зат қылмыстық іс бойынша заттық дәлелдеме ретінде саналады?

E) затты дәлелдеме ретінде тану туралы және оны қылмыстық іске тіркеу қаулысы шыққан сәттен.

14. Азаматтардың қылмыс туралы арыздары келесідей болып табылады?

D) сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы;

15. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталғандығы туралы прокурорға қанша уақыт арасында хабардар етіледі?

A) 1 тәулік;

16. Ұстап алу хаттамасында мынандай мәліметтер көрсетіледі:

A) күдіктінің құқықтарын түсіндіру туралы мәліметтер;

17. Келіп түскен арызда немесе хабарламада қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы болмаған жағдайда ҚР ҚПК-нің қандай баптарын басшылыққа ала отырып қылмыстық іс тоқтатылуға жатады?

B) ҚР ҚПК-нің 35 бабының 1-ші бөлігінің 2-ші тармағымен;

18. Келіп түскен арызда немесе хабарламада қылмыстық құқық бұзушылықтың оқиғасы болмаған жағдайда ҚР ҚПК-нің қандай баптарын басшылыққа ала отырып қылмыстық іс тоқтатылуға жатады?

B) ҚР ҚПК-нің 35 бабының 1-ші бөлігінің 1-ші тармағымен;

19. Сотқа дейінгі тергеп тексеруде бұлтартпау шарасына өзгертулер рұқсат етіле ме?

B) Ия,

20. ұстау мерзімі бітуіне қандай мерзім қамау УҰИ бастығы тергеушіге айыптау танымау туралы факт бойынша хабарлау тиіс;

D) 24 сағ

21. Тергеуші күдіктіге құқықтарын немесе шешімін түсіндіруге міндетті ме?

E) Ия

22. Қандай жағдайда және қандай мақсатпен қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды ұстау жүзеге асырылады ?

E) Істің ерекше жағдайында істің ерекше сипатына байланысты прокурордың санкциясымен тергеудің бірінші кезектік құпиялылығын сақтаумен байланысты

23. Қылмыстық қудалау органдарында қамтамасыз ету мақсатына байланысы көрсетілген бұлтартпау шараларының қайсысы белсенді;

B) күзетпен ұстау

24. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алынған адамның ұстау уақыты өткен соң УҰИ бастығы қандай іс әрекет жасауға тиісті?

D) ұстап алынған адамды УҰИ-нен босату

25. Ұстап алынған күдіктінің туысқандары жазбаша хабардар болуы керек па?

D) ия

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы

1. ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы бұл:

A) Сот пен алдын ала тергеу қызметін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы

B) Қылмыстық құқық бұзушылықты тергеуге, зерттеуге бағытталған әрекет- тердің жиынтығы

2. Қылмыстық іс жүргізу тәртібін реттейтін заңдар:

A) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі тура­лы» Конституциялық заңы

3. ҚР ҚПК қылмыстық процесте реттелмеген қағида :

A) Сенімділік қағидасы

B) Мәжбүрлеу шаралары

4. Қылмыстық процесте қылмыстық қудалау органдары болып табылады:

A) Прокурор

B) Алқаби

C) Анықтау органы

 

5. Қылмыстық процесте тұлға кінәсіз деп саналады:

A) Сот үкімімен ақталған адам

B) Жеке айыптау істері бойынша «жәбірленуші» шағымы болмаса

 

 

6. Қылмыстық істі шешу барысындағы соттың мақсаты:

A) Заңды шешім қабылдау

B) Шындықгы тану

 

7. Тергеу судьясының өкілеттіктері:

A) Үйқамақты санкциялау

B) Күзетпен ұстауды санкциялау

C) Үйқамақ, әкстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту

 

8. Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:

A) Прокурор

B) Анықтаушы

C) Тергеуші

 

9. Сот талқылауына қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету:

A) Тараптарға бет бояу, даусын өзгертетін аппарат қолдану

B) Сотталушыны сот отырыс залынан шығару

C) Жабық сот отырысын өткізу

 

10. Дәлелдеу пәніне жатпайды:

A) Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі

B) Оны дәлелдейтін қүжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы

 

11. Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алуға болатын адамдар:

A) Үлгілер жәбірленушіден алынуы мүмкін

B) Үлгілер күдіктіден алынуы мүмкін

C) Үлгілер айыпталушыдан алынуы мүмкін

 

12. Жақындауға тиым салуда қолданылатын шектеулер:

A) Жәбірленушіні іздестіруге шектеу

B) Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу

 

13. Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талапкер деп тану:

A) Тікелей қылмыспен келген моральдық залалды өтеу туралы талап қойған жеке тұлға

 

14. Сотқа дейінгі тергеп- тексеру жүргізілетін жер:

A) Қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жерде

B)

15. Бостандықта жүрген күдіктіні жауап алуға шақырту жолдары:

A) хабарлама телефонограмма арқылы

B) сот приставы барып, оны жауап алу үшін алып келуі тиіс

 

16. Үлгі ретінде алынады:

A) Дененің сыртқы бетінің микроскопиялық қорытындылары

 

17. Басты сот талқылауының кезеңдері:

A) үкім шығару

B) сот жарыссөзі және сотталушының соңғы сөзі

 

18. Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп, мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:

A) Жеке қаулы шығару қажеттігі туралы

B) Сотталушының мүлкін қорғау туралы

C) Жәбірленушінің кәмелетке толмаған балаларын жайғастыру туралы

 

19. Үкімді орындауды кейінге қалдыру туралы мәселені сот қай тұлғалардың өтініш жасауы бойынша шешеді:

A) Азаматтық талапкердің

B) Сотталушы қорғаушысының

C) Сотталушының

 

20. Апелляциялық сатының қылмыстық процесте, азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:

A)

B) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге

C) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге

D) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінің күшін жоюға

 

21. Бірінші сатыдағы соттың қаулысы мына жағдайларда заңды күшіне енеді және орындалады:

A) Облыс прокурорымен

B) Шағымдану немесе наразылық білдіру мерзімі өткен соң

C) Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін

 

22. Үкім шығару құпиясы:

A) Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді

 

23. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін:

A) Ақтау үкімі

B) Істі тоқтату туралы қаулы

C) Айыптау үкімі

 

24. Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитеті бар адамдар:

A) Қазақстан Рсспубликасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердің үшінші елдегі дипломатиялық өкілдіктерінің басшылары

B) Егер дипломатиялық өкілдіктердің қызмет көрсету персоналының қызметкерлері

 

25. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар:

A) Кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары

B) Зияткерлік, ерік-жігерінің және психикалық даму дәрежесі, мінезі мен темпераментінің ерекшеліктері, қажеттілікгері мен мүдделері

 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы

1. Қылмыстық процестің екінші кезектегі міндеттері:

Адамды және азаматты негізсіз айыптау мен соттаудан қорғау

A) Зандылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға

B) Құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыру

 

2. Қылмыстық процестік - кодекстің ерекше бөлігінің тараулары:

A) Адамдарды ұстап беру (әкстрадициялау)

B) Қылмыстық істерді сотта келісімдік іс жүргізуде қарау

C) Істерді кассациялық шағымдар, наразылықтар бойынша қарау

3. Қылмыстық процестің қағидалары:

A) Куәлік айғақтар беру міндетінен босату

B) Кінәсіздік презумциясы

 

4. Жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына және ауырлығына қарай қылмыстық қудалаудың түрлері:

A) Жекеше-жариялы

B) Жекеше

C) Жариялы

D)

5. Қылмыстық процесте моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:

A) Ресми түрде кешірім сұрау міндетті

B) Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолдау

C) Қылмыстық істі тоқтату

6. Қылмыстық іс жүргізуде мерзімдер есептеледі:

A) Тәуліктермен

B) Сағаттармен

C) Айлармен

7. Күдікті болып танылады:

A) Өзіне қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шыққан адам

B) Өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шыққан адам

7 Маманға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:

A) Прокурор

B) Айыпталушы

C) Тергеуші

D) Сот приставы

E) Қорғаушы

8. Сот, куәнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:

A) Басты сот отырысына қатысуы кезінде

B) Сотталушымен бетпе-бет

 

9. Заттай айғақтар заңға сәйкес алынбаған болып табылатын жағдайлар:

A) Егер олар процессуалдық дұрыс рәсімделсе

 

10. Сот үшін преюдициялық күшіне ие емес іс жүргізушілік құжат :

A) Кез келген құжат

Заңды күшіне енген ақтаушы үкім

B) Заңды күшіне енген айыптаушы үкім

 

11. Қылмыстық іс жүргізудегі бұлтартпау шараларына жатады:

A) мүлікке тиым салу

B) кепіл

12. Көрсетілген негіздер бойынша іс тоқтатылғанкезде сотазаматтық талап­ты қарамайды:

A) Айыпталушы кінәсін мойындаса

B) Азаматтық талпкер келмесе

 

13. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкілеттіктері:

A) екінші сатыдағы соттың шешіміне кассациялық наразылық білдіреді

 

14. Күдікті ретінде жауапқа тарту туралы қаулысының бөліктері:

A) қосымша

B) ерекше

15. Міндетті сараптама тағайындау жағдайлары:

A) Жаңа нақтылы деректерді анықтау

B) Күдіктіден айғақ алу

 

16. Сот тергеуі басталады:

A) басты сот талқылауына шақырылған адамдардың келуін тексерден

 

17. Үкімнің мазмұнын құрайтын бөлімдер:

A) Қорытынды

B) Негізгі

C)

18. Жекеше айыптау жөніндегі істі қарап, судья мына шешімдердің бірін қабылдайды:

A) Сотталушы өтеуге тиіс қылмыстық жазаны тағайындайды

B) Сотталушыға тәртіптік шара қолданылады

C) Іс бойынша тергеп тексеруді жүргізуді шешу үшін істі прокурорға жібереді

19. Апелляциялық сатының өкілеттіліктері:

A) Қылмыстық істі қозғауға

B) Тараптардың біліктілігін тексеруге

C) Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға

D) Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындауға

E) Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңцы дүрыс қолданғанын айқындауға

F) Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктігін айқындауға

G) Тараптардың өтініштері бойынша қүжаттарды талап етіп алуға

H) Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тануға

20. Занды күшіне енбеген үкімдері апелляциялық тәртіппен қарайтын соттар:

A) Судья істі жеке-дара қараған кезде

B) Гарнизондардың әскери соттары

C) Аудандық және оған теңестірілген соттар

 

21. Үкім (қаулы) істің нақты мән-жайына сәйкес келмейді деп танылаіцы, егер:

A) Сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе

B) Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса

22. Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді қайта қозғауға және ол туралы өтініш білдіруге кімдер:

A)

B) Азаматтық талапкер

C) Азаматтық жауапкер

D) Медиатор

 

23. Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:

A) Куәгер болып, жауап беруге

B) Қорғаушы болуға

C) Күзетпен ұстауға

24. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері:

A) Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі

B) ҚР ҚК ерекше бөлімінің қолданылуға тиістісінен басқа бап қолданылса

 

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.052 сек.)